Obec PREDAJNÁ - Verejné obstarávanie
vyhľadávanie 

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:
Obec Predajná

Sídlo: Námestie Juraja Pejku 67, 976 63 Predajná

IČO: 00313751

DIČ: 2021169986

Bankové spojenie: Prima banka, a.s., pobočka Brezno

Číslo účtu: 2000710001/5600

Štatutárny zástupca: Ing. Tatiana Čontofalská - starostka obce

e-mail: obecpredajna@stonline.sk, contofalska@stonline.sk

Telefón: +421 048/6192 345, 6192 119

Fax: +421 048/ 6192 119

Obec Predajná je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.
Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

Hide details for Verejné obstarávanieVerejné obstarávanie
Hide details for 20182018
Hide details for Modernizácia technického vybavenia ZŠ s MŠ (stavebná časť) v obci PredajnáModernizácia technického vybavenia ZŠ s MŠ (stavebná časť) v obci Predajná
12/06/2018VÝZVA na predloženie cenovej ponuky "Modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej – stavebná časť" [251 kB]
12/06/2018ZMLUVA O DIELO "Modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej – stavebná časť" - Príloha č.2 [267 kB]
12/06/2018OPIS PREDMETU ZÁKAZKY "Modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej – stavebná časť" - Príloha č.3 [18511 kB]
Hide details for Komunitné centrum v obci PredajnáKomunitné centrum v obci Predajná
11/28/2018VÝZVA na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác "Prestavba existujúceho objektu pre účely zriadenia a fungovania KOMUNITNÉHO CENTRA v obci Predajná" [222 kB]
11/28/2018ZMLUVA O DIELO "Prestavba existujúceho objektu pre účely zriadenia a fungovania KOMUNITNÉHO CENTRA v obci Predajná" - Príloha č.2 [264 kB]
11/28/2018PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA "Prestavba existujúceho objektu pre účely zriadenia a fungovania KOMUNITNÉHO CENTRA v obci Predajná" - Príloha č.3 [30647 kB]
09/13/2018VÝZVA na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác "Prestavba existujúceho objektu pre účely zriadenia a fungovania KOMUNITNÉHO CENTRA v obci Predajná" [224 kB]
09/13/2018ZMLUVA O DIELO "Prestavba existujúceho objektu pre účely zriadenia a fungovania KOMUNITNÉHO CENTRA v obci Predajná" - Príloha č.2 [283 kB]
09/13/2018PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA "Prestavba existujúceho objektu pre účely zriadenia a fungovania KOMUNITNÉHO CENTRA v obci Predajná" - Príloha č.3 [30647 kB]
Hide details for WIFI v obci PredajnáWIFI v obci Predajná
11/12/2018VÝZVA na predloženie cenovej ponuky "WIFI pre Teba v obci Predajná" [1740 kB]
Hide details for 20162016
Hide details for Súhrnná správaSúhrnná správa
12/31/2016Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000,00 € za IV. štvrťrok roku 2016 [56 kB]
10/17/2016Suhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR za III. štvrťrok roku 2016 [59 kB]
07/13/2016Suhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR za II. štvrťrok roku 2016 [52 kB]
04/16/2016Suhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR za I. štvrťrok roku 2016 [46 kB]
Hide details for 20152015
Hide details for Súhrnná správaSúhrnná správa
12/31/2015Suhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR za III - IV. štvrťrok roku 2015 [56 kB]
08/11/2015Suhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR za I -II. štvrťrok roku 2015 [68 kB]
Hide details for 20132013
Hide details for Rekonštrukcia verejného priestranstva pri kultúrnom domeRekonštrukcia verejného priestranstva pri kultúrnom dome
12/16/2013Záznam z vykonaného prieskumu trhu verejného obstarávania „Rekonštrukcia verejného priestranstva pri kultúrnom dome“ [45 kB]
12/16/2013Záznam z vykonaného verejného obstarávania „Rekonštrukcia verejného priestranstva pri kultúrnom dome“ [43 kB]
11/07/2013Oznámenie o zverejnení výzvy na predloženie ponuky „Rekonštrukcia verejného priestranstva pri kultúrnom dome“ [122 kB]
10/30/2013Oznámenie o zadávaní zákazky „Rekonštrukcia verejného priestranstva pri kultúrnom dome“ [177 kB]
Hide details for Revitalizácia okolia domu smútkuRevitalizácia okolia domu smútku
12/16/2013Záznam z vykonaného verejného obstarávania „Revitalizácia okolia domu smútku“ [43 kB]
12/16/2013Záznam z vykonaného prieskumu trhu verejného obstarávania „Revitalizácia okolia domu smútku“ [43 kB]
11/07/2013Oznámenie o zverejnení výzvy na predloženie ponuky „Revitalizácia okolia domu smútku“ [122 kB]
10/30/2013Oznámenie o zadávaní zákazky „Revitalizácia okolia domu smútku“ [175 kB]
Hide details for Oprava účelových miestnych komunikáciíOprava účelových miestnych komunikácií
09/26/2013VÝZVA na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác "Oprava účelových miestnych komunikácií" [92 kB]
Hide details for Súhrnná správaSúhrnná správa
10/24/2013Suhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR rok 2012 - 2013 [65 kB]
Hide details for OVSOVS
Hide details for 20172017
Hide details for predaj pozemku vo vlastníctve obcepredaj pozemku vo vlastníctve obce
10/17/2017ZVEREJNENIE zámeru predať budovu a pozemky vo vlastníctve obce Obchodnou verejnou súťažou [67 kB]
10/17/2017Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu pozemku vo vlastníctve obce Predajná [99 kB]
10/17/2017Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu pozemku vo vlastníctve obce Predajná - podmienky predkladania návrhov do OVS na predaj pozemku vo vlastníctve obce Predajná [106 kB]
Hide details for 20162016
Hide details for predaj pozemku vo vlastníctve obcepredaj pozemku vo vlastníctve obce
11/28/2016Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu pozemkov vo vlastníctve obce Predajná [144 kB]
Hide details for 20132013
Hide details for prenájom pozemku vo vlastníctve obceprenájom pozemku vo vlastníctve obce
06/02/2013OZNÁMENIE - o výsledku Obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemku vo vlastníctve obce [82 kB]
Hide details for voľba hlavného kontrolóra obcevoľba hlavného kontrolóra obce
03/14/2013VYHLÁSENIE voľby hlavného kontrolóra obce PREDAJNÁ [84 kB]
Hide details for prenájom pozemku vo vlastníctve obceprenájom pozemku vo vlastníctve obce
03/14/2013Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemku vo vlastníctve obce [159 kB]
Hide details for prenájom pozemku vo vlastníctve obceprenájom pozemku vo vlastníctve obce
03/14/2013ZVEREJNENIE zámeru prenájmu obecného nehnuteľného majetku - pozemku [85 kB]
Hide details for 20112011
Hide details for predaj nehnuteľnosti  vo vlastníctve obcepredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
12/15/2011Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce [161 kB]
Hide details for 20102010
Hide details for predaj nehnuteľnosti  vo vlastníctve obcepredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
05/14/2010Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce [163 kB]


MAPOVÝ PORTÁL Geosence

NOVINKY Z PREDAJNEJ

ROZHODNUTIE o schválení žiadosti o nenávratný finančný na opatrovateľskú službu 12. 12. 2018[čítaj viac]
Dňa 19. 12. 2018 (STREDA) v raňajších hodinách sa uskutoční v obci ZBER PLASTOV [čítaj viac]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej – stavebná časť" ... [čítaj viac]
OZNAM - POZVÁNKA na ustanovujúce Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 10. 12. 2018 ... [čítaj viac]
Čaro VIANOC 2018 - 14. 12.
Čaro Vianoc 2018
[12/05/2018]
Jednota dôchodcov a KK OcÚ v Predajnej, Vás pozývajú na predvianočné popoludnie dňa 14.12. 2018 o 14,00 ... [čítaj viac]
Beseda s KAROLOM KALISKÝM - 17. 12.
Beseda s Karolom Kaliským
[12/04/2018]
Pozývame Vás na besedu s kameramanom, fotografom, spisovateľom KAROLOM KALISKÝM o 18.00 v ...[čítaj viac]
Silvester 2018
Silvester 2018
[12/03/2018]
Pozývame Všetkých občanov Predajnej na uvítanie NOVÉHO ROKU 2019 na námestí J. Pejku [čítaj viac]