Obec PREDAJNÁ - Ako vybaviť
vyhľadávanie 

Ako vybaviť


Matričný úrad
MATRIČNÝ ÚRAD

RODNÝ LIST
Na matričný úrad sa dostaví rodič (otec) s dokladmi. Rodný list – výpisz matriky sa vydá iba osobe alebo rodinným príslušníkom (otec, mama, brat, a sestra), ktorejsa to týka – osobne na písomnú žiadosť.

Doklady: Občiansky preukaz, sobášny list
Poplatok: prvé vydanie bez poplatku, druhopis 1,50 €
Miesto: Obec Predajná, Obecný úrad, Námestie Juraja Pejku
Vybavuje: Lányová Renat, matrikárka
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov


SOBÁŠNY LIST
Vydá sa iba osobe, ktorej sa týka – osobe alebo na písomnú žiadosť rodinným príslušníkom(otec, mama, brat, sestra).

Doklady: Občianskypreukaz
Poplatok: prvé vydanie bez poplatku, druhopis 1,50 €
Miesto: Obec Predajná, Obecný úrad, Námestie Juraja Pejku
Vybavuje: Lányová Renata, matrikárka
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikáchvznení neskorších predpisov

ÚMRTNÝ LIST
Vydá sa osobe, ktorá zabezpečuje pohreb na základe Listu o prehliadke mŕtveho. Úmrtný list – výpis z matriky sa vydáva rodinným príslušníkom.

Doklady: Občiansky preukaz mŕveho, občiansky preukaz manžela
Poplatok: prvé vydanie bez poplatku, druhopis 1,50 €
Miesto: Obec predajná,Obecný úrad, Námestie Juraja Pejku
Vybavuje: Lányová Renata, matrikárka
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

ŽIADOSŤ O ZÁPIS MATRIČNEJ UDALOSTI DO OSOBITNEJ MATRIKY
Cudzojazyčný rodný list s príslušnýmivyššími overeniami podľa medzinárodných dohovorov s prekladom súdneho znalca v SR:
sobášny list (ak sú zosobášení),
ak rodičia nie súzosobášení predložia listinu o určení otcovstva dieťaťa,
občiansky preukaz žiadateľa

Doklady: Občiansky preukaz žiadateľa
Poplatok: žiadny
Miesto: Obec Predajná, Obecný úrad, Námestie Juraja Pejku
Vybavuje: LányováRenata, matrikárka
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

ŽIADOSŤ O VYDANIE DOKLADU NA POUŽITIE V CUDZINE
Doklady: Občiansky preukaz
Poplatok: žiadny
Miesto: Obec Predajná, Obecný úrad, Námestie Juraja Pejku
Vybavuje: Lányová Renata, matrikárka
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

OZNÁMENIE O PRIJATÍ SKORŠIEHO PRIEZVISKA PO ROZVODE MANŽELSTVA
Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska sa podáva do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.

Doklady: Občiansky preukaz
Poplatok: žiadny
Miesto: Obec Predajná, Obecný úrad, Námestie Juraja Pejku
Vybavuje: Lányová Renata, matrikárka
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

ŽIADOSŤ O UZAVRETIE MANŽELSTVA
Podávajú na matričnom úrade obaja snúbenci spolu.

Doklady: Občiansky preukaz, rodný list, úmrtný list (u vdovca), rozsudok o rozvode (u rozvedeného). Ak je jeden zo snúbencov cudzí štátny príslušník predkladá doklady:

· Potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine, potvrdenie o štátnom občianstve, potvrdenie o o stave, potvrdenie o trvalom pobyte, úmrtný list (u vdovca), rozsudok o rozvode (u rozvedeného). (Potvrdenia musia byť opatrené všším overením podľa medzinárodných zmlúv).

Poplatky:
· Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 66,-€
· Uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,50 €
· Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným ako príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 16,50 €
· Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej miestnosti 66 €
· Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 16,50 €

POSTUP PRED UZAVRETÍM MANŽELSTVA
Uzavretie manželstva medzi občanmi Slovenskej republiky (1) Štátny občan Slovenskej republiky pred uzavretím manželstva predloží matričnému úradu, príslušnému podľa miesta uzavretia manželstva, tieto doklady:

a) rodný list
b) doklad o štátnom občianstve
c) potvrdenie o pobyte
d) úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva,
ak ide o vdovca alebo vdovu. Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva,
ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú. Prípadne právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné
e) doklad o rodnom čísle, ak potrebné údaje neobsahuje občiansky preukaz.

(2) Štátny občan SR s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklady uvedené v odseku (1) písm. c) až d) vydané príslušným úradom cudzieho štátu.
(3) Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží okrem dokladov uvedených v odseku (1) písm. a) až c) a e) právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
(4) Žiadosť a doklady potrebné na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci na príslušnom matričnom úrade bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom štátu, cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom štátu, ktorý nie je príslušný podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov, prevezme doklady potrebné na uzavretie manželstva a vyhotoví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako miestne príslušným matričným úradom (delegácia sobáša). Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, príslušný matričný úrad podľa miesta uzavretia manželstva (kostola a pod.) prevezme od snúbencov žiadosť a doklady potrebné k uzavretiu manželstva, prekontroluje ich a overí správnosť údajov svojím podpisom a odtlačkom úradnej pečiatky. Potom podpísané tlačivo zašle orgánu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, pred ktorým sa manželstvo uzavrie.
(5) O uzavretí manželstva sa vyhotoví zápisnica. Zápisnica o uzavretí manželstva musí obsahovať mená, priezviská a podpisy snúbencov, ich rodné čísla, mená a podpisy svedkov, ich rodné čísla, dátum a miesto uzavretia manželstva, meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a odtlačok úradnej pečiatky orgánu, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo.
(6) Orgán cirkvi, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo, je povinný zaslať zápisnicu o uzavretí manželstva do troch pracovných dní od uzavretia manželstva príslušnému matričnému úradu. Matričný úrad vykoná zápis do knihy manželstiev na základe dokladov uvedených v odsekoch 1 až 4 a zápisnice o uzavretí manželstva. Pri uzavretí manželstva musia snúbenci vyhlásiť, že nie sú im známe žiadne okolnosti, ktoré vylučujú uzavretie manželstva, navzájom poznajú svoj zdravotný stav a vyhlásiť, ktoré priezvisko budú po uzavretí manželstva užívať. Na základe novely zákona o rodine majú snúbenci tri možnosti:
1. môžu sa dohodnúť na spoločnom priezvisku ženícha alebo nevesty
2. môžu užívať každý svoje doterajšie priezvisko a dohodnúť sa na priezvisku spoločných detí
3. môžu sa dohodnúť na spoločnom priezvisku a jeden z nich si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Spoločné deti môžu mať iba jedno a to spoločné priezvisko.

Uzavretie manželstva s cudzím štátnym občanom
Cudzinec, pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike, je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
a) rodný list
b) doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
c) doklad o štátnom občianstve
d) doklad o pobyte
e) potvrdenie o osobnom stave
f) úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdovelého cudzinca
g) právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo, rozvedený
h) doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.
Ak je ustanovená povinnosť predložiť rozsudok o rozvode manželstva, vydaného súdom cudzieho štátu, možno ho pokladať za verejnú listinu iba vtedy, ak je uznaný podľa osobitného zákona.

Všetky doklady vydané v cudzine musia byť preložené súdnym tlmočníkom do slovenčiny a v prípade potreby aj legalizované. Ak ide o štát, s ktorým má SR podpísanú Zmluvu o právnej pomoci, platia všetky doklady bez ďalšieho overenia. Ak ide o štát, ktorý pristúpil na Dohovor, ktorým sa ruší legalizácia dokladov, doklady potrebné k uzavretiu manželstva musia mať osvedčovaciu doložku - “Apostille”. Táto doložka osvedčuje úrad, ktorý osvedčenie vydal, osobu, ktorá verejnú listinu podpísala, jej funkciu, miesto vydania osvedčenia, dátum, evidenčné číslo, označenie úradu, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby vydávať apostillu a následne zastupiteľský úrad SR v danom štáte. Ak ide o štát, s ktorým nemá SR podpísaný dohovor o uznávaní dokladov, je potrebná tzv. superlegalizácia. Doklad vydaný v cudzom štáte najskôr overí Ministerstvo zahraničných vecí štátu, ktorý doklad vydal a následne zastupiteľský úrad SR v danom štáte.
V prípade uzavretia manželstva s cudzincom, ktorý neovláda slovenský jazyk, je potrebný pri obrade aj tlmočník, ktorý celý obrad preloží do jazyka cudzinca. Zápisnicu o uzavretí manželstva potom podpíše a opatrí odtlačkom pečiatky súdneho tlmočníka.

Uzavretie manželstva štátneho občana SR v cudzine
Štátny občan SR, ktorý chce uzavrieť manželstvo v cudzine potrebuje nasledovné doklady:
a) rodný list
b) osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva, ktoré vydáva príslušný
matričný úrad podľa miesta trvalého, alebo posledného trvalého pobytu štátneho občana SR. Jeho platnosť je 6 mesiacov odo dňa vydania. Ak sa štátny občan SR trvale zdržuje v cudzine, vydá mu osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine zastupiteľský úrad SR
c) rozvedený(á) musí predložiť právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo jeho vyhlásenie za neplatné
d) vdovec (vdova) predkladá úmrtný list manželky (manžela)
e) platný občiansky preukaz, ktorý obsahuje zároveň aj doklad o štátnom občianstve, bydlisku a rodnom čísle. Manželstvo štátneho občana SR, ktorý uzavrel manželstvo v cudzine sa zapisuje do osobitnej matriky, ktorá je zriadená pri Ministerstve vnútra SR. Na základe predloženého sobášneho listu zo štátu, v ktorom bolo manželstvo uzavreté, v prípade potreby opatreného príslušnými overeniami, preloženého do slovenčiny súdnym tlmočníkom, sa na matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu slovenského občana spíše “Zápis o uzavretí manželstva” a zašle do osobitnej matriky. Až po zápise do knihy manželstiev a vystavení sobášneho listu osobitnou matrikou je takýto doklad platnou verejnou listinou na území SR.
Po uzavretí manželstva môže žena užívať priezvisko bez koncovky slovenského prechyľovania, ak sa hlási k inej, ako slovenskej národnosti, čo si uvedie v žiadosti o uzavretie manželstva a už prvý výpis z matriky bude v tomto tvare. Ďalšou zákonnou možnosťou je, že žena po uzavretí manželstva písomne požiada matričný úrad, pred ktorým uzavrela manželstvo o zápis do matriky a vydanie sobášneho listu bez koncovky slovenského

PLNÁ MOC
Doklad: Občiansky preukaz
Poplatok: 0,50 €
Miesto: Obec Predajná, Obecný úrad, Námestie Juraja Pejku
Vybavuje: Lányová Renata, matrikárka
Predpis: Zákon 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Doklad: Občiansky preukaz
Poplatok: 0,50 €
Miesto: Obec Predajná, Obecný úrad, Námestie Juraja Pejku
Vybavuje: Lányová Renata, matrikárka
Predpis: : Zákon 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách

OSVEDČOVANIE PODPISOV A FOTOKÓPIÍ LISTÍN
Poplatok:
· ovedčenie podpisu 0,50 €
· osvedčenie jednej strany fotokópie listiny 1,50 €
Miesto: Obec Predajná, Obecný úrad, Námestie Juraja Pejku
Vybavuje: Lányová Renata, matrikárka
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení nesporších právnych predpisov

Osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.MAPOVÝ PORTÁL Cleerio

NOVINKY Z PREDAJNEJ

OZNÁMENIE - PREROKOVANIA návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č. 3 ... [čítaj viac]
- modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej [čítaj viac]
Predajnianske zvesti 3/2019
Obecné noviny
[06/26/2019]
Starostka na slovíčko, sociálne služby, MDD, Grilovačka, zo života seniorov, škôl, hasičov a iné aktivity v čísle 3/2019 zvestí obce [čítaj viac]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Rozšírenie požiarnej zbrojnice - Predajná" ... [čítaj viac]
Zoznam všetkých túr pripravených na rok 2019 ... [čítaj viac]
Výpožička kompostérov v obci Predajná
Kompostéry - výpožička
[06/07/2019]
Obec, získala z OP „Kvalita životného prostredia“ kompostéry, ktoré je možné po splnení určitých podmienok získať do výpožičky ... [čítaj viac]
OZNÁMENIE aglomerácia Nemecká - Predajná, Nemecká, Jasenie - kanalizácia a ČOV - zmena navrhovanej činnosti[čítaj viac]