Obec PREDAJNÁ - Ako vybaviť
vyhľadávanie 

Ako vybaviť


Matričný úrad
MATRIČNÝ ÚRAD

VYDANIE MATRIČNÝCH DOKLADOV

(nová verzia)

Vydanie-matricnych-dokladov.pdf


Vydanie matričných dokladov - rodných, sobášnych a úmrtných listov
 • matričný úrad vydá doklad po predložení občianskeho preukazu osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom jej rodiny (§ 18 zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách).

Poplatok: 5,- € za každý ďalší výpis (zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch). Nahliadnutie do matriky za každý zväzok 2 Eurá
Lehota na vybavenie: na počkanie


Narodenie dieťaťa

Vybavenie rodného listu pri narodení dieťaťa
 • zosobášení rodičia predložia: - sobášny list a občianske preukazy
 • nezosobášení rodičia môžu určiť otcovstvo súhlasným vyhlásením predložia:
  - občianske preukazy, pričom sa dohodnú aj na priezvisku dieťaťa (ak je matka rozvedená predloží právoplatný rozsudok o rozvode , vdova predloží úmrtný list bývalého manžela)
 • ak sa dieťa narodí žene do 300 dní od právoplatnosti rozsudku o rozvode do matriky sa zapíše predchádzajúci manžel matky - otcovstvo potom je možné zaprieť na súde do troch rokov od narodenia dieťaťa
Meno dieťaťa sa určuje dohodou rodičov a to podpisom otca a matky pri zápise o narodení dieťaťa. Ak otec v čase narodenia dieťaťa nebude prítomný na území SR, je možné urobiť dohodu o mene dieťaťa ešte pred jeho narodením a to vyhlásením na matričnom úrade.

Zák. č. 154/1994 Z.z. o matrikách § 85 zák. č. 36/2005 Z.z. o rodine Lehota na vybavenie: na počkanie a bez poplatku


Uzavretie manželstva
 • Pri podaní žiadosti o uzavretie manželstva snúbencami, ktorí chcú uzavrieť manželstvo pred orgánom štátu alebo orgánom cirkvi musia byt' prítomní obaja snúbenci.
Občania SR predložia tieto doklady:
 • rodné listy snúbencov
 • občianske preukazy snúbencov
 • rozvedení snúbenci predložia právoplatný rozsudok o rozvode
 • neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov predkladá právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo
Cudzinec predkladá najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva okrem vyššie uvedených dokladov
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva, nie starší ako šesť mesiacov§ 27 a § 28 zák. č. 154/1994 Z.z. o matrikách
Cudzojazyčné doklady sa predkladajú preložené do slovenského jazyka súdnym tlmočníkom SR a opatrené príslušnými osvedčeniami, ak osobitný právny predpis alebo medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Miesto podania žiadosti snúbencami
 • Ak sa manželstvo uzatvára pred orgánom štátu žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden zo snúbencov trvalý pobyt .

Matričný úrad môže povoliť uzavretie manželstva aj pred iným matričným úradom tzv. delegáciou.

Ak sa manželstvo uzatvára pred orgánom cirkvi žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva.


Prijatie skoršieho priezviska po rozvode manželstva

K oznámeniu o prijatí skoršieho priezviska po rozvode je potrebné predložiť:
 • rozsudok o rozvode
 • občiansky preukaz
 • lehota na oznámenie je trojmesačná po právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva
 • oznámenie sa podáva na matričnom úrade, kde bolo rozvedené manželstvo uzavreté

§ 27 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine Bez poplatkuÚmrtie občana

Vybavenie úmrtia nebohého, ktorý zomrel v obvode matričného úradu Predajná

Je potrebné predložiť tieto doklady
 • list o prehliadke mŕtveho 2-3x, vystaveného prehliadajúcim lekárom
 • občiansky preukaz nebohého

Lehota na vybavenie: bez poplatku a na počkanie

Zápis matrične j udalosti občana SR, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky

Žiadosť o zápis do osobitnej matriky možno podať na matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan SR trvalý pobyt

Žiadosť o zápis do osobitnej matriky 10 Eur

Predkladá tieto doklady:
 • cudzozemský matričný doklad preložený súdnym tlmočníkom do jazyka slovenského
 • rodný list občana SR
 • občiansky preukaz prípadne cestovný pas
 • právopl. rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva, ak osobný stav občana bol rozvedený
 • občania, ktorým bolo udelené štátne občianstvo SR aj listinu o udelení ŠO SR Zoznam prekladateľov je uverejnený na stránke www.justice.gov.sk/prekladatelia Lehota na vybavenie: do troch mesiacov a bez poplatku
Zápis do Osobitnej matriky v Bratislave sa vykonáva do troch mesiacovO S V E D Č O V A N I E

Osvedčovanie podpisov a listín
 • k osvedčeniu podpisu je potrebná osobná prítomnosť osoby, ktorej sa podpis osvedčuje a platný občiansky preukaz.
 • k osvedčeniu listiny je potrebné predložiť originál listiny, prefotenú kópiu listiny a občiansky preukaz osoby, ktorá žiada o osvedčenie

Obec nevykonáva osvedčenie
 • listín, ktoré majú byt' použité v cudzine
 • občianskych preukazov, služobných preukazov, technických preukazov apod.
 • geodetických informácií katastra nehnuteľnosti
 • listín, na ktoré je potrebné odborné posúdenie - mapy, geometrické plány
 • ak sa listina nezhoduje s originálom
 • listín v inom ako štátnom jazyku, nevzťahuje sa na český jazyk


VNÚTORNÁ SPRÁVA

 • Matričný doklad -výpis z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj začatú stranu (prvý výpis je zdarma)

  5,00 €

 • Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík

  2,00 €


 • Žiadosť o zápis matričnej udalosti , ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky

  10,00 €


 • Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt

  20,00 €

 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby

  20,00 €

 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti

  70,00 €

 • Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom

  66,00 €

 • Uzavretie manželstva medzi cudzincami

  200,00 €

 • Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt

  200,00 €

 • Potvrdenie o trvalom pobyte

  5,00 €


VŠEOBECNÁ SPRÁVA
 • Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis

  2,00 €

 • Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku

  2,00 €


 • Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku

  2,00€