Obec PREDAJNÁ - Úradná tabuľa
vyhľadávanie 

Úradná tabuľa


Aktuálne z obecného úradu
Elektronická úradná tabuľa - najnovšie informácie a dokumentyHide details for 13.12.201813.12.2018
ROZHODNUTIE
o schválení žiadosti o nenávratný finančný na opatrovateľskú službu 545 kB
Hide details for 10.12.201810.12.2018
Príchody
a odchody vlakov zo železničnej zastávky Predajná 253 kB
Hide details for 06.12.201806.12.2018
VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky "Modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej – stavebná časť" 251 kB
ZMLUVA
O DIELO "Modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej – stavebná časť" - Príloha č.2 267 kB
OPIS
PREDMETU ZÁKAZKY "Modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej – stavebná časť" - Príloha č.3 18511 kB
Hide details for 05.12.201805.12.2018
OZNAM
- POZVÁNKA na ustanovujúce Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 10. 12. 2018 74 kB
Hide details for 29.11.201829.11.2018
OZNAM
- vlastníkom psov chovaných na území Slovenskej republiky POVINNOSŤ zabezpečiť TRVALÉ OZNAČENIE PSOV 130 kB
Hide details for 28.11.201828.11.2018
VÝZVA
na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác "Prestavba existujúceho objektu pre účely zriadenia a fungovania KOMUNITNÉHO CENTRA v obci Predajná" 222 kB
PROJEKTOVÁ
DOKUMENTÁCIA "Prestavba existujúceho objektu pre účely zriadenia a fungovania KOMUNITNÉHO CENTRA v obci Predajná" - Príloha č.3 30647 kB
ZMLUVA
O DIELO "Prestavba existujúceho objektu pre účely zriadenia a fungovania KOMUNITNÉHO CENTRA v obci Predajná" - Príloha č.2 264 kB
Hide details for 23.11.201823.11.2018
8/2018
VZN obce PREDAJNÁ o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - NÁVRH 123 kB
Hide details for 20.11.201820.11.2018
ROZHODNUTIE
územné rozhodnutie o stavbe "RFO BB - Brezno, optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s." 14330 kB
Hide details for 12.11.201812.11.2018
VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky "WIFI pre Teba v obci Predajná" 1740 kB
Zmluva
o dielo č. 25/2018 128 kB
Hide details for 11.11.201811.11.2018
Zápisnica
miestnej - volebnej komisie o výsledku volieb v obci 84 kB
Hide details for 05.11.201805.11.2018
ZVEREJNENIE
zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - prístupová cesta 195 kB
Hide details for 23.10.201823.10.2018
Zmluva
o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 11/005/18 1299 kB
OZNÁMENIE
KONANIA 08. 11. 2018 - Výrub drevín - PharmDr. Mária Marčáková - Jána Smreka 5 - Bratislava - Súhlas 85 kB
Hide details for 10.10.201810.10.2018
7/2018
VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia - NÁVRH 156 kB
Hide details for 09.10.201809.10.2018
Zmluva
o dielo na dodávku Bezpečnostného projektu ochrany IS osobných údajov č. 21/2018 55 kB
Zmluva
o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby č. 22/2018 148 kB
Hide details for 05.10.201805.10.2018
Zmluva
o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi v obci Predajná č. 19/2018 121 kB
Hide details for 26.09.201826.09.2018
Zmluva
o grantovom účte 77 kB
Hide details for 19.09.201819.09.2018
Zmluva
o dielo č. 16/2018 705 kB
Hide details for 11.09.201811.09.2018
OZNÁMENIE
o začatí územného konania a miestneho zisťovania "RFO BB - Brezno, optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s." 1965 kB
Hide details for 27.08.201827.08.2018
ÚZEMNÝ
PLÁN OBCE PREDAJNÁ - TEXTOVÁ ČASŤ- zmena a doplnok č. 2 - NÁVRH (August 2018) 331 kB
ÚZEMNÝ
PLÁN OBCE PREDAJNÁ - MAPY - zmena a doplnok č. 2 - NÁVRH (August 2018) 8616 kB
Hide details for 20.08.201820.08.2018
Projekty
"Rozvoj obce" realizované v rokoch 2014 - 2018 formou dotácie zo Štátneho rozpočtu 305 kB
Projekty
"Rozvoj obce" realizované v rokoch 2016 - 2018 financované z fondov Európskej únie 233 kB
Národný
projekt Podpora opatrovateľskej služby - roky 2017-2018 124 kB
Projekty
realizované v spolupráci s ÚPSVR Brezno z finančných prostriedkov štátu a Európskeho sociálneho fondu v roku 2017-2018 84 kB
Hide details for 14.08.201814.08.2018
OZNÁMENIE
o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb 2018 165 kB
Hide details for 10.08.201810.08.2018
Zmluva
o dielo č. 15/2018 113 kB
Hide details for 09.08.201809.08.2018
Mandátna
zmluva č. 14/2018 - Giertl - návrh 163 kB
Mandátna
zmluva č. 13/2018 384 kB
Hide details for 07.08.201807.08.2018
Projekt
- predchádzanie vzniku BRKO na území obcí mikroregiónu CHOPOK - JUH 104 kB
Hide details for 06.08.201806.08.2018
Zmluva
o zavedení a realizácii systému zberu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok v obci/meste 519 kB
Hide details for 23.07.201823.07.2018
Zmluva
o grantovom účte 57 kB
Hide details for 20.07.201820.07.2018
Zmluva
o dielo č. 10/2018 221 kB
ROZHODNUTIE
o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok z eurofondov - Modernizácia technického vybavenia ZŠ s MŠ v Predajnej 60 kB
Hide details for 16.07.201816.07.2018
Mandátna
zmluva č. 09/2018 83 kB
Hide details for 11.07.201811.07.2018
OZNÁMENIE
o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu 30 kB
Hide details for 02.07.201802.07.2018
Priority
rozvoja sociálnych služieb na roky 2017 – 2022 v obci Predajná 161 kB
Hide details for 29.06.201829.06.2018
UPOZORNENIE
- OR PZ BR - Dieťa v aute osamote - bez dozoru dospelej osoby 114 kB
Hide details for 21.06.201821.06.2018
OZNAM
- SPP - spoplatnené revízie odberných plynových zariadení - prípady zavádzania obyvateľov 491 kB
Hide details for 20.06.201820.06.2018
OZNÁMENIE
o výsledku vybavenia petície č. 1/2018 - Za predĺženie prevádzky Materskej školy v Predajnej na štyri týždne počas letných prázdnin. 151 kB
Hide details for 04.06.201804.06.2018
ROZHODNUTIE
o schválení žiadosti o nenávratný finančný - Komunitné centrum Predajná 535 kB
Hide details for 14.05.201814.05.2018
Sadzobník
správnych poplatkov od r. 2018 851 kB
Hide details for 02.05.201802.05.2018
Záverečný
účet obce 2017 575 kB
Hide details for 26.03.201826.03.2018
Dodatok
č. 34 k zmluve o ukladaní odpadu č. 19/10/95 28 kB
3/2018
VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 73 kB
6/2018
VZN POŽIARNY PORIADOK OBCE PREDAJNÁ s prílohami 1164 kB
4/2018
VZN - Trhový poriadok 96 kB
1/2018
VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 68 kB
5/2018
VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 91 kB
2/2018
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018 217 kB
Hide details for 15.01.201815.01.2018
OZNÁMENIE
správy daní na rok 2018 70 kB
Žiadosť
o poskytnutie úľavy /oslobodenia/ za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 38 kB
Hide details for 28.12.201728.12.2017
Zmluva
č. 15/01/2018/P na zabezpečenie úloh a povinností na úseku ochrany pred požiarmi prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce 90 kB
Hide details for 15.12.201715.12.2017
PLATNÝ
ROZPOČET obce Predajná na roky 2018 - 2020 [schválený na zasadnutí OZ obce Predajná dňa 14.12.2017 uznesením č.174/2017] 1009 kB
Hide details for 28.09.201728.09.2017
ČISTENIE
KOMÍNOV - usmernenie 404 kB
ÚDRŽBA
KOMÍNOV - usmernenie 158 kB
Hide details for 10.07.201710.07.2017
Cena
vodného a stočného pre rok 2017 od 1. 7. 2017 386 kB
Hide details for 09.05.201709.05.2017
OZNAM
- Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR (ASRPO SR) 101 kB
Hide details for 30.03.201730.03.2017
Zmluva
č. 178/2017-OŽPSP-E-OZ o zriadení spoločného obecného úradu 233 kB
Hide details for 08.03.201708.03.2017
UPOZORNENIE
pre majiteľov psov 233 kB
Hide details for 20.02.201720.02.2017
Aktivácie
elektronických schránok - vybavenie občianskeho preukazu s elektronickým čipom najneskôr do 30. 06. 2017 124 kB
Hide details for 13.02.201713.02.2017
2/2017
VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 98 kB
1/2017
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2017 217 kB
Hide details for 01.02.201701.02.2017
Program
hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja obce v rámci mikroregiónu CHOPOK - JUH na roky 2015 – 2020 22768 kB
Hide details for 18.10.201618.10.2016
„Nebuďme
lenivý. Triedme odpad!“ 2286 kB
Hide details for 05.10.201605.10.2016
UPOZORNENIE
- KR PZ BB - Pre účastníkov cestnej premávky 82 kB
Hide details for 20.02.201620.02.2016
Záverečné
stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja" 1474 kB
Hide details for 21.12.201521.12.2015
OZNAM
- POLÍCIE - nahlasovanie tresnej činnosti a podozrivých osôb 140 kB
Hide details for 10.12.201510.12.2015
5/2015
VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 131 kB
Hide details for 13.11.201513.11.2015
OZNAM
- Charitatívnosociálne centrum Brezno NÁDEJ PRE BEZNÁDEJ OZ 3331 kB
Hide details for 03.11.201503.11.2015
OZNAM
- Denní stacionár - sociálna služba na určitý čas počas pracovných dní 391 kB
Hide details for 07.09.201507.09.2015
SMERNICA
- Interná smernica č. 2/2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 97 kB
OZNÁMENIE
- Oznamovanie protispoločenskej činnosti 30 kB
Hide details for 02.09.201502.09.2015
OZNAM
- Register adries - Adresný bod 91 kB
Hide details for 29.07.201529.07.2015
UPOZORNENIE
- pre seniorov 92 kB
Hide details for 24.04.201524.04.2015
VÝZVA
na starostlivosť o pôdu 352 kB
Hide details for 23.04.201523.04.2015
DOTAZNÍK
PRE OBČANA - PHSR mikroregiónu Chopok juh na roky 2015 – 2020, s výhľadom do roku 2025 – základného strategického a rozvojového dokumentu mikroregiónu, ako aj jednotlivých obcí združených v ňom 132 kB
Hide details for 09.07.201409.07.2014
Z
Á S A D Y HOSPODÁRENIA S MAJETKOM OBCE PREDAJNÁ 135 kB
Hide details for 24.10.201324.10.2013
Zámer
- I/66 Podbrezová-obchvat 72 kB
Hide details for 05.09.201005.09.2010
ÚZEMNÝ
PLÁN OBCE PREDAJNÁ - TEXTOVÁ ČASŤ- zmena a doplnok č. 1 (August 2010) 300 kB
ÚZEMNÝ
PLÁN OBCE PREDAJNÁ - MAPY - zmena a doplnok č. 1 (August 2010) 3568 kBMAPOVÝ PORTÁL Geosence

NOVINKY Z PREDAJNEJ

ROZHODNUTIE o schválení žiadosti o nenávratný finančný na opatrovateľskú službu 12. 12. 2018[čítaj viac]
Dňa 19. 12. 2018 (STREDA) v raňajších hodinách sa uskutoční v obci ZBER PLASTOV [čítaj viac]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej – stavebná časť" ... [čítaj viac]
OZNAM - POZVÁNKA na ustanovujúce Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 10. 12. 2018 ... [čítaj viac]
Čaro VIANOC 2018 - 14. 12.
Čaro Vianoc 2018
[12/05/2018]
Jednota dôchodcov a KK OcÚ v Predajnej, Vás pozývajú na predvianočné popoludnie dňa 14.12. 2018 o 14,00 ... [čítaj viac]
Beseda s KAROLOM KALISKÝM - 17. 12.
Beseda s Karolom Kaliským
[12/04/2018]
Pozývame Vás na besedu s kameramanom, fotografom, spisovateľom KAROLOM KALISKÝM o 18.00 v ...[čítaj viac]
Silvester 2018
Silvester 2018
[12/03/2018]
Pozývame Všetkých občanov Predajnej na uvítanie NOVÉHO ROKU 2019 na námestí J. Pejku [čítaj viac]