Obec PREDAJNÁ - Úradná tabuľa
vyhľadávanie 

Úradná tabuľa


Aktuálne z obecného úradu
Elektronická úradná tabuľa - najnovšie informácie a dokumenty
Hide details for 09.12.202209.12.2022
OZNAM
- ZBER A VÝKUP PAPIERA - 14. 12. 2022 od 15.50 286 kB
Hide details for 08.12.202208.12.2022
HARMONOGRAM
zberu plastov a tuhého komunálneho odpadu na rok 2023 684 kB
Správne
triedenie odpadov - Šťastné a vytriedené Vianoce 125 kB
Hide details for 06.12.202206.12.2022
Zmluva
o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom 224 kB
Hide details for 05.12.202205.12.2022
Zmluva
o spolupráci 411 kB
Hide details for 04.12.202204.12.2022
Farské
oznamy - 2. adventná nedeľa - 04.12.2022 176 kB
Hide details for 01.12.202201.12.2022
Referendum
- Žiadosť o voľbu poštou 1049 kB
Hide details for 30.11.202230.11.2022
3/2023
VZN obce PREDAJNÁ o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - NÁVRH 239 kB
1/2023
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2023 - NÁVRH 271 kB
2/2023
VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Predajná - NÁVRH 256 kB
Hide details for 28.11.202228.11.2022
Plán
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023 189 kB
Hide details for 24.11.202224.11.2022
Príchody
a odchody vlakov zo železničnej zastávky Predajná - platí od 11.12.2022 do 09.12.2023 456 kB
Hide details for 10.11.202210.11.2022
Vymenovenie
zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre REFERENDUM dňa 21. 1. 2022 - Ing. Igor Foltín 534 kB
Hide details for 08.11.202208.11.2022
OZNÁMENIE
prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č. 5 382 kB
VEREJNÁ
VYHLÁŠKA - návrh zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode pozemkových úprav v KÚ Predajná - 2.11.2022 3537 kB
Referendum
- Volebné okrsky a volebná miestnosť obec Predajna 254 kB
ÚZEMNÝ
PLÁN OBCE PREDAJNÁ - TEXTOVÁ ČASŤ- zmena a doplnok č. 5 (Júl 2022) - NÁVRH 245 kB
ÚZEMNÝ
PLÁN OBCE PREDAJNÁ - MAPY - zmena a doplnok č. 5 (Júl 2022) - NÁVRH 43592 kB
Referendum
- Informácie pre voliča 1158 kB
ROZHODNUTIE
PREZIDENTKY SR o vyhlásení referenda "predčasné skončenie volebného obdobia NR SR" 628 kB
Hide details for 30.10.202230.10.2022
UVEREJNENIE
VÝSLEDKOV volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu BBSK 124 kB
Zápisnica
miestnej - volebnej komisie o výsledku volieb v obci 1050 kB
Hide details for 19.10.202219.10.2022
Podpora
a rozvoj obecnej knižnice 518 kB
Hide details for 18.10.202218.10.2022
Zmluva
o obstaraní UPN dokumentácie č. 22/2022 404 kB
Licenčná
zmluva č. 23/2022 3184 kB
Hide details for 30.09.202230.09.2022
OZNAM
- Príspevok na obnovu rodinného domu 317 kB
Hide details for 21.09.202221.09.2022
Kúpna
zmluva č. 21/2022 583 kB
Hide details for 01.09.202201.09.2022
ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ obce Predajná, konaného dňa 25. augusta 2022 o 16.00 hod. na Obecnom úrade 214 kB
UZNESENIA
Obecného zastupiteľstvo obce Predajná na riadnom zasadnutí dňa 25. augusta 2022 o 16.00 hod. na Obecnom úrade 180 kB
Hide details for 31.08.202231.08.2022
Žiadosť
o zabezpečenie alebo uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby - OBEC PREDAJNÁ 847 kB
Hide details for 19.08.202219.08.2022
VEREJNÁ
VYHLÁŠKA - Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia pozemkových úprav v KÚ Predajná - 19.08.2022 2847 kB
Hide details for 26.07.202226.07.2022
5/2022
VZN ktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 4 UPN obce Predajná mení a dopĺňa VZN č. 1/2008/6b, ktorým boli vyhlásené záväzné časti Územného plánu obce Predajná 274 kB
Hide details for 25.07.202225.07.2022
Zmluva
pre umiestnenie Z-BOXu 510 kB
Hide details for 11.07.202211.07.2022
Zmluva
o poskytovaní finančného príspevku č. 2022/001941 na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 2442 kB
Hide details for 27.06.202227.06.2022
VEREJNÁ
VYHLÁŠKA - Schválenie registra pôvodného stavu v KÚ Predajná - 20.06.2022 1033 kB
Hide details for 23.06.202223.06.2022
Zisťovanie
o vzdelávaní dospelých (AES) od 1. 7. 2022 - 30. 11. 2022 98 kB
Hide details for 06.06.202206.06.2022
Záverečný
účet obce 2021 646 kB
Hide details for 02.06.202202.06.2022
Správne
triedenie odpadov - Len STLAČENÝ odpad je dobrý odpad 1831 kB
Hide details for 30.05.202230.05.2022
ZVEREJNENIE
zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - pozemky 158 kB
Ročný
výkaz o komunálnom odpade za rok 2021 851 kB
Hide details for 16.05.202216.05.2022
OZNAM
- ZBER ELEKTROODPADU - 23. - 24. 05. 2022 od 15.30 348 kB
Hide details for 25.04.202225.04.2022
PLATNÝ
ROZPOČET obce Predajná na roky 2022 - 2024 [Schválený rozpočet obce Predajná na rok 2022 s výhľadom na roky 2022-2024] 3553 kB
Hide details for 06.04.202206.04.2022
ZVEREJNENIE
zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - pozemky 137 kB
Hide details for 07.03.202207.03.2022
OZNAM
- Nestante sa obeťou obchodu s ľuďmi - Ukrajina 2022 1040 kB
Hide details for 01.03.202201.03.2022
Plnenie
rozpočtu obce za rok 2021 416 kB
Hide details for 28.02.202228.02.2022
USMERNENIE
- Plnenie opatrení na ochranu lesov pred požiarmi v roku 2022 zo strany občanov, právnických osôb fyzických osôb – podnikateľov, ktoré nie sú vyčlenené na výkon štátneho požiarneho dozoru 164 kB
Hide details for 14.02.202214.02.2022
Prehlásenie
obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu (KO) a platenia poplatku za KO (2022) 203 kB
Hide details for 02.02.202202.02.2022
INFOGRAFIKY
- Koronavírus - Čo robiť pri nákaze variantom OMIKRON 139 kB
Hide details for 01.02.202201.02.2022
OZNAM
- KORONAVÍRUS - Manuál na určenie závažnosti zdravotného stavu dieťaťa 2969 kB
OZNAM
- KORONAVÍRUS - Príznaky - pozitívny test - karantena - domáca izolácia 1712 kB
Hide details for 21.01.202221.01.2022
Daň
z nehnutelnosti a daň za psa 3190 kB
Hide details for 20.01.202220.01.2022
Projekt
"Podpora opatrovateľskej služby II v obci Predajná" 391 kB
Hide details for 17.01.202217.01.2022
Odchody
autobusov zo zastávky Predajná, pri moste (nastup. 1, nastup. 2) 1416 kB
Odchody
autobusov zo zastávky Predajná, horáreň Kramlište 1247 kB
Odchody
autobusov zo zastávky Predajná, OcÚ (nastup. 1, nastup. 2) 1265 kB
Hide details for 07.01.202207.01.2022
UPOZORNENIE
- OR PZ BR - zvýšená opatrnosť na cestách v okrese Brezno (dopravná nehodovosť za rok 2021) 123 kB
Hide details for 05.01.202205.01.2022
Žiadosť
o poskytnutie úľavy /oslobodenia/ za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 78 kB
Hide details for 04.01.202204.01.2022
HARMONOGRAM
zberu tuhého komunálneho odpadu na rok 2022 348 kB
HARMONOGRAM
vrecového zberu plastov na rok 2022 285 kB
Hide details for 07.12.202107.12.2021
OZNAMENIE
- o strategickom dokumente - Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja „Envirostratégia BBSK“ 427 kB
Hide details for 01.12.202101.12.2021
Príchody
a odchody vlakov zo železničnej zastávky Predajná 440 kB
Hide details for 22.11.202122.11.2021
OZNAMENIE
- o povinnosti vlastníkov psov zabezpečiť trvalé očkovanie a registráciu 400 kB
OZNAMENIE
- o určení zdravotného obvodu (aj obec Predajná) - zubná ambulancia AWP, s.r.o. BB 319 kB
Hide details for 18.10.202118.10.2021
ZVEREJNENIE
zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - pozemky 80 kB
Hide details for 05.10.202105.10.2021
OZNAM
- Zásahový tím pre medveďa hnedého.pdf 1448 kB
Hide details for 27.09.202127.09.2021
OZNAM
OR PZ BR - Výzva pre chodcov 380 kB
Hide details for 14.09.202114.09.2021
UPOZORNENIE
- OR PZ BR - občianske preukazy bez podoby tváre 340 kB
Hide details for 25.08.202125.08.2021
2/2021
VZN o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Predajná 177 kB
Hide details for 09.08.202109.08.2021
UPOZORNENIE
- OR PZ BR - Chránené územia a ich ochranné pásma 992 kB
Hide details for 02.08.202102.08.2021
SPLNOMOCNENIE
na zastupovanie v správnom konaní pozemkových úprav v KÚ Predajná 193 kB
STANOVY
združenia účastníkov pozemkových úprav v KÚ Predajná - NÁVRH 645 kB
Hide details for 28.07.202128.07.2021
OZNAM
- ZŠ - MŠ Predajná - zmeny v poskytovaní dotácií na školské obedy šk. rok 2021/2022 311 kB
Hide details for 27.07.202127.07.2021
Poplatky
za odpady 501 kB
Hide details for 16.07.202116.07.2021
STAVEBNÉ
POVOLENIE - dopravný uzol Nemecká 7666 kB
Hide details for 30.04.202130.04.2021
OZNAM
- Prideľovanie kompostérov na biologicky rozložiteľný odpad 50 kB
Hide details for 30.03.202130.03.2021
Pravdy
a mýty o odpade 595 kB
Hide details for 24.03.202124.03.2021
INFO
- Koronavírus - Užitočné rady ako sa správať v každodenných situáciách počas pandémie 113 kB
Hide details for 03.03.202103.03.2021
OZNAMENIE
- o strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2022-2030 129 kB
Hide details for 23.11.202023.11.2020
OZNAM
- predprojektové geodetické práce v katastrálnom území obce Predajná 42 kB
Hide details for 12.11.202012.11.2020
ZOZNAM
vlastníkov lesných pozemkov ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom 4108 kB
Hide details for 02.10.202002.10.2020
MAPA
k rozhodnutiu vo veci nariadenia pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. 428 kB
ROZHODNUTIE
verejná vyhláška rozhodnutie vo veci nariadenia pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. 2287 kB
Hide details for 15.07.202015.07.2020
OZNAM
- ELWIS označenie kuka nádob v obci 500 kB
Hide details for 14.04.202014.04.2020
OZNAM
- KORONAVÍRUS - psychologické poradenstvo 565 kB
Hide details for 06.04.202006.04.2020
OZNAM
- KORONAVÍRUS - seniori - STOP podvodníkom 607 kB
Hide details for 18.03.202018.03.2020
INFOGRAFIKY
- Koronavírus - Čo robiť ak ste chorý 341 kB
INFOGRAFIKY
- Koronavírus - 10 odporúčaní pri COVID-19 304 kB
INFOGRAFIKY
- Koronavírus - osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19 339 kB
INFOGRAFIKY
- Koronavírus - Pomoc sebe a druhým 287 kB
Hide details for 16.03.202016.03.2020
OZNAM
- KORONAVÍRUS - súhrn opatrení starostky obce Predajna na území obce Predajná v súvislosti so zamedzním šírenia koronovírusu 835 kB
Hide details for 09.03.202009.03.2020
KORONAVÍRUS
- ako znížiť riziko infekcie COVID-19 350 kB
KORONAVÍRUS
- odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19 + TF. KONTAKTY 817 kB
Hide details for 29.01.202029.01.2020
Ohlasovanie
činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka 2553 kB
Hide details for 21.11.201921.11.2019
UPOZORNENIE
- SSD - ochranné pásmo elektrického vedenia 783 kB
Hide details for 11.03.201911.03.2019
Rozhodnutie
o schválení plánu prác na roky 2019-2023 na odstránenie enviromentálnej záťaže Predajná - skládka PO Predajná 3479 kB
Hide details for 12.11.201812.11.2018
Zmluva
o dielo č. 25/2018 128 kB
Hide details for 07.08.201807.08.2018
Projekt
- predchádzanie vzniku BRKO na území obcí mikroregiónu CHOPOK - JUH 104 kB
Hide details for 02.07.201802.07.2018
Priority
rozvoja sociálnych služieb na roky 2017 – 2022 v obci Predajná 161 kB
Hide details for 29.06.201829.06.2018
UPOZORNENIE
- OR PZ BR - Dieťa v aute osamote - bez dozoru dospelej osoby 114 kB
Hide details for 22.03.201822.03.2018
Komunitný
plán sociálnych služieb obce Predajná 2018 - 2022 20906 kB
Hide details for 28.09.201728.09.2017
ČISTENIE
KOMÍNOV - usmernenie 404 kB
ÚDRŽBA
KOMÍNOV - usmernenie 158 kB
Hide details for 09.05.201709.05.2017
OZNAM
- Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR (ASRPO SR) 101 kB
Hide details for 08.03.201708.03.2017
UPOZORNENIE
pre majiteľov psov 233 kB
Hide details for 20.02.201620.02.2016
Záverečné
stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja" 1474 kB
Hide details for 10.12.201510.12.2015
5/2015
VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 131 kB
Hide details for 13.11.201513.11.2015
OZNAM
- Charitatívnosociálne centrum Brezno NÁDEJ PRE BEZNÁDEJ OZ 3331 kB
Hide details for 03.11.201503.11.2015
OZNAM
- Denní stacionár - sociálna služba na určitý čas počas pracovných dní 391 kB
Hide details for 23.04.201523.04.2015
DOTAZNÍK
PRE OBČANA - PHSR mikroregiónu Chopok juh na roky 2015 – 2020, s výhľadom do roku 2025 – základného strategického a rozvojového dokumentu mikroregiónu, ako aj jednotlivých obcí združených v ňom 132 kB
Hide details for 24.10.201324.10.2013
Zámer
- I/66 Podbrezová-obchvat 72 kB
Hide details for 05.09.201005.09.2010
ÚZEMNÝ
PLÁN OBCE PREDAJNÁ - TEXTOVÁ ČASŤ- zmena a doplnok č. 1 (August 2010) 300 kB
ÚZEMNÝ
PLÁN OBCE PREDAJNÁ - MAPY - zmena a doplnok č. 1 (August 2010) 3568 kB