Obec PREDAJNÁ - História
vyhľadávanie 
Domáca stránka

História


Vývoj obyvateľstva
Postupný vývoj obyvateľstva

Pri súpise v r. 1712, ktorý sa meral v podobe objemu výsevy, mala Predajná 22 domácností, z toho 2 domácnosti boli najmajetnejšie, mali 7 meríc osevu. Mali aj jedného remeselníka.
Postupne vznikali ďalšie súpisy, svedčí o tom aj urbárny súpis z r. 1745, keď Predajná prvom sčítaní však mala Predajná 82 domov, 129 domácností a 680 obyvateľov (z toho 346 mužov a 334 žien). V obci boli dvaja remeselníci, 121 poddaných roľníkov a 98 bolo želiarov a nádenníkov.
Súpisy z 19. storočia už boli podrobnejšie obsahovali aj takéto údaje: V Predajnej sa od 1787 až po 1869 rok narodilo 2781 detí, z toho 1445 chlapcov a 1336 dievčat. Ďalej to bolo počet zomrelých za obdobie 1778-1869 to bolo 1279 ľudí, 614 mužov a 665 žien.
V roku 1831 zasiahla Predajnú cholera, zomrelo najviac ľudí, ďalej ju sužovali choroby detského charakteru – kiahne a v r. 1867 týfus. Príčinou však neboli len choroby. Mnoho ľudí mrelo na následky úrazov pri práci, nešťastných náhodách. V týchto rokoch boli uzatvárané aj sobáše, bolo ich 721. Najviac sobášov bolo v zime a v lete. Väčšina sobášov bola uzatváraná medzi partnermi z vlastnej obce. Muži sa najčastejšie ženili s dievčatami z Jasenia, Lopeja, Zámostia, Dubovej, D.Lehoty, a dievčatá za mužov z Zámostia, Dubovej, Lopeja. Všetko sa ďalej vyvíjalo a začiatkom 19. stor. mala Predajná vyše 100 domov. Tak sa to stupňovalo ďalej až Predajná dosiahla hodnoty, ktoré sú v súčasnosti.


Ďalšie foto

Beta Poničanová_08 Beta Poničanová_09 Predajna - história_miestna časť Burgondia – ľudová architektúra Predajna - história_starý pivovar

NOVINKY Z PREDAJNEJ

Obec Predajná v zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z.z. , ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 20,69 %. výška sadzieb za uloženie odpadov bude obec pre rok 2020 platiť 22 eur za tonu /Sekológ Brezno/. Obec Predajná vyprodukovala v roku 2019: 258,28 ton komunálneho odpadu, 1,13 ton objemného odpadu, vyseparovalo sa len 67,66 ton odpadu . [čítaj viac]
Voľby NR SR 2020 - 29. 2.
Voľby do NR SR 2020
[02/25/2020]
Oznámenie o čase a mieste konania volieb 2020 do NR SR - VYHLÁSENIE VOLIEB predsedom NR SR ... [čítaj viac]
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ... [čítaj viac]
VYHLÁŠKA o začatí katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná dňom: 14-03-2020 ... [čítaj viac]
Predajnianske zvesti 1/2020
Obecné noviny
[02/25/2020]
Ukončenie rekonštrukcie telocvične ZŠ s MŠ, Fašiangy v obci a iné zvesti zo života obce, škôl, seniorov, hasičov, turistov a ... v čísle 1/2020 zvestí [čítaj viac]
PROJEKT „Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Predajná“,. Dotácie na rekonštrukciu boli poskytnuté MŠVVaŠ SR (134 384,00€) [čítaj viac]
VYHLÁŠKA o začatí katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná dňom: 14-03-2020 ... [čítaj viac]