Obec PREDAJNÁ - Tlačivá na stiahnutie
vyhľadávanie 

Tlačivá na stiahnutie


Tlačivá podľa kategórií na stiahnutie
Rozbaliť Rozbaľ Zbaliť Zbaľ
Show details for Dane a poplatkyDane a poplatky
Show details for Dopravná štruktúraDopravná štruktúra
Show details for InéIné
Show details for Komunálny odpadKomunálny odpad
Show details for MatrikaMatrika
Show details for PodnikaniePodnikanie
Show details for SHRSHR
Show details for Sociálna pomocSociálna pomoc
Hide details for Územné a stavebné konanie, stavebný poriadokÚzemné a stavebné konanie, stavebný poriadok
Návrh na vydanie územného rozhodnutia 37 kB
Ohlásenie jednoduchej stavby podľa § 139b ods.1 zákona č. 50/76 Zb. - stavebný zákon v znení neskorších predpisov / určené v územnom rozhodnutí/ 135 kB
Ohlásenie drobnej stavby - prípojky 65 kB
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác a reklamnej stavby - reklamná plocha menšia ako 3 m2 96 kB
Návrh na kolaudačné konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. - o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov 36 kB
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby podľa § 88 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 93 kB
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením podľa ust. § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, / stavebný zákon / a ust. § 11 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 35 kB
Žiadosť o stavebné povolenie ( § 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z.) 40 kB
Žiadosť o zmenu v užívaní stavby spojenú so zmenou stavby / § 55 ods. 2 písm. b / podľa § 85 ods. 2 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, /stavebný zákon/ a podľa ust. § 21 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 33 kB
Žiadosť o zmenu v užívaní stavby spojenú so zmenou stavby § 55 ods. 2 písm. b) podľa § 85 ods. 2 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 124 kB
Žiadosť o zápis stavby do listu vlastníctva katastra nehnuteľností 27 kB
Show details for Životné prostredieŽivotné prostredie