Obec PREDAJNÁ - Nezodpovedné vypaľovanie
vyhľadávanie 

Nezodpovedné vypaľovanie

ZÁKAZ VYPAĽOVANIA

VYPALOVANIE-plagat.pdf VYPALOVANIE-Preventiva-vzniku-poziarov-v-prirodnom-prostredi.pdf VYPALOVANIE-Preventiva-vzniku-poziarov.pdf

Komunálny odpad Predajna


Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v prírodnom prostredí
Vážení občania!

Po dlhej zime sa jar začína ozývať zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale aj činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné požiare, spôsobené neopatrnosťou pri spaľovaní odpadov v záhradách alebo v lesoch. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne chce upozorniť najmä pred tradičným nešvárom – vypaľovaním suchej trávy, čo je činnosť veľmi nebezpečná a zo zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani jeden rok nie je výnimkou.
Málokto si uvedomuje, že tieto aktivity priamo ohrozujú ľudské životy! Oheň v otvorenom priestore sa môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť tak škody nielen na životoch, ale aj na majetku či v životnom prostredí, ale tiež aj ekologické škody, napr. stratou časti lesa. Stačí trocha nepozornosti, či panika. Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi striktne zakázané! V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 €, resp. v blokovom konaní do výšky 100 €, právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu až do výšky 16 596 € .
Pre občanov platí povinnosť rešpektovať zákazy a príkazy, ktoré vyznačujú vlastníci a užívatelia lesných pozemkov :
· zákaz zakladania ohňa v priestoroch a na miestach , kde by sa oheň mohol rozšíriť (záhradkárske a chatové oblasti v blízkosti lesa, opekačky v lesných porastoch mimo určených a vyznačených miest a pod.), · zákaz vypaľovania suchej trávy a porastov, bylín a kríkov, · zákaz fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
Fyzické osoby by mali vyššie uvedené opatrenia a zákazy rešpektovať hlavne v čase tzv. „zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov“, t.j. v jarnom a dlhotrvajúcom teplom a suchom počasí.


Ak už k požiaru došlo, platí pre každého občana povinnosť :
 • vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
 • požiar v malom rozsahu môžeme uhasiť improvizovanými prostriedkami (haluz, alebo vrecovina „ubijeme oheň“, čím zamedzíme prístupu vzduchu a tým ho uhasíme, resp. vykonáme nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
 • ak máte po ruke vodu, majte šaty vždy mokré a dýchajte cez mokrú ochrannú šatku.
Skoré spozorovanie požiaru je najdôležitejšie, každá sekunda je dôležitá! Ak začne horieť, napr. tráva okolo ohniska a sme dostatočne pripravení, väčšinou sa požiar dá v zárodku uhasiť. Ak nie, okamžite volajte hasičov na tel. čísle 150 alebo 112.

Prajeme Vám pokojné prežitie jarného obdobia bez zbytočných požiarov.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne.Jarné obdobie láka k nezodpovednému vypaľovaniu.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne chce v súvislosti s prichádzajúcou jarou – časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov – oboznámiť všetky právnické, fyzické osoby-podnikateľov a občanov s opatreniami, nevyhnutnými k znižovaniu požiarovosti v prírode v jarnom období:
 • Každý občan alebo podnikateľ, ktorý vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov, prípadne zakladá oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť, porušuje zákon o ochrane pred požiarmi. Fyzickej osobe môže byť za toto porušenie zákona uložená pokuta do výšky 331,- eur, v blokovom konaní do výšky 100,- eur a právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi až do výšky 16 596,- eur.
 • Právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ môže spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve len za dodržania podmienok.
 • Každý fajčiar si musí uvedomiť, že odhodením ohorku z cigarety môže spôsobiť v suchej tráve v jarnom období, pre ktoré je charakteristický prudký vietor, vznik požiaru s obrovskými materiálnymi škodami.
 • Pri výletoch v prírode musí každý rešpektovať označenie zákazu zakladania ohňov a ak zakladať oheň, tak len vo vybudovaných ohniskách, ktoré sú zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa.
 • Rodičia by nemali zabúdať na zodpovednosť za konanie svojich detí, hrajúcich sa v prírode so zápalkami bez dozoru dospelých.
 • Fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ, sú povinní dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi.
 • Vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa na účely predchádzania vzniku požiaru lesa je povinný:
  1. budovať na lesných pozemkoch na vyznačených miestach len ohniská zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa, zabezpečovať ich označenie a označenie zákazu zakladania ohňa mimo zabezpečených ohnísk,
  2. spracúvať mapové podklady, do ktorých vyznačí všetky dôležité údaje z hľadiska ochrany pred požiarmi, vykonávať ich aktualizáciu a na požiadanie ich poskytovať okresnému riaditeľstvu,
  3. zabezpečovať v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť,
  4. spracúvať osobitné protipožiarne opatrenia pre plochy lesa postihnuté živelnou pohromou.

- Vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa na účinné zdolávanie požiaru lesa je povinný:
  1. zabezpečovať potrebné množstvo protipožiarneho náradia,
  2. zabezpečovať, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu s hmotnosťou náplne aspoň 5 kg,
  3. udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu,
  4. vytvárať rozčleňovacie pásy a prieseky v lese.

Likvidácia lesných požiarov je spojená s obrovskými finančnými nákladmi, mnohokrát je nevyhnutné hasenie pomocou leteckej techniky. Na desiatky tisíc eur sú vyčíslené priame škody zničením rôznych drevín v lesoch. Škody spôsobené uhynutím rôzneho druhu hmyzu, plazov, drobného vtáctva a zničením chránených druhov rastlín zostávajú nevyčísliteľné.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne chce požiadať všetkých občanov, aby tak ako každý rok na jar, nemenili našu krásnu prírodu na spálenisko. Každý, kto začína s vypaľovaním, sa správa nezodpovedne, bezohľadne a taktiež porušuje zákon o ochrane pred požiarmi.

Oddelenie požiarnej prevencie
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Brezne