Obec PREDAJNÁ - Komunálne voľby a voľby VÚC 2022
vyhľadávanie 

Komunálne voľby a voľby VÚC 2022

KOMUNÁLNE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ
a VOĽBY VÚC DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY KRAJOV 2022
KOMUNÁLNE VOĽBY 2022
KOMUNÁLNE VOĽBY 2022 - PREDAJNÁ

Voľby do orgánov samosprávy obcí
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú
v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.
Právo byť volený do orgánov samosprávy obcí

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je
  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Hide details for Komunálne voľbyKomunálne voľby
Hide details for 20222022
10/30/2022Zápisnica miestnej - volebnej komisie o výsledku volieb v obci 1050 kB
10/21/2022Spojené voľby - špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu COVID-19 829 kB
09/19/2022VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby STAROSTU obce v Predajnej 29. októbra 2022 50 kB
09/19/2022VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby POSLANCOV Obecného zastupiteľstva v Predajnej 29. októbra 2022 102 kB
08/18/2022ZVEREJNENIE e-mailu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie 248 kB
07/12/2022ZAPISOVATEĽ miestnej volebnej komisie v obci Predajna - Ing. Igor Foltín - menovací dekrét 287 kB
07/12/2022ZAPISOVATEĽ miestnej volebnej komisie v obci Predajna - Ing. Igor Foltín - stránkové dni a hodiny 285 kB
07/07/2022Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta pre voľby poslancov obecného (mestského, miestneho) zastupiteľstva a pre voľby starostu obce (primátora mesta, starostu mestskej časti) 204 kB
07/07/2022OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu 275 kB
06/14/2022Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený 140 kB
06/14/2022ROZHODNUTIE PREDSEDU NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov 217 kB

Vzory kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí
***