Obec PREDAJNÁ - Monografia obce
vyhľadávanie 

Monografia obce
„Dejiny sú svedkom času,
svetlom pravdy,
živou pamäťou,
učiteľkou života
a poslom minulosti.“8. 8. 2009

Vážení občania, vážení rodáci!

„Dejiny sú svedkom času, svetlom pravdy, živou pamäťou, učiteľkou života a poslom minulosti.“
Túto myšlienku vyslovil rímsky filozof Cicero a je určite aktuálna aj dnes pre každého z nás. Dostáva sa vám do rúk kniha, ktorej stránky vás povedú cestou objavovania minulosti našej obce. Na pozadí udalostí v nej popísaných môžete pochopiť, ako sa naša obec vyvíjala, a zároveň si pripomenúť časy, ktoré sa síce vrátiť nedajú, ale pre mnohých z vás sú možno zdrojom spomienok na ľudí, oživením zabudnutých životných momentov, inšpiráciou pre zveľaďovanie našej obce či len hrdým pokochaním sa v histórii srdcu blízkej domoviny. Táto vzácna kniha dáva možnosť spoznávať udalosti, fakty a osobnosti, ktoré formovali život v Predajnej. Nemuseli to byť veľké historické činy, ale premyslená každodenná činnosť, statočný a jednoduchý život, kultúrne tradície a zvyky našich prastarých rodičov.

Prajem vám všetkým, ktorým sa táto publikácia dostáva do rúk, aby ste v nej čerpali ponaučenie, pocítili oslavu práce našich predkov a pocit zodpovednosti za našu prítomnosť, ale aj budúcnosť. Publikácia je určená všetkým tunajším súčastníkom aj rodákom, ktorí sa roztratili po Slovensku či za jeho hranice. Verím, že pri jej čítaní si starší osviežia spomienky na mladosť a pre mladších iste bude poučením o starom zašlom živote. Pre všetkých, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili na dianí v obci, nech je zdrojom hrdosti na život, prácu a dielo našich predkov i našich súčasníkov.
Verím, že táto kniha si nájde čestné miesto nielen v knižniciach súčasných Predajňanov, ale i všetkých rodákov či náhodných návštevníkov, ktorí sa radi vracajú do načej obce. Taktiež verím, že vo vás, milý čitatelia, prebudí vnútornú úctu k hodnotám vytvoreným za dlhé desaťročia a storočia v tomto krásnom kúte Slovenska.
Na záver mi dovoľte poďakovať autorskému kolektívu vedeckých pracovníkov Univerzity Mateja Bela, ktorý vytvoril reprezentatívne dielo našej obci.
Ďakujem všetkým prispievateľom a predovšetkým občanom našej obce za poskytnutie fotografií zo svojich domácich archívov a za ich poznatky a spomienky z minulosti.
Ďakujem taktiež všetkým tým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k zrodu tejto monografie.
         Ing.Tatiana Čontofalská
         starosta obce


Monografiu obce Predajná si môžete zakúpiť na obecnom úrade alebo Vám ju zašleme
na dobierku.
Cena monografie činí : 20 € + poštovné

Ďalšie foto

20090808_Dni Predajnej_212 20090808_Dni Predajnej_220 20090808_Dni Predajnej_222 20090808_Dni Predajnej_223 20090808_Dni Predajnej_224 20090808_Dni Predajnej_232 20090808_Dni Predajnej_233 20090808_Dni Predajnej_279

NOVINKY Z PREDAJNEJ

Obec Predajná v zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z.z. , ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 20,69 %. výška sadzieb za uloženie odpadov bude obec pre rok 2020 platiť 22 eur za tonu /Sekológ Brezno/. Obec Predajná vyprodukovala v roku 2019: 258,28 ton komunálneho odpadu, 1,13 ton objemného odpadu, vyseparovalo sa len 67,66 ton odpadu . [čítaj viac]
Voľby NR SR 2020 - 29. 2.
Voľby do NR SR 2020
[02/25/2020]
Oznámenie o čase a mieste konania volieb 2020 do NR SR - VYHLÁSENIE VOLIEB predsedom NR SR ... [čítaj viac]
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ... [čítaj viac]
VYHLÁŠKA o začatí katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná dňom: 14-03-2020 ... [čítaj viac]
Predajnianske zvesti 1/2020
Obecné noviny
[02/25/2020]
Ukončenie rekonštrukcie telocvične ZŠ s MŠ, Fašiangy v obci a iné zvesti zo života obce, škôl, seniorov, hasičov, turistov a ... v čísle 1/2020 zvestí [čítaj viac]
PROJEKT „Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Predajná“,. Dotácie na rekonštrukciu boli poskytnuté MŠVVaŠ SR (134 384,00€) [čítaj viac]
VYHLÁŠKA o začatí katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná dňom: 14-03-2020 ... [čítaj viac]