Obec PREDAJNÁ - Úradná tabuľa
vyhľadávanie 

Úradná tabuľa


Aktuálne z obecného úradu
Elektronická úradná tabuľa - najnovšie informácie a dokumenty
Hide details for 28.11.202328.11.2023
7/2023
VZN obce PREDAJNÁ o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - NÁVRH 250 kB
Hide details for 27.11.202327.11.2023
6/2023
VZN ktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 5 UPN obce Predajná mení a dopĺňa VZN č. 1/2008, ktorým boli vyhlásené záväzné časti Územného plánu obce Predajná 389 kB
Plán
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2024 - NÁVRH 142 kB
ROZHODNUTIE
územné rozhodnutie o umiestnení stavby "SO 03 Odstavné plochy pre kultúrny dom v Nemeckej" 255 kB
Príchody
a odchody vlakov zo železničnej zastávky Predajná - platí od 10.12.2023 do 14.12.2024 437 kB
Hide details for 26.11.202326.11.2023
Farské
oznamy - 34. nedeľa cez rok - Krista Kráľa - 26.11.2023 188 kB
Hide details for 20.11.202320.11.2023
Projekt
"Nové autobusové zastávky I/66 v obci Predajna" (informačná tabuľa) 205 kB
Hide details for 16.11.202316.11.2023
Dodatok
č. 1 k zmluve o dielo č. 15/2023 zo dňa 1. 6. 2023 7237 kB
Zmluva
o dielo č. 20/2023 4545 kB
Vylúčenie
osobnej železničnej dopravy medzi železničnými stanicami DUBOVÁ - PODBREZOVÁ a späť v dňoch 20. – 24. novembra 2023 /ŽSR - rekonštrukčné práce/ 381 kB
Zmluva
o dielo č. 19/2023 9094 kB
Hide details for 15.11.202315.11.2023
OZNAM
- StVPS - nahlásenie stavu vodomerov v obci Predajná do 19. 11. 2023 394 kB
Hide details for 13.11.202313.11.2023
POZVÁNKA
na Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 21. 11. 2023 154 kB
Hide details for 08.11.202308.11.2023
Projekt
"Nové autobusové zastávky I/66 v obci Predajna" (oznámenie o schválení žiadosti o príspevok) 705 kB
2023
- Projekt "Rozširenie cintorína s urnovým hájom v obci Predajna" 13116 kB
Projekt
"Nové autobusové zastávky I/66 v obci Predajna" (štúdia riešenia stavby) 2985 kB
2023
- Projekt "Rozširenie cintorína s urnovým hájom v obci Predajna" (mapa zóny A s klimatickou funkciou) 370 kB
Hide details for 31.10.202331.10.2023
Dodatok
č. 1 k zámennej zmluve 216 kB
Hide details for 09.10.202309.10.2023
PREDPIS
č. 1/2023 o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 279 kB
OZNÁMENIE
- Oznamovanie protispoločenskej činnosti 98 kB
Hide details for 02.10.202302.10.2023
Voľby
do NR SR 2023 - VÝSLEDKY - zápisnica okrskovej volebnej komisie v obci Predajna 14085 kB
Hide details for 26.09.202326.09.2023
Verejná
vyhláška - Stavebné povolenie - KOŠTIAL PAVOL - Rodinný dom – stavebné úpravy a nadstavba 313 kB
Hide details for 18.09.202318.09.2023
ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ obce Predajná, konaného dňa 6. septembra 2023 o 16.30 hod. na Obecnom úrade 214 kB
UZNESENIA
Obecného zastupiteľstvo obce Predajná na riadnom zasadnutí dňa 6. septembra 2023 o 16.30 hod. na Obecnom úrade 157 kB
Hide details for 11.09.202311.09.2023
Zmluva
o nájme poľnohospodárskych pozemkov 304 kB
Zámenná
zmluva 479 kB
Hide details for 31.08.202331.08.2023
Zmluva
o dielo č. 15/2023 8702 kB
Hide details for 22.08.202322.08.2023
Projekt
"Riešenie migračných výziev v obci Predajná" 886 kB
Hide details for 21.08.202321.08.2023
ROZHODNUTIE
územné rozhodnutie o umiestnení stavby a o využívaní územia "IBV Predajná 23 RD, 1BD" 1010 kB
Hide details for 15.08.202315.08.2023
Zmluva
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2698 kB
Hide details for 07.08.202307.08.2023
Zmluva
o dielo - o podaní umeleckého výkonu č. 13/2023 331 kB
Hide details for 26.07.202326.07.2023
ZVEREJNENIE
zámeru zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 430 kB
Hide details for 21.07.202321.07.2023
Čestné
vyhlásenie na stánkový predaj 287 kB
Záväzná
prihláška na stánkový predaj 525 kB
Hide details for 12.07.202312.07.2023
CHRÁNTE
SVOJU ÚRODU A DODRŹIAVAJTE ZÁSADY PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI ! 569 kB
Hide details for 23.06.202323.06.2023
UPOZORNENIE
RÚVZ BB pre občanov - nákaza kliešťovej encefalitídy 95 kB
Hide details for 07.06.202307.06.2023
STAVEBNÉ
POVOLENIE - stavba "15336 Predajná - Gudrónové jamy: Zahustenie DTS" 2463 kB
Hide details for 05.06.202305.06.2023
Záverečný
účet obce 2022 - NÁVRH 680 kB
Hide details for 31.05.202331.05.2023
OZNAMENIE
funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov starostky obec Predajná za rok 2022 6257 kB
Hide details for 29.05.202329.05.2023
5/2023
VZN o podmienkach umiestňovania volebných plagátov na území obce 579 kB
Verejná
vyhláška - začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a lehoty na dokončenie stavby - Projekt na podporu opatrení k zvyšovaniu bezpečnosti dopravy k dopravnému uzlu v obci Nemecká 890 kB
ZVEREJNENIE
zámeru prenajať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Predajná od 1.7.2023 do 31.12.2024 432 kB
Hide details for 27.04.202327.04.2023
Verejná
vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania GUDRÓNOVÉ JAMY - ZAHUSTENIE 776 kB
Hide details for 27.03.202327.03.2023
ZVEREJNENIE
zámeru predaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 154 kB
Hide details for 15.03.202315.03.2023
OZNAMENIE
- StVPS - zmena ceny vody od 1. 3. 2023 - odpočty vodomerov - forma komunikácie 453 kB
Hide details for 10.03.202310.03.2023
Bezplatné
dlhové poradenstvo Brezno 4460 kB
Hide details for 22.02.202322.02.2023
ROZHODNUTIE
o prerušení konania - predĺženie (stavba Nagyovci) 814 kB
Hide details for 20.02.202320.02.2023
PLATNÝ
ROZPOČET obce Predajná na roky 2023 - 2025 [Schválený rozpočet obce Predajná na rok 2023 s výhľadom na roky 2023-2025 - schválený na zasadnutí OZ dňa 14.2.2023 Uznesením č. 34/2023] 119 kB
Oznámenie
úrovne vytriedenia odpadov v obci Predajná za rok 2022 289 kB
Ako
správne vytriediť obaly od syrov ? 425 kB
Prehlásenie
obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu (KO) a platenia poplatku za KO (2023) 1401 kB
Hide details for 17.02.202317.02.2023
Schválený
rozpočet ZŠ MŠ Predajná na rok 2023 89 kB
Hide details for 09.01.202309.01.2023
SMERNICA
- Interná smernica č. 1/2022 Sadzobník úhrad nákladov za úkony vykonávané obcou Predajná 145 kB
Hide details for 04.01.202304.01.2023
OZNÁMENIE
o strategickom dokumente: Územný plán obce Predajná, zmeny a doplnok č. 5 313 kB
Hide details for 02.01.202302.01.2023
Žiadosť
o poskytnutie úľavy /oslobodenia/ za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 521 kB
Hide details for 05.12.202205.12.2022
HARMONOGRAM
zberu plastov a tuhého komunálneho odpadu na rok 2023 684 kB
Hide details for 24.11.202224.11.2022
Príchody
a odchody vlakov zo železničnej zastávky Predajná - platí od 11.12.2022 do 09.12.2023 456 kB
Hide details for 08.11.202208.11.2022
OZNÁMENIE
prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č. 5 382 kB
ÚZEMNÝ
PLÁN OBCE PREDAJNÁ - TEXTOVÁ ČASŤ- zmena a doplnok č. 5 (Júl 2022) - NÁVRH 245 kB
ÚZEMNÝ
PLÁN OBCE PREDAJNÁ - MAPY - zmena a doplnok č. 5 (Júl 2022) - NÁVRH 43592 kB
Hide details for 19.10.202219.10.2022
Podpora
a rozvoj obecnej knižnice 518 kB
Hide details for 31.08.202231.08.2022
Žiadosť
o zabezpečenie alebo uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby - OBEC PREDAJNÁ 847 kB
Hide details for 23.06.202223.06.2022
Zisťovanie
o vzdelávaní dospelých (AES) od 1. 7. 2022 - 30. 11. 2022 98 kB
Hide details for 06.04.202206.04.2022
ZVEREJNENIE
zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - pozemky 137 kB
Hide details for 07.03.202207.03.2022
OZNAM
- Nestante sa obeťou obchodu s ľuďmi - Ukrajina 2022 1040 kB
Hide details for 21.01.202221.01.2022
Daň
z nehnutelnosti a daň za psa 3190 kB
Hide details for 17.01.202217.01.2022
Odchody
autobusov zo zastávky Predajná, pri moste (nastup. 1, nastup. 2) 1416 kB
Odchody
autobusov zo zastávky Predajná, horáreň Kramlište 1247 kB
Odchody
autobusov zo zastávky Predajná, OcÚ (nastup. 1, nastup. 2) 1265 kB
Hide details for 07.01.202207.01.2022
UPOZORNENIE
- OR PZ BR - zvýšená opatrnosť na cestách v okrese Brezno (dopravná nehodovosť za rok 2021) 123 kB
Hide details for 07.12.202107.12.2021
OZNAMENIE
- o strategickom dokumente - Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja „Envirostratégia BBSK“ 427 kB
Hide details for 22.11.202122.11.2021
OZNAMENIE
- o povinnosti vlastníkov psov zabezpečiť trvalé očkovanie a registráciu 400 kB
Hide details for 18.10.202118.10.2021
ZVEREJNENIE
zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - pozemky 80 kB
Hide details for 27.09.202127.09.2021
OZNAM
OR PZ BR - Výzva pre chodcov 380 kB
Hide details for 14.09.202114.09.2021
UPOZORNENIE
- OR PZ BR - občianske preukazy bez podoby tváre 340 kB
Hide details for 25.08.202125.08.2021
2/2021
VZN o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Predajná 177 kB
Hide details for 09.08.202109.08.2021
UPOZORNENIE
- OR PZ BR - Chránené územia a ich ochranné pásma 992 kB
Hide details for 02.08.202102.08.2021
SPLNOMOCNENIE
na zastupovanie v správnom konaní pozemkových úprav v KÚ Predajná 193 kB
STANOVY
združenia účastníkov pozemkových úprav v KÚ Predajná - NÁVRH 645 kB
Hide details for 27.07.202127.07.2021
Poplatky
za odpady 501 kB
Hide details for 30.04.202130.04.2021
OZNAM
- Prideľovanie kompostérov na biologicky rozložiteľný odpad 50 kB
Hide details for 30.03.202130.03.2021
Pravdy
a mýty o odpade 595 kB
Hide details for 03.03.202103.03.2021
OZNAMENIE
- o strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2022-2030 129 kB
Hide details for 23.11.202023.11.2020
OZNAM
- predprojektové geodetické práce v katastrálnom území obce Predajná 42 kB
Hide details for 12.11.202012.11.2020
ZOZNAM
vlastníkov lesných pozemkov ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom 4108 kB
Hide details for 02.10.202002.10.2020
MAPA
k rozhodnutiu vo veci nariadenia pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. 428 kB
ROZHODNUTIE
verejná vyhláška rozhodnutie vo veci nariadenia pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. 2287 kB
Hide details for 15.07.202015.07.2020
OZNAM
- ELWIS označenie kuka nádob v obci 500 kB
Hide details for 06.04.202006.04.2020
OZNAM
- KORONAVÍRUS - seniori - STOP podvodníkom 607 kB
Hide details for 29.01.202029.01.2020
Ohlasovanie
činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka 2553 kB
Hide details for 21.11.201921.11.2019
UPOZORNENIE
- SSD - ochranné pásmo elektrického vedenia 783 kB
Hide details for 11.03.201911.03.2019
Rozhodnutie
o schválení plánu prác na roky 2019-2023 na odstránenie enviromentálnej záťaže Predajná - skládka PO Predajná 3479 kB
Hide details for 12.11.201812.11.2018
Zmluva
o dielo č. 25/2018 128 kB
Hide details for 07.08.201807.08.2018
Projekt
- predchádzanie vzniku BRKO na území obcí mikroregiónu CHOPOK - JUH 104 kB
Hide details for 29.06.201829.06.2018
UPOZORNENIE
- OR PZ BR - Dieťa v aute osamote - bez dozoru dospelej osoby 114 kB
Hide details for 28.09.201728.09.2017
ČISTENIE
KOMÍNOV - usmernenie 404 kB
ÚDRŽBA
KOMÍNOV - usmernenie 158 kB
Hide details for 09.05.201709.05.2017
OZNAM
- Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR (ASRPO SR) 101 kB
Hide details for 08.03.201708.03.2017
UPOZORNENIE
pre majiteľov psov 233 kB
Hide details for 10.12.201510.12.2015
5/2015
VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 131 kB
Hide details for 13.11.201513.11.2015
OZNAM
- Charitatívnosociálne centrum Brezno NÁDEJ PRE BEZNÁDEJ OZ 3331 kB
Hide details for 03.11.201503.11.2015
OZNAM
- Denní stacionár - sociálna služba na určitý čas počas pracovných dní 391 kB
Hide details for 23.04.201523.04.2015
DOTAZNÍK
PRE OBČANA - PHSR mikroregiónu Chopok juh na roky 2015 – 2020, s výhľadom do roku 2025 – základného strategického a rozvojového dokumentu mikroregiónu, ako aj jednotlivých obcí združených v ňom 132 kB
Hide details for 24.10.201324.10.2013
Zámer
- I/66 Podbrezová-obchvat 72 kB
Hide details for 05.09.201005.09.2010
ÚZEMNÝ
PLÁN OBCE PREDAJNÁ - TEXTOVÁ ČASŤ- zmena a doplnok č. 1 (August 2010) 300 kB
ÚZEMNÝ
PLÁN OBCE PREDAJNÁ - MAPY - zmena a doplnok č. 1 (August 2010) 3568 kB