Obec PREDAJNÁ - Eurovoľby 2014
vyhľadávanie 

Eurovoľby 2014


VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTUVoľby do Európskeho parlamentu
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
rozhodnutím č. 341/2013 Z.z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania
na sobotu 24. mája 2014 v čase od 7,00 hod. do 22,00 hod.

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 13 poslancov.


Právo voliť do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu upravuje zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov.

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky majú
 • občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt
 • občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie, ak sa v deň volieb zdržiavajú na území Slovenskej republiky.
 • občania iných členských štátov Európskej únie, ktorí ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú povolený na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a na základe vlastnej žiadosti boli zapísaní do zoznamu voličov. Žiadosť o zapísanie do zoznamu voličov je potrebné predložiť obci, v ktorej má občan trvalý pobyt najneskôr 40 dní predo dňom volieb (t.j. najneskôr 14.4.2014).

Voličský preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie voličského preukazu. Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu najskôr 30 dní predo dňom volieb - najskôr od 24.4.2014, najneskôr však dva dni predo dňom volieb - najneskôr do 22.5.2014 do 15,00 hod.

O vydanie voličského preukazu môže volič požiadať
 • osobne,
 • prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené); splnomocnená osoba prevzatie voličského preukazu potvrdí svojim podpisom,
 • písomne alebo
 • elektronicky (e-mailom).

V splnomocnení volič uvedie svoje
 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)
 • meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu osoby, ktorú splnomocnil na prevzatie voličského preukazu.

V písomnej žiadosti a v žiadosti zaslanej elektronicky volič uvedie svoje
 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má obec voličský preukaz zaslať.


Obec zašle voličský preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou
„Do vlastných rúk“.

Obec, ktorá voličovi vydala voličský preukaz, takéhoto voliča zo zoznamu voličov vyčiarkne.