Obec PREDAJNÁ - ZO Jednota dôchodcov
vyhľadávanie 
Domáca stránka

ZO Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov
Jednota dôchodcov na Slovensku
Základná organizácia
PREDAJNÁ

JDS združuje občanov staršieho veku – dôchodcov – bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu. Medzi jej hlavné úlohy a ciele patrí pomoc pri príprave občanov na prácu a život v dôchodkovom veku, ochrana ich práv a presadzovanie oprávnených požiadaviek v ich prospech.
Klub dôchodcov v našej obci bol odovzdaný do užívania 2. decembra 1987 a činnosť začal 23. februára 1988. Jeho prvým vedúcim bol pán Július Šuhajda. Sľubne sa rozbehla činnosť v pekne vybavenom rodinnom dome na Farskej ulici. Vo výbore pracovali V. Ledňová, B. Kalický, Š. Čuma, A. Mutišová.

Jednota dôchodcov pri Klube dôchodcov bola založená 1.marca 1991 na podnet novoutvorenej ústrednej Jednoty dôchodcov na Slovensku. Program bol zameraný na spoločenské uplatnenie členov aj v starobe, realizáciu ich záujmov a obhajobu sociálnych istôt dôchodcov. Predsedníčkou sa stala pani I. Čumová, v ďalšom období pani S. Kalická. Aktívne v tejto organizácii pracovali E. Kalická, V. Ledňová, Š. Čuma, I. Čumová, A. Mutišová, M. Flašková, M. Citterbergová.

Naša ZO JDS bola založená v r. 1992. Obec Predajná patrila medzi prvé v okrese, ktoré Jednotu založili. Za predsedníčku bola zvolená pani M. Molčániová. Od r. 2006 pôsobil vo funkcii predsedu pán J. Ďurčo. Od r. 2012 v tejto funkcii pokračovala pani M. Beraxová a od r. 2015 Ing. M. Boberová. Vo výbore pracujú N. Markusová, M. Beraxová, V. Pocklanová, R. Fortiaková, Z. Kazárová, A. Košíková, Z. Peťková, Z. Albertyová /preddtým M. Citterbergová, E. Chamková, A. Gajdošová/.

Formy aktivít sú rôzne: Odborné prednášky a besedy, výlety, vychádzky, opekačky, turistika, športové aktivity, návštevy divadla, koncerty, exkurzie, výstavy, posedenia pri spoločenských hrách, návštevy seniorov v stacionári, pietne akty pri pamätníkoch, uskutočnenie rôznych výstav, recitácie, spomienkové pásma našim rodákom, poézia v rodnej obci, knižné podujatia, posedenia /mesiac úcty k starším, kačacia veselica, predvianočná kapustnica, pochovávanie basy/, rekondičné pobyty, účasť na akciách poriadaných Okresnou organizáciou JDS a iné. Množstvo akcií robíme v spolupráci s Kultúrnou komisiou OcÚ a so Základnou školou s materskou školou v Predajnej.

Aktivity členov miestnej JDS si môžete pozrieť na nástenke inštalovanej v obci. Obmieňame obrazový materiál z akcií, ktoré uskutočňujeme. Zároveň sa môžete oboznámiť s plánom aktivít, ktoré pripravujeme pre všetkých našich seniorov. Budeme radi, keď sa ich zúčastníte a spestríte si kolobeh všedných dní.
Ing. Mária Boberová Bučková


Ďalšie foto

Predajna_Jednota-dochodcov_001 Predajna_Jednota-dochodcov_002 Predajna_Jednota-dochodcov_003 Predajna_Jednota-dochodcov_004 Predajna_Jednota-dochodcov_005 Predajna_Jednota-dochodcov_006 Predajna_Jednota-dochodcov_007 Predajna_Jednota-dochodcov_008 Predajna_Jednota-dochodcov_009 Predajna_Jednota-dochodcov_010 Predajna_Jednota-dochodcov_011 Predajna_Jednota-dochodcov_012 Predajna_Jednota-dochodcov_013 Predajna_Jednota-dochodcov_014 Predajna_Jednota-dochodcov_015 Predajna_Jednota-dochodcov_016 Predajna_Jednota-dochodcov_017

MAPOVÝ PORTÁL Geosence

NOVINKY Z PREDAJNEJ

ZVEREJNENIE zámeru predať budovu a pozemky vo vlastníctve obce Obchodnou verejnou súťažou ... [čítaj viac]
Mesiac úcty k starším - 22. 10. 2017
Mesiac úcty k starším 2017
[10/12/2017]
Starostka obce a KS komisia pri OZ v Predajnej pozýva seniorov na slávnostné popoludnie o 16,00 do SD v Predajnej ... [čítaj viac]
Voľby VÚC 2017 - 4. 11.
Voľby VÚC 2017
[10/12/2017]
ROZHODNUTIE PREDSEDU NR SR z 23. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov ... [čítaj viac]
Kačacie hody - 10. 11. 2017
Kačacie hody 2017
[10/11/2017]
Obec Predajná a kultúrna komisia pozývajú na II. ročník Kačacích hodov od 17.00 hod. v sále SD v Predajnej [čítaj viac]
Jednota dôchodcov organizuje: Obnovenie Živeny
ZO Jednota dôchodcov
[10/04/2017]
ZO JDS Predajná, žiaci ZŠ obce zorganizovali stretnutie s členkami predsedníctva MO Živeny z Brezna ... /iné akcie: 1. MEDŽUGORIE, 2. Opekačka, 3. Špania dolina [čítaj viac]
Nahliadnite do novej sekcie fotogalérie obce Predajná - ZO JEDNOTA DÔCHODCOV - AKTIVITY - NOVE... [čítaj viac]
Starostivosť o komíny
Komíny - údržba
[09/28/2017]
Dodržiavanie vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z. z. - protipožiarna bezpečnosť, lehoty čistenia a vykonávania kontrol ... [čítaj viac]