New ResponseCancel

Odpoveď


24.03.2014 15:13

.
Meno:Ing. Tatiana Čontofalská
E-mail:contofalska@stonline.sk
Telefón:048/6192 345, mobil: 0905 984 229
Mesto/Obec:PREDAJNA
Predmet:Reakcia na príspevky občanov
.
Odpoveď na:Document Link Icon Untitled
.
Kategória:KNIHA NÁVŠTEV
Reakcia na príspevky občanov


K príspevku zo dňa 14.3.2014 o 13.50 hod. – len stručne odpoviem , že v tomto čase už na Obecnom úrade obce Predajná neúradujeme. /piatok do 12.00 hod./

Na všetky príspevky sme reagovali telefonicky osobným vysvetlením.
Na anonymné príspevky a reakcie nereagujeme.

K môjmu platu – platu starostky obce:

Na objasnenie uvádzam, že plat vyplýva zo zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
... Plat starostu je súčinom priemernej mesačnej mzdy pracovníka národného hospodárstva , každoročne vyčíslovanej a uverejňovanej štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu /násobku/ podľa počtu obyvateľov
obce k 31.decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Na základe uvedeného koeficient pre stanovenie výšky platu starostu s počtom obyvateľov do 3000 obyvateľov je 1,98. /to je prípad aj našej obce/
Na základe uvedených údajov je plat starostu obce každoročne väčšinou v mesiaci marec prerokovaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré je vždy verejné a teda sa ho môže zúčastniť každý občan. Takisto aj všetky uznesenia OZ sú verejné a sú zverejňované v Predajnianskych zvestiach.
Výška platu starostu pre rok 2014 sa bude prerokúvať na zasadnutí OZ dňa 31.3.2014 o 16.00 hod. na Obecnom úrade obce Predajná, na ktorom ste srdečne vítaná.

Na zjavne útočný a arogantný spôsob dotazovania sa reagovať nebudem.

Ing. Tatiana Čontofalská
Starostka obce


Podľa kategórie    Všetky dokumenty    Podľa autora   Späť