Obec PREDAJNÁ - Úradná tabuľa
vyhľadávanie 

Úradná tabuľa


Aktuálne z obecného úradu
Elektronická úradná tabuľa - najnovšie informácie a dokumentyHide details for 29.01.201829.01.2018
Verejná
vyhláška - STAVEBNÉ POVOLENIE - MUDr. Monika Chudíková 214 kB
Hide details for 25.01.201825.01.2018
Kúpna
zmluva č. 03/2018 65 kB
Hide details for 15.01.201815.01.2018
OZNÁMENIE
správy daní na rok 2018 70 kB
Žiadosť
o poskytnutie úľavy /oslobodenia/ za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 38 kB
Hide details for 09.01.201809.01.2018
Zmluva
o poskytnutí právnych služieb č. 01/2018 742 kB
Hide details for 03.01.201803.01.2018
Sadzobník
správnych poplatkov od r. 2018 37 kB
Hide details for 28.12.201728.12.2017
Zmluva
č. 15/01/2018/P na zabezpečenie úloh a povinností na úseku ochrany pred požiarmi prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce 90 kB
Hide details for 20.12.201720.12.2017
Zmluva
o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 15/2017 889 kB
Hide details for 14.11.201714.11.2017
Zmluva
o dielo č. 2017/10/16 126 kB
Hide details for 06.11.201706.11.2017
Odpis
zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja konanych 4.11.2017 697 kB
Hide details for 28.09.201728.09.2017
ČISTENIE
KOMÍNOV - usmernenie 404 kB
ÚDRŽBA
KOMÍNOV - usmernenie 158 kB
Hide details for 25.09.201725.09.2017
Zmluva
o dielo č. 04/2017 337 kB
Hide details for 13.09.201713.09.2017
Darovacia
zmluva č. 12/2017 47 kB
Hide details for 23.08.201723.08.2017
Mandátna
zmluva č. 11/2017 265 kB
Hide details for 22.07.201722.07.2017
Zmluva
o nájme pozemkov č. 09/2017 51 kB
Hide details for 21.07.201721.07.2017
Kúpna
zmluva č. 10/2017 321 kB
Hide details for 13.07.201713.07.2017
Požičovňa
elektrobicyklov Brezno 2017 194 kB
Hide details for 10.07.201710.07.2017
Cena
vodného a stočného pre rok 2017 od 1. 7. 2017 386 kB
Hide details for 23.06.201723.06.2017
ZVEREJNENIE
zámeru predať pozemky vo vlastníctve obce Obchodnou verejnou súťažou 67 kB
Hide details for 22.06.201722.06.2017
Zmluva
o nájme pozemkov č. 08/2017 193 kB
Hide details for 31.05.201731.05.2017
ZVEREJNENIE
zámeru prenajať pozemky vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 64 kB
Hide details for 15.05.201715.05.2017
„Pred
vyhodením zošliapnite“ 255 kB
Hide details for 09.05.201709.05.2017
OZNAM
- Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR (ASRPO SR) 101 kB
Hide details for 30.03.201730.03.2017
Zmluva
č. 178/2017-OŽPSP-E-OZ o zriadení spoločného obecného úradu 233 kB
Hide details for 28.03.201728.03.2017
ZVEREJNENIE
daňových dlžníkov k 31. 12. 2016 61 kB
Hide details for 21.03.201721.03.2017
Zmluva
o vystúpení umelca č. 05/2017 535 kB
Hide details for 11.03.201711.03.2017
Zmluva
o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 141 kB
Hide details for 10.03.201710.03.2017
Zmluva
o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 153 kB
Hide details for 08.03.201708.03.2017
Zmluva
o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 154 kB
UPOZORNENIE
pre majiteľov psov 233 kB
Hide details for 06.03.201706.03.2017
List
prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku 577 kB
Hide details for 01.03.201701.03.2017
OZNÁMENIE
o predĺžení platnosti stavebného povolenia "I/66 Predajná križovatka - nehodové miesto" 85 kB
Hide details for 20.02.201720.02.2017
Aktivácie
elektronických schránok - vybavenie občianskeho preukazu s elektronickým čipom najneskôr do 30. 06. 2017 124 kB
Hide details for 13.02.201713.02.2017
2/2017
VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 98 kB
1/2017
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2017 217 kB
Hide details for 01.02.201701.02.2017
Program
hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja obce v rámci mikroregiónu CHOPOK - JUH na roky 2015 – 2020 22768 kB
Hide details for 30.01.201730.01.2017
Projekty
realizované v spolupráci s ÚPSVR Brezno z finančných prostriedkov štátu a Európskeho sociálneho fondu v roku 2016 91 kB
Schválený
rozpočet obce Predajná na rok 2017 1008 kB
Hide details for 31.12.201631.12.2016
Súhrnná
správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000,00 € za IV. štvrťrok roku 2016 56 kB
Hide details for 16.12.201616.12.2016
7/2016
VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 154 kB
Hide details for 19.10.201619.10.2016
UPOZORNENIE
- OR PZ BR - Používanie reflexných prvkov 151 kB
Hide details for 18.10.201618.10.2016
Ako
správne triediť odpad 267 kB
„Nebuďme
lenivý. Triedme odpad!“ 2286 kB
„Šetrite
miesto v kontajneri. Ušetríte aj v peňaženke. Obaly zošliapnite, stlačte, rozložte. Stlačením“ 338 kB
Hide details for 05.10.201605.10.2016
UPOZORNENIE
- KR PZ BB - Pre účastníkov cestnej premávky 82 kB
Hide details for 18.04.201618.04.2016
Návrh
rozpočtu obce Predajná na rok 2016 - 2018 113 kB
Hide details for 20.02.201620.02.2016
Záverečné
stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja" 1474 kB
Hide details for 11.01.201611.01.2016
Rekonštrukcia
a modernizácia verejného osvetlenia v obci Predajná 141 kB
Hide details for 21.12.201521.12.2015
OZNAM
- POLÍCIE - nahlasovanie tresnej činnosti a podozrivých osôb 140 kB
Hide details for 10.12.201510.12.2015
5/2015
VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 131 kB
Hide details for 13.11.201513.11.2015
OZNAM
- Charitatívnosociálne centrum Brezno NÁDEJ PRE BEZNÁDEJ OZ 3331 kB
Hide details for 03.11.201503.11.2015
OZNAM
- Denní stacionár - sociálna služba na určitý čas počas pracovných dní 391 kB
Hide details for 07.09.201507.09.2015
SMERNICA
- Interná smernica č. 2/2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 97 kB
OZNÁMENIE
- Oznamovanie protispoločenskej činnosti 30 kB
Hide details for 02.09.201502.09.2015
OZNAM
- Register adries - Adresný bod 91 kB
Hide details for 29.07.201529.07.2015
UPOZORNENIE
- pre seniorov 92 kB
Hide details for 22.06.201522.06.2015
Verejná
kanalizácia - žiadost o tlakovú kanalizačnú prípojku 33 kB
Verejná
kanalizácia - zmluva o pripojení 68 kB
Hide details for 24.04.201524.04.2015
VÝZVA
na starostlivosť o pôdu 352 kB
Hide details for 23.04.201523.04.2015
DOTAZNÍK
PRE OBČANA - PHSR mikroregiónu Chopok juh na roky 2015 – 2020, s výhľadom do roku 2025 – základného strategického a rozvojového dokumentu mikroregiónu, ako aj jednotlivých obcí združených v ňom 132 kB
Hide details for 09.04.201509.04.2015
Verejná
vyhláška - Zoznam hrobových miest na zrušenie 74 kB
Hide details for 09.07.201409.07.2014
Z
Á S A D Y HOSPODÁRENIA S MAJETKOM OBCE PREDAJNÁ 135 kB
Hide details for 24.10.201324.10.2013
Zámer
- I/66 Podbrezová-obchvat 72 kBMAPOVÝ PORTÁL Geosence

NOVINKY Z PREDAJNEJ

V duchu dobrej zábavy sa hostia bavili až do skorých ranných hodín: 18. roč. Obecného bálu [čítaj viac]
zastupovať bude MUDr. Eva Zlevská na OZS Podbrezová. [čítaj viac]
Detsky karneval, zimné športy, zo života seniorov, škôl, turistov v Predajnej a iné obecné zvesti ... [čítaj viac]
FOTO Detský fašiangový karneval - 03. 02.
Detský karneval 2018
[02/15/2018]
Veselé zábery detí v maskách z Detského fašiangového karnevalu 2018 v Predajnej [čítaj viac]
zo ZŠ v Podbrezovej do nových priestorov v Dome služieb – vedľa obecného úradu na Sládkovičovej ulici. Jedná sa o priestory bývalej ambulancie MUDr. Pavlove a MUDr. Auxtovej. [čítaj viac]
Nahliadnite do novej sekcie fotogalérie obce Predajná - ZO JEDNOTA DÔCHODCOV - AKTIVITY - NOVE... [čítaj viac]
Jednota dôchodcov 2018 organizuje ...
ZO Jednota dôchodcov
[02/03/2018]
ZO JDS Predajná organizuje: MY, ODCHOVANÍ V KUCHYNIACH... , Hodnotiaca členská schôdza ZO JD Slovenska PREDAJNÁ ...[čítaj viac]