Obec PREDAJNÁ - Rozvoj obce
vyhľadávanie 
Domáca stránka

Rozvoj obce


ERB Predajná
PROGRAM (PROJEKTY) ROZVOJA OBCE PREDAJNÁ
Show details for UPN - návrhUPN - návrh
Show details for UPNUPN
Show details for rok 2022 - Podpora a rozvoj obecnej knižnicerok 2022 - Podpora a rozvoj obecnej knižnice
Show details for rok 2021 - Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Predajná II. etapa 9/2021rok 2021 - Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Predajná II. etapa 9/2021
Show details for rok 2021-2023 - Podpora opatrovateľskej služby II v obci Predajnárok 2021-2023 - Podpora opatrovateľskej služby II v obci Predajná
Show details for rok 2020 - WIFI pre Teba v obci Predajnárok 2020 - WIFI pre Teba v obci Predajná
Show details for rok 2019-2021 - Podpora opatrovateľskej služby v obci Predajnárok 2019-2021 - Podpora opatrovateľskej služby v obci Predajná
Show details for rok 2019-2020 - Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Predajná I. etapa 7/2019 - 1/2020rok 2019-2020 - Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Predajná I. etapa 7/2019 - 1/2020
Hide details for rok 2018-2019rok 2018-2019
Projekty "Rozvoj obce" [233 kB]
Show details for rok 2017-2022 - Rozvoj sociálnych služieb v obci Predajnárok 2017-2022 - Rozvoj sociálnych služieb v obci Predajná
Show details for rok 2017-2018 - Národný projekt Podpora opatrovateľskej službyrok 2017-2018 - Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby
Show details for rok 2017rok 2017
Show details for rok 2015 - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Predajnárok 2015 - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Predajná
Show details for rok 2015 - Projekt kanalizácie v obci Predajnárok 2015 - Projekt kanalizácie v obci Predajná
Show details for rok 2014 - Rekonštrukcia verejného priestranstva pri kultúrnom dome Predajnárok 2014 - Rekonštrukcia verejného priestranstva pri kultúrnom dome Predajná
Show details for rok 2014-2015 - Revitalizácia okolia Domu smútku obce Predajnárok 2014-2015 - Revitalizácia okolia Domu smútku obce Predajná
Show details for rok 2013 - Renovácia obradnej siene a výmena okien na OcÚ Predajnárok 2013 - Renovácia obradnej siene a výmena okien na OcÚ Predajná
Show details for rok 2012 - Rekonštrukcie Námestia Juraja Pejkurok 2012 - Rekonštrukcie Námestia Juraja Pejku
Show details for rok 2011-2018 - Podpora zamestnanostirok 2011-2018 - Podpora zamestnanosti
Show details for rok 2010 - Rekonštrukcie ZŠ Predajnárok 2010 - Rekonštrukcie ZŠ Predajná
Podpora opatrovateľskej služby II v obci (2021-2023)
Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II v obci Predajná"
- trvanie projektu 12/2021 - 11/2023
projekt-podpora-opatrovatelskej-sluzby-II-v-obci-Predajna-2021-2023.pdf


Podpora opatrovateľskej služby v obci Predajná


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu ľudské zdroje“Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby II v obci Predajná

Prioritná os: 8. REACT-EU
Investičná priorita: 8.1.1 – Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného digitálneho a odolného oživenia hospodárstva
Konkrétny cieľ: 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva
Schéma pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby č. ŠP SVHZ – 2/2021

Cieľ projektu: Zabezpečenie dostupnosti domácej opatrovateľskej služby s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí.

Aktivity projektu: Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí, prostredníctvom podpory 3 pracovných miest.

Krátky opis projektu: Poskytovanie opatrovateľskej služby predkladaným projektom v obci Predajná bude prebiehať v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách v zmysle ustanovení § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 odsek 3 a § 41. Projektom sa bude podporovať výkon sociálnej služby t.j. domáca opatrovateľská služba. Sociálna služba bude realizovaná v zmysle zákona terénnou formou a poskytovaná fyzickej osobe v jej domácom prostredí v súlade s § 41 v rozsahu opatrovateľskej služby. Terénna forma sociálnej služby bude poskytovaná fyzickým osobám, ktoré sú z dôvodu svojho veku, pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav odkázané na pomoc inej osoby pri každodenných aktivitách, t.j. podpora zotrvania klienta vo svojom prirodzenom prostredí. Zároveň sa znižuje dopyt po inštitucionálnej starostlivosti. Opatrovateľská služba je služba personalizovaná a komplexná (úkony sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, základné sociálne aktivity, dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít....). Opatrovateľská služba poskytovaná v zmysle ustanovení (§ 41) zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sa považuje za službu všeobecného hospodárskeho záujmu. Každý občan, ktorý splní podmienky, t.j. má právoplatné rozhodnutie mesta o odkázanosti na OSL minimálne v stupni II., má právo požiadať príslušnú obec/mesto (podľa miesta svojho trvalého pobytu) o poskytnutie OSL (pokiaľ obec/mesto nevie poskytnúť zabezpečí prostredníctvom neverejného poskytovateľa).

Dĺžka realizácie projektu: 24 kalendárnych mesiacov
Realizácia hlavnej aktivity začala v 12/2021 a bude trvať do 11/2023.

Výsledky projektu:
Cieľom projektu je podporiť zotrvanie ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby čo najdlhšie v prirodzenom rodinnom prostredí. Realizáciou projektu sa zvyšuje dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov a taktiež sa podporuje ich zotrvanie v prirodzenom prostredí, v rodine či komunite. Vytvára sa vhodné prostredie pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život, podporuje sa integrácia cieľovej skupiny do spoločnosti. Realizáciou projektu sa predchádza odkázanosti na služby sociálnej starostlivosti pobytového charakteru. Ďalším pozitívnym efektom realizácie je podpora súbehu pracovného a rodinného života rodinných príslušníkov cieľovej skupiny žijúcich v spoločnej domácnosti.

Výstupom aktivity bude:
  • znižovanie počtu klientov, umiestnených do zariadení sociálnych služieb,
  • zabezpečenie výkonu opatrovateľskej služby pre 3 klientov po dobu 24 mesiacov,
  • zabezpečenie úhrady mzdových výdavkov pre 3 opatrovateľov/opatrovateliek po dobu 24 mesiacov,
  • zníženie zaťaženia rozpočtu mesta na obdobie 24 mesiacov,
  • uspokojenie narastajúceho dopytu zo strany klientov o poskytnutie opatrovateľskej služby,
  • eliminovanie zvyšovania úhrady za opatrovateľskú službu zo strany občana,
  • vytvorenie podmienok pre nezávislý a slobodný život občanov odkázaných na pomoc spoločnosti v prirodzenom sociálnom prostredí,
  • ochrana pred sociálnym vylúčením a podpora spoločenského začlenenia a zabezpečenia základných ľudských práv – ochrana života a zdravia a zabezpečenie dôstojnosti a integrity jednotlivca,
  • skvalitnenie života aj rodinných príslušníkov/príbuzných opatrovaného.

FIANCOVANIE PROJEKTU:
Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ, štátneho rozpočtu a spolufinancovanie obce formou refundácie. Oprávnenými výdavkami budú skutočne vynaložené mzdové výdavky prijímateľa na pracovné miesta v mesačnej výške celkovej ceny práce, resp. max. 680 EUR pri plnom pracovnom úväzku.

Výška nenávratného finančného príspevku: max. 48 960,00 EUR

Rekonštrukcia ZŠ Predajná (rok 2010)
Rekonštrukcia ZŠ Predajná (rok 2010)

Názov projektu : Rekonštrukcia ZŠ Predajná
Operačný program : Regionálny operačný program
Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
 
Spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátny rozpočet SR a z rozpočtu obce Predajná.
 
Cieľ projektu:
Celý projekt je zaradený do dlhodobo rozvojových plánov obce Predajná.
Cieľom projektu je skvalitnenie a rozšírenie vyučovacieho procesu revitalizáciou priestorov školy. Zvýšiť kvalitu vzdelávania obstaraním informačno- komunikačných technológií (vybavenie počítačmi) a ďalšieho vybavenia školy (nábytok do tried), znížiť energetické nároky prevádzky školy pomocou stavebnej realizácie budov.
 
Základná škola Predajná využíva 3 budovy, ktoré boli postavené v 60. rokoch min.storočia s prístavbou materskej škôlky a jedálne v 90. rokoch. Počas tohto obdobia na budovách neboli vykonávané prakticky žiadne stavebné úpravy. Okná sú v zlom stave vypadávajú a veľké škáry spôsobujú  tepelné úniky.
Budovy boli postavené z materiálov, ktoré nevyhovujú dnešným technickým normám a spôsobujú veľké tepelné úniky.Kotolňa je pôvodná na spaľovanie uhlia a nezodpovedá ekonomickým a ekologickým normám.
 
Úspešná realizácia projektu vyrieši uvedené problémy prevádzky školy a vyučovacieho procesu. Výmenou krytiny strechy, výmenou okien a zateplenie stien hlavnej budovy základnej školy a telocvične sa zabezpečí tepelná pohoda žiakov, štandardná prevádzka a úspora energií.
 
Nákupom nábytku a modernizáciou vybavenia tried zabezpečí obec ako zriadovateĺ štandardnú úroveň výchovno vzdelávacieho procesu .
Zariadením novej triedy s výkonnými počítačmi napojenými na internet sa zvýši kvalita vzdelávania.
 
Rekonštrukciou vykurovacích kotlov  v každom z 3 objektov budov školy bude vyriešená automatizovaná prevádzka so zníženými prevádzkovými nákladmi a znížením škodlivých emisií plynov vypúšťaných do ovzdušia.
 
Realizácia projektu prinesie skvalitnenie vyučovacieho procesu a zvýšenie kvality vedomostí žiakov.
Finančná úspora na energiách umožní skvalitniť úroveň vyučovania, zavedenie moderných postupov vo vyučovaní a zefektívnenie prevádzky všetkých priestorov školy.
 
Projekt je v súlade s Územným plánom obce Predajná s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK a Mikroregiónu Chopok Juh.
 
Celková cena za dielo s DPH: 547 918,85 €
 
Projekt Rekonštrukcie Základnej školy s Materskou školou Predajná bol zrealizovaný v Septembri v roku 2010
Fotogaleria k rozvoju obce

2018-projekt-zateplenie-MS_003 2018-projekt-zateplenie-MS_004 2018-projekt-zateplenie-MS_016 2018-projekt-zateplenie-MS_017 2015_Obnova-osvetlenia_001 2015_Obnova-osvetlenia_002 2015_Obnova-osvetlenia_003 2015_Obnova-osvetlenia_004 2015_Obnova-osvetlenia_005 2015_Obnova-osvetlenia_006 2015_Obnova-osvetlenia_007 2015_Obnova-osvetlenia_008 2015_Obnova-osvetlenia_009 2015_Obnova-osvetlenia_010 2015_Obnova-osvetlenia_011 2015_Obnova-osvetlenia_012 2015_Obnova-osvetlenia_013 2015_Obnova-osvetlenia_014 2015_Obnova-osvetlenia_015 2015_Obnova-osvetlenia_016 2015_Obnova-osvetlenia_017 2015_Obnova-osvetlenia_018 2015_Obnova-osvetlenia_019 2015_Obnova-osvetlenia_020 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_do_obnovy_001 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_do_obnovy_002 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_do_obnovy_003 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_do_obnovy_004 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_do_obnovy_005 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_006 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_007 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_008 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_009 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_010 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_011 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_012 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_013 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_015 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_016 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_018 2010_ObnovaSkoly_001 2010_ObnovaSkoly_002 2010_ObnovaSkoly_004 2010_ObnovaSkoly_007 2010_ObnovaSkoly_014 2010_ObnovaSkoly_017 2010_ObnovaSkoly_022 2010_ObnovaSkoly_023 2012_ObnovaKulturnehoDomu_01 2012_ObnovaKulturnehoDomu_03 2012_ObnovaKulturnehoDomu_06 2012_ObnovaKulturnehoDomu_07 2012_RekonstrukciaNamestia_a_DomuSmutku_068 2012_RekonstrukciaNamestia_a_DomuSmutku_070 2012_RekonstrukciaNamestia_a_DomuSmutku_072 2012_RekonstrukciaNamestia_a_DomuSmutku_073 2012_RekonstrukciaNamestia_01 2012_RekonstrukciaNamestia_02 2012_RekonstrukciaNamestia_03 2012_RekonstrukciaNamestia_04 2012_RekonstrukciaNamestia_05 2012_RekonstrukciaNamestia_06 2012_RekonstrukciaNamestia_07 2012_RekonstrukciaNamestia_09 2012_RekonstrukciaNamestia_10 2012_RekonstrukciaNamestia_12 2012_RekonstrukciaNamestia_13 2012_RekonstrukciaNamestia_15 2012_RekonstrukciaNamestia_16 2012_RekonstrukciaNamestia_17 2012_RekonstrukciaNamestia_18 2012_RekonstrukciaNamestia_20 2012_RekonstrukciaNamestia_21 2012_RekonstrukciaNamestia_22 2012_RekonstrukciaNamestia_23 2012_RekonstrukciaNamestia_24 2012_RekonstrukciaNamestia_25 2012_RekonstrukciaNamestia_26 2012_RekonstrukciaNamestia_27 2012_RekonstrukciaNamestia_28 2012_RekonstrukciaNamestia_29 2012_RekonstrukciaNamestia_30 2012_RekonstrukciaNamestia_31 2012_RekonstrukciaNamestia_32 2012_RekonstrukciaNamestia_33 2012_RekonstrukciaNamestia_34 2012_RekonstrukciaNamestia_35 2012_RekonstrukciaNamestia_36 2012_RekonstrukciaNamestia_37 2012_RekonstrukciaNamestia_38 2012_RekonstrukciaNamestia_39 2012_RekonstrukciaNamestia_40 2012_RekonstrukciaNamestia_41 2012_RekonstrukciaNamestia_42 2012_RekonstrukciaNamestia_43 2012_RekonstrukciaNamestia_44 2012_RekonstrukciaNamestia_45 2012_RekonstrukciaNamestia_46 2012_RekonstrukciaNamestia_48 2012_RekonstrukciaNamestia_54 2012_RekonstrukciaNamestia_55 2012_RekonstrukciaNamestia_57 2012_RekonstrukciaNamestia_58 2012_RekonstrukciaNamestia_59 2012_RekonstrukciaNamestia_60 2012_RekonstrukciaNamestia_61 2012_RekonstrukciaNamestia_62 2012_RekonstrukciaNamestia_063 2012_RekonstrukciaNamestia_064 2012_RekonstrukciaNamestia_065 2012_RekonstrukciaNamestia_066 2012_RekonstrukciaNamestia_067