Obec PREDAJNÁ - Úradná tabuľa
vyhľadávanie 

Úradná tabuľa


Aktuálne z obecného úradu
Elektronická úradná tabuľa - najnovšie informácie a dokumentyHide details for 21.10.202121.10.2021
Dodatok
2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J607-222-13 zo dňa 05. 09. 2018 7189 kB
Hide details for 20.10.202120.10.2021
OZNAM
- Ambulancia MUDr. Roman GÁL očkuje proti chrípke 206 kB
Hide details for 18.10.202118.10.2021
4/2021
VZN o určení školského obvodu základnej školy Predajná - NÁVRH 176 kB
ZVEREJNENIE
zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - pozemky 80 kB
Farské
oznamy - 29. nedeľa cez rok - 17.10.2021 192 kB
Hide details for 07.10.202107.10.2021
Zmluva
o poskytnutí finančných prostriedkov na prevádzku poskytovanej sociálnej služby Centrum zborovej diakonie Kanaán 2450 kB
Hide details for 06.10.202106.10.2021
Správne
triedenie odpadov - Čo Kam patrí a nepatrí do triedeného zberu 1145 kB
Hide details for 05.10.202105.10.2021
OZNAM
- Zásahový tím pre medveďa hnedého.pdf 1448 kB
Hide details for 30.09.202130.09.2021
Dodatok
č. 1 k zmluve o dielo 388 kB
Hide details for 28.09.202128.09.2021
OZNÁMENIE
OÚ Brezno o pozastavení zápisu listín v katastrálnom území Predajná 523 kB
Hide details for 27.09.202127.09.2021
OZNAM
OR PZ BR - Výzva pre chodcov 380 kB
Hide details for 17.09.202117.09.2021
Dodatok
č. 4 k zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 11/003/19 167 kB
UZNESENIA
Obecného zastupiteľstvo obce Predajná na riadnom zasadnutí dňa 25. augusta 2021 o 16.00 hod. na Obecnom úrade 194 kB
Dodatok
č. 1 k zmluva o Municipálnom úvere - Univerzál - zmluva o úvere č. 11/012/19 165 kB
ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ obce Predajná, konaného dňa 25. augusta 2021 o 16.00 hod. na Obecnom úrade 203 kB
Hide details for 14.09.202114.09.2021
OZNAM
- pre platiteľov dane z nehnuteľností a dane za psov 62 kB
UPOZORNENIE
- OR PZ BR - občianske preukazy bez podoby tváre 340 kB
Hide details for 06.09.202106.09.2021
Zmluva
o dielo č. 15/2021 4044 kB
Mandátna
zmluva č. 01/2021 1531 kB
Hide details for 01.09.202101.09.2021
SMERNICA
č. 9/2021 - Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby – domácej opatrovateľskej služby 410 kB
SMERNICA
č. 6/2021 o poskytovaní opatrovateľskej služby 222 kB
Hide details for 25.08.202125.08.2021
2/2021
VZN o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Predajná 177 kB
3/2021
VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Predajná 258 kB
Hide details for 18.08.202118.08.2021
Dodatok
č. 1 k zmluve o dielo č. 014/2019 zo dňa 13. 1. 2020 21687 kB
Hide details for 10.08.202110.08.2021
Kúpna
zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č. 13/2021 173 kB
Hide details for 09.08.202109.08.2021
UPOZORNENIE
- OR PZ BR - Chránené územia a ich ochranné pásma 992 kB
Hide details for 02.08.202102.08.2021
SPLNOMOCNENIE
na zastupovanie v správnom konaní pozemkových úprav v KÚ Predajná 193 kB
STANOVY
združenia účastníkov pozemkových úprav v KÚ Predajná - NÁVRH 645 kB
Hide details for 28.07.202128.07.2021
OZNAM
- ZŠ - MŠ Predajná - zmeny v poskytovaní dotácií na školské obedy šk. rok 2021/2022 311 kB
Hide details for 27.07.202127.07.2021
Poplatky
za odpady 501 kB
Hide details for 23.07.202123.07.2021
Dodatok
č. 3 k zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 11/003/19 166 kB
Dodatok
č. 3 k zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 11/002/19 168 kB
Hide details for 16.07.202116.07.2021
STAVEBNÉ
POVOLENIE - dopravný uzol Nemecká 7666 kB
Hide details for 23.06.202123.06.2021
OZNAM
- StVPS - Regulačné opatrenia - šetrenie s pitnou vodou 381 kB
Hide details for 17.06.202117.06.2021
Záverečný
účet obce 2020 6237 kB
Hide details for 16.06.202116.06.2021
Zmluva
o termínovanom úvere č. 11/004/21 194 kB
Hide details for 14.06.202114.06.2021
Príchody
a odchody vlakov zo železničnej zastávky Predajná 446 kB
Hide details for 01.06.202101.06.2021
Plán
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021 455 kB
Hide details for 18.05.202118.05.2021
Infografika
- ASISTOVANÉ sčítanie obyvatelov, domov a bytov 4075 kB
Hide details for 30.04.202130.04.2021
OZNAM
- Prideľovanie kompostérov na biologicky rozložiteľný odpad 50 kB
Hide details for 29.04.202129.04.2021
Zmluva
o odchyte túlavých psov 2108 kB
Hide details for 24.04.202124.04.2021
Zmluva
o pripojení do dátovej siete - FOSTNET 14958 kB
Hide details for 20.04.202120.04.2021
VÝZVA
na POMOC rodine Sochorovej - Kalvárska ulica - POŽIAR 499 kB
Hide details for 19.04.202119.04.2021
PLATNÝ
ROZPOČET obce Predajná na roky 2021 - 2023 [Schválený rozpočet obce Predajná na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023 - Uznesením č. 186/2021 zo dňa 16.3.2021] 3486 kB
Hide details for 01.04.202101.04.2021
OZNAMENIE
funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov starostky obec Predajná za rok 2020 2739 kB
Hide details for 30.03.202130.03.2021
Pravdy
a mýty o odpade 595 kB
Hide details for 24.03.202124.03.2021
INFO
- Koronavírus - Užitočné rady ako sa správať v každodenných situáciách počas pandémie 113 kB
Hide details for 03.03.202103.03.2021
OZNAMENIE
- o strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2022-2030 129 kB
Hide details for 01.03.202101.03.2021
Plnenie
rozpočtu obce za rok 2020 11340 kB
Hide details for 26.02.202126.02.2021
Prehlásenie
obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu (KO) a platenia poplatku za KO 1637 kB
Hide details for 16.02.202116.02.2021
Návrh
rozpočtu obce Predajná na rok 2021 - 2023 761 kB
Hide details for 17.12.202017.12.2020
OZNAM
- SSD - ONLINE služby - elektrická prípojka bez papierov 784 kB
Hide details for 14.12.202014.12.2020
Odchody
autobusov zo zastávky Predajná, pri moste (nastup. 1, nastup. 2) 1430 kB
Odchody
autobusov zo zastávky Predajná, horáreň Kramlište 1250 kB
Odchody
autobusov zo zastávky Predajná, OcÚ (nastup. 1, nastup. 2) 1265 kB
Hide details for 23.11.202023.11.2020
OZNAM
- predprojektové geodetické práce v katastrálnom území obce Predajná 42 kB
Hide details for 12.11.202012.11.2020
ZOZNAM
vlastníkov lesných pozemkov ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom 4108 kB
Hide details for 11.11.202011.11.2020
VÝZVA
pre vlastníkov lesných pozemkov na úpravu vlastníckych vzťahov (Lesy Slovenska š. p., odštepný závod Slovenská Ľupča) 901 kB
Hide details for 02.10.202002.10.2020
MAPA
k rozhodnutiu vo veci nariadenia pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. 428 kB
ROZHODNUTIE
verejná vyhláška rozhodnutie vo veci nariadenia pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. 2287 kB
Hide details for 15.07.202015.07.2020
OZNAM
- ELWIS označenie kuka nádob v obci 500 kB
Hide details for 14.07.202014.07.2020
Plánované
zavedenie evidencie odpadov ELWIS 607 kB
Hide details for 29.06.202029.06.2020
INFORMAČNÝ
LIST OÚ Brezno (katastrálny úrad) o obnove katastrálneho operátu novým mapovaním 2890 kB
SPLNOMOCNENIE
- obnova katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná 108 kB
PREHĽAD
NÁČRTOV A MERAČSKÝCH DNÍ obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná 4393 kB
Hide details for 22.05.202022.05.2020
ÚZEMNÝ
PLÁN OBCE PREDAJNÁ - MAPY - zmena a doplnok č. 3 (Máj 2019) 85918 kB
ÚZEMNÝ
PLÁN OBCE PREDAJNÁ - TEXTOVÁ ČASŤ- zmena a doplnok č. 3 (Máj 2019) 232 kB
Hide details for 14.04.202014.04.2020
OZNAM
- KORONAVÍRUS - psychologické poradenstvo 565 kB
Hide details for 06.04.202006.04.2020
OZNAM
- KORONAVÍRUS - seniori - STOP podvodníkom 607 kB
OZNAM
- ZÁPIS do 1. ročníka ZŠ a MŠ 2020 69 kB
Hide details for 23.03.202023.03.2020
OZNAM
- KORONAVÍRUS - obec pre občanov nad 65 rokov, slabých, osamelých, imobilných, odkázaných na pomoc druhých a občanov v karanténe vykonáva nákupy a dovoz potravín, drogérie a donášku liekov. obec šije rúška 109 kB
Hide details for 18.03.202018.03.2020
INFOGRAFIKY
- Koronavírus - Čo robiť ak ste chorý 341 kB
INFOGRAFIKY
- Koronavírus - 10 odporúčaní pri COVID-19 304 kB
INFOGRAFIKY
- Koronavírus - osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19 339 kB
INFOGRAFIKY
- Koronavírus - Pomoc sebe a druhým 287 kB
Hide details for 16.03.202016.03.2020
OZNAM
- KORONAVÍRUS - súhrn opatrení starostky obce Predajna na území obce Predajná v súvislosti so zamedzním šírenia koronovírusu 835 kB
Hide details for 10.03.202010.03.2020
OZNAM
- KORONAVÍRUS - preventívne opatrenia zamedzujúce šíreniu možného vírusu 98 kB
Hide details for 09.03.202009.03.2020
KORONAVÍRUS
- ako znížiť riziko infekcie COVID-19 350 kB
KORONAVÍRUS
- odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19 + TF. KONTAKTY 817 kB
Hide details for 31.01.202031.01.2020
VYHLÁŠKA
o začatí katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná dňom: 14. 03. 2020 3307 kB
Hide details for 30.01.202030.01.2020
OZNÁMENIE
OÚ Brezno (katastrálny úrad) o začatí obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním 1013 kB
Hide details for 29.01.202029.01.2020
Ohlasovanie
činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka 2553 kB
Hide details for 03.12.201903.12.2019
UPOZORNENIE
- pre vlastníkov nehnuteľností, psov a poplatníkov TKO 192 kB
Hide details for 21.11.201921.11.2019
UPOZORNENIE
- SSD - ochranné pásmo elektrického vedenia 783 kB
Hide details for 11.03.201911.03.2019
Projekt
"Podpora opatrovateľskej služby v obci Predajná" 161 kB
Rozhodnutie
o schválení plánu prác na roky 2019-2023 na odstránenie enviromentálnej záťaže Predajná - skládka PO Predajná 3479 kB
Projekt
"Podpora opatrovateľskej služby v obci Predajná" - Formulár príkladov dobrej praxe ESF 421 kB
Hide details for 12.11.201812.11.2018
Zmluva
o dielo č. 25/2018 128 kB
Hide details for 07.08.201807.08.2018
Projekt
- predchádzanie vzniku BRKO na území obcí mikroregiónu CHOPOK - JUH 104 kB
Hide details for 02.07.201802.07.2018
Priority
rozvoja sociálnych služieb na roky 2017 – 2022 v obci Predajná 161 kB
Hide details for 29.06.201829.06.2018
UPOZORNENIE
- OR PZ BR - Dieťa v aute osamote - bez dozoru dospelej osoby 114 kB
Hide details for 28.09.201728.09.2017
ČISTENIE
KOMÍNOV - usmernenie 404 kB
ÚDRŽBA
KOMÍNOV - usmernenie 158 kB
Hide details for 09.05.201709.05.2017
OZNAM
- Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR (ASRPO SR) 101 kB
Hide details for 08.03.201708.03.2017
UPOZORNENIE
pre majiteľov psov 233 kB
Hide details for 05.10.201605.10.2016
UPOZORNENIE
- KR PZ BB - Pre účastníkov cestnej premávky 82 kB
Hide details for 20.02.201620.02.2016
Záverečné
stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja" 1474 kB
Hide details for 10.12.201510.12.2015
5/2015
VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 131 kB
Hide details for 13.11.201513.11.2015
OZNAM
- Charitatívnosociálne centrum Brezno NÁDEJ PRE BEZNÁDEJ OZ 3331 kB
Hide details for 03.11.201503.11.2015
OZNAM
- Denní stacionár - sociálna služba na určitý čas počas pracovných dní 391 kB
Hide details for 23.04.201523.04.2015
DOTAZNÍK
PRE OBČANA - PHSR mikroregiónu Chopok juh na roky 2015 – 2020, s výhľadom do roku 2025 – základného strategického a rozvojového dokumentu mikroregiónu, ako aj jednotlivých obcí združených v ňom 132 kB
Hide details for 24.10.201324.10.2013
Zámer
- I/66 Podbrezová-obchvat 72 kB
Hide details for 05.09.201005.09.2010
ÚZEMNÝ
PLÁN OBCE PREDAJNÁ - TEXTOVÁ ČASŤ- zmena a doplnok č. 1 (August 2010) 300 kB
ÚZEMNÝ
PLÁN OBCE PREDAJNÁ - MAPY - zmena a doplnok č. 1 (August 2010) 3568 kB