Obec PREDAJNÁ - Tlačivá na stiahnutie
vyhľadávanie 

Tlačivá na stiahnutie


Tlačivá podľa kategórií na stiahnutie
Rozbaliť Rozbaľ Zbaliť Zbaľ
Hide details for Dane a poplatkyDane a poplatky
Žiadosť o poskytnutie úľavy /oslobodenia/ za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 521 kB
Daň z nehnutelnosti a daň za psa 3190 kB
Hide details for Dopravná štruktúraDopravná štruktúra
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie na území obce Predajná – rozkopávkových prác 51 kB
Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie na území obce Predajná 85 kB
Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie na území obce Predajná 49 kB
Žiadosť o povolenie uzávierky, obchádzky, odklonu 44 kB
Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z  miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti 85 kB
Žiadosť o vydanie povolenia na úpravu pripojenia účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu, resp. úpravu vjazdu na miestnu komunikáciu 60 kB
Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu, resp. zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu 59 kB
Hide details for InéIné
Ž i a d o s ť o určenie súpisného, orientačného čísla na budove 51 kB
Ž i a d o s ť o vydanie potvrdenia o veku stavby 34 kB
Ž i a d o s ť o vydanie potvrdenia z archívu 74 kB
Hide details for Komunálny odpadKomunálny odpad
Oznámenie o určení zástupcu na vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre obec 37 kB
Oznámenie o prevzatí plnenia povinností poplatníka - platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 34 kB
Ohlásenie *vzniku, *zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 29 kB
Hide details for MatrikaMatrika
Čestné vyhlásenie 24 kB
Hide details for PodnikaniePodnikanie
Predaj na trhových miestach 29 kB
Povolenie na prechodné uzatvorenie / prechodnú zmenu času predaja/ predajne, prevádzky na základe zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 4, odst.3 pís. h. 27 kB
Žiadosť o určenie otváracích a zatváracích hodín prevádzkarne 31 kB
Záväzná prihláška na stánkový predaj 525 kB
Žiadosť o zrušení prevádzky 30 kB
Žiadosť o zriadení prevádzky 30 kB
Čestné vyhlásenie na stánkový predaj 287 kB
Hide details for SHRSHR
Ohlasovanie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka 2553 kB
Hide details for Sociálna pomocSociálna pomoc
Žiadosť o zabezpečenie alebo uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby - OBEC PREDAJNÁ 847 kB
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu 42 kB
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 148 kB
Hide details for Územné a stavebné konanie, stavebný poriadokÚzemné a stavebné konanie, stavebný poriadok
Návrh na vydanie územného rozhodnutia 37 kB
Ohlásenie jednoduchej stavby podľa § 139b ods.1 zákona č. 50/76 Zb. - stavebný zákon v znení neskorších predpisov / určené v územnom rozhodnutí/ 135 kB
Ohlásenie drobnej stavby - prípojky 65 kB
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác a reklamnej stavby - reklamná plocha menšia ako 3 m2 96 kB
Návrh na kolaudačné konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. - o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov 36 kB
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby podľa § 88 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 93 kB
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením podľa ust. § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, / stavebný zákon / a ust. § 11 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 35 kB
Žiadosť o stavebné povolenie ( § 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z.) 40 kB
Žiadosť o zmenu v užívaní stavby spojenú so zmenou stavby / § 55 ods. 2 písm. b / podľa § 85 ods. 2 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, /stavebný zákon/ a podľa ust. § 21 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 33 kB
Žiadosť o zmenu v užívaní stavby spojenú so zmenou stavby § 55 ods. 2 písm. b) podľa § 85 ods. 2 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 124 kB
Žiadosť o zápis stavby do listu vlastníctva katastra nehnuteľností 27 kB
Hide details for Životné prostredieŽivotné prostredie
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín 36 kB
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k poľnohospodárskemu (lesnému) fondu 32 kB
Oznámenie o vyrúbaní dreviny 27 kB
Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia 28 kB
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k vyňatiu pôdy z poľnohospodárskeho (PPF) alebo lesného fondu/ (LPF) 89 kB