Obec PREDAJNÁ - Starosta
vyhľadávanie 

Starosta

Ing. Tatiana Čontofalská , starostka obce
vek: 48 rokov, vydatá, 3 dospelé deti
vzdelanie: Vysoká škola poľnohospodárska Nitra – fakulta prevádzky a ekonomiky

Vo funkcii starostky obce od roku 1998

Kontakt:
e- mail: obecpredajna@stonline.sk , contofalska@stonline.sk
telefón: 048/6192 345 , 6192 119
mobil: 0905 984 229

Starosta je predstaveným a najvyšším výkonným orgánom obce. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca.

Funkcie starostu:

 • Zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia
 • Vykonáva obecnú samosprávu
 • Zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám
 • Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo organizačným poriadkom obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu
 • Je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahov obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom


  Ďalšie foto

  2017_Starostka-u-PrezidentaSR_001 2017_Starostka-u-PrezidentaSR_002 2017_Starostka-u-PrezidentaSR_004 2017_Starostka-u-PrezidentaSR_005

  MAPOVÝ PORTÁL Geosence

  NOVINKY Z PREDAJNEJ

  OZNAM - ZBER PLASTOV
  Oznamy
  [12/06/2017]
  Dňa 19. 12. 2017 (UTOROK) v raňajších hodinách sa uskutoční v obci ZBER PLASTOV [čítaj viac]
  Predvianocne posedenie - 15. 12. 2017
  Čas radosti veselosti 2017
  [12/04/2017]
  Straostka, MO Jednota dôchodcov a KK OcÚ v Predajnej, Vás pozývajú na predvianočné poposedenie dňa 15.12. 2017 o 14,00 ... [čítaj viac]
  Jednota dôchodcov ďakuje ...
  ZO Jednota dôchodcov
  [12/03/2017]
  ZO JDS Predajná ďakuje vedeniu obce, sponzorom, M.Kazárovi, členom výboru ...[čítaj viac]
  Pestré svetielkujúce foto z lampiónového sprievodu a zábavného súťaženia v Predajnej [čítaj viac]
  Predajnianske zvesti 5/2017
  Obecné noviny
  [11/27/2017]
  Príprava na Vianoce, Lampiónový sprievod, zo života seniorov, škôl, turistov v Predajnej a iné obecné zvesti ... [čítaj viac]
  Foto MÚDRE SOVY - 16. 11. 2017
  Fotogaléria
  [11/26/2017]
  Foto z vedomostného kvízu žiakov ZŠ MÚDRE SOVY v Predajnej [čítaj viac]
  Voľby VÚC 2017 - BBSK hlasovanie
  Voľby VÚC 2017
  [11/06/2017]
  Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov BBSK konanych 4.11.2017 ... [čítaj viac]