Obec PREDAJNÁ - Úradná tabuľa
vyhľadávanie 

Úradná tabuľa


Aktuálne z obecného úradu
Elektronická úradná tabuľa - najnovšie informácie a dokumentyHide details for 14.10.201914.10.2019
Farské
oznamy - 28. nedeľa cez rok - 13.10.2019 199 kB
Hide details for 11.09.201911.09.2019
PROJEKTOVÁ
DOKUMENTÁCIA a VÝKAZ VÝMER "Rekonštrukcia telocvične v obci Predajná" 6400 kB
ZMLUVA
O DIELO "Rekonštrukcia telocvične v obci Predajná" 150 kB
VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia telocvične v obci Predajná" 120 kB
Hide details for 04.09.201904.09.2019
Zmluva
o dielo č. 01/2019 - rozšírenie požiarnej zbrojnice - zmena dokončenej stavby 5828 kB
Hide details for 02.09.201902.09.2019
VÝZVA
na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác "Vodozádržné opatrenia v obci Predajná" - AKTUALIZÁCIA 134 kB
VÝZVA
na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác "Vodozádržné opatrenia v obci Predajná" - VYSVETLENIE 164 kB
VÝKAZ
VÝMER /upravený/ "Vodozádržné opatrenia v obci Predajná" 71 kB
Hide details for 26.08.201926.08.2019
NÁVRH
NA PLNENIE KRITÉRIÍ "Vodozádržné opatrenia v obci Predajná" 14 kB
VÝKAZ
VÝMER "Vodozádržné opatrenia v obci Predajná" 88 kB
NÁVRH
ZMLUVY O DIELO "Vodozádržné opatrenia v obci Predajná" 28 kB
VÝZVA
na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác "Vodozádržné opatrenia v obci Predajná" 134 kB
PROJEKTOVÁ
DOKUMENTÁCIA "Vodozádržné opatrenia v obci Predajná" 3989 kB
Hide details for 15.08.201915.08.2019
4/2019
VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 216 kB
Hide details for 26.07.201926.07.2019
Zmluva
o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 11/003/19 1857 kB
Zmluva
o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 11/002/19 1889 kB
Hide details for 11.07.201911.07.2019
ÚZEMNÝ
PLÁN OBCE PREDAJNÁ - TEXTOVÁ ČASŤ- zmena a doplnok č. 3 - NÁVRH (Máj 2019) 232 kB
ÚZEMNÝ
PLÁN OBCE PREDAJNÁ - MAPY - zmena a doplnok č. 3 - NÁVRH (Máj 2019) 85918 kB
Hide details for 25.06.201925.06.2019
PREDMET
ZÁKAZKY "Rozšírenie požiarnej zbrojnice - Predajná" - Príloha č.1 3320 kB
VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky "Rozšírenie požiarnej zbrojnice - Predajná" 117 kB
Hide details for 20.06.201920.06.2019
4/2019
VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia - NÁVRH 193 kB
Hide details for 14.06.201914.06.2019
Žiadosť
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 148 kB
Žiadosť
o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - OBEC PREDAJNÁ 57 kB
Lekársky
nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu 42 kB
Upovedomenie
účastníkov konania o začatí konania - určenie osoby povinnej zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestnených odpadov na nehnutelnosti - azbest 1257 kB
Upovedomenie
účastníkov konania o začatí konania - určenie osoby povinnej zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestnených odpadov na nehnutelnosti - skládka 1242 kB
Zmluva
o prevode vlastníctva 120 kB
Hide details for 05.06.201905.06.2019
OZNÁMENIE
aglomerácia Nemecká - Predajná, Nemecká, Jasenie - kanalizácia a ČOV - zmena navrhovanej činnosti 978 kB
Hide details for 03.06.201903.06.2019
Zmluva
o dielo č. 01/2019 - oprava miestnych komunikácií v obci Predajná 104 kB
Hide details for 27.05.201927.05.2019
Záverečný
účet obce 2018 3869 kB
Opis
zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu 25.05.2019 3112 kB
Hide details for 20.05.201920.05.2019
Plán
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2019 340 kB
Hide details for 19.05.201919.05.2019
Program
odpadového hospodárstva obce Predajná na roky 2016-2020 506 kB
Hide details for 14.05.201914.05.2019
Doplnok
k zmluve o dielo 558 kB
Hide details for 07.05.201907.05.2019
Dodatok
1 k zmluve o dielo č. 01/2018 10555 kB
Zmluva
o dielo č. 01/2018 9315 kB
Hide details for 06.05.201906.05.2019
Povinnosti
podnikateľských subjektov na území obce - tvorba odpadov - schéma 2117 kB
Informácia
pre podnikateľov, ktorí sú v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení následných noviel pôvodcami – držiteľmi odpadov legislatívny rámec 88 kB
Hide details for 03.05.201903.05.2019
Mandátna
zmluva č. 01/2019 1657 kB
Hide details for 10.04.201910.04.2019
Zmluva
o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie 1121 kB
Hide details for 09.04.201909.04.2019
3/2019
VZN ktorým sa podľa zmeny a doplnku č. 2 UPN obce Predajná mení a dopĺňa VZN č. 1/2008, ktorým boli vyhlásené záväzné časti Územného plánu obce Predajná 2627 kB
Hide details for 08.04.201908.04.2019
Zmluva
o zabezpečení zberu použitého jedlého oleja na území obce Predajná č. 06/2019 568 kB
PLATNÝ
ROZPOČET obce Predajná na roky 2019 - 2021 [schválený na zasadnutí OZ obce Predajná dňa 27. 3. 2019 uznesením č. 20/2019] 56 kB
Hide details for 01.04.201901.04.2019
Odpis
zápisnice o výsledku voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 - 2.kolo 354 kB
Hide details for 11.03.201911.03.2019
Projekt
"Podpora opatrovateľskej služby v obci Predajná" 161 kB
Rozhodnutie
o schválení plánu prác na roky 2019-2023 na odstránenie enviromentálnej záťaže Predajná - skládka PO Predajná 3479 kB
Projekt
"Podpora opatrovateľskej služby v obci Predajná" - Formulár príkladov dobrej praxe ESF 421 kB
Hide details for 04.02.201904.02.2019
Mandátna
zmluva 1260 kB
Hide details for 01.02.201901.02.2019
Zmluva
ZO/2019C9004-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 4662 kB
Hide details for 14.01.201914.01.2019
ZÁPISNICA
o vyhodnotení ponúk zákazky VO "Modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej – stavebná časť" 352 kB
Hide details for 10.01.201910.01.2019
Žiadosť
o poskytnutie úľavy /oslobodenia/ za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 69 kB
Hide details for 02.01.201902.01.2019
Odchody
autobusov zo zastávky Predajná, OcÚ 30 kB
Odchody
autobusov zo zastávky Predajná, pri moste (nastup. 1, nastup. 2) 65 kB
Odchody
autobusov zo zastávky Predajná, horáreň Kramlište 30 kB
Hide details for 19.12.201819.12.2018
ZÁPISNICA
o vyhodnotení ponúk KOMUNITNÉ CENTRUM v obci Predajná 1181 kB
Hide details for 10.12.201810.12.2018
Príchody
a odchody vlakov zo železničnej zastávky Predajná 253 kB
Hide details for 29.11.201829.11.2018
OZNAM
- vlastníkom psov chovaných na území Slovenskej republiky POVINNOSŤ zabezpečiť TRVALÉ OZNAČENIE PSOV 130 kB
Hide details for 20.11.201820.11.2018
ROZHODNUTIE
územné rozhodnutie o stavbe "RFO BB - Brezno, optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s." 14330 kB
Hide details for 12.11.201812.11.2018
Zmluva
o dielo č. 25/2018 128 kB
Hide details for 09.10.201809.10.2018
Zmluva
o dielo na dodávku Bezpečnostného projektu ochrany IS osobných údajov č. 21/2018 55 kB
Zmluva
o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby č. 22/2018 148 kB
Hide details for 11.09.201811.09.2018
OZNÁMENIE
o začatí územného konania a miestneho zisťovania "RFO BB - Brezno, optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s." 1965 kB
Hide details for 07.08.201807.08.2018
Projekt
- predchádzanie vzniku BRKO na území obcí mikroregiónu CHOPOK - JUH 104 kB
Hide details for 06.08.201806.08.2018
Zmluva
o zavedení a realizácii systému zberu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok v obci/meste 519 kB
Hide details for 02.07.201802.07.2018
Priority
rozvoja sociálnych služieb na roky 2017 – 2022 v obci Predajná 161 kB
Hide details for 29.06.201829.06.2018
UPOZORNENIE
- OR PZ BR - Dieťa v aute osamote - bez dozoru dospelej osoby 114 kB
Hide details for 21.06.201821.06.2018
OZNAM
- SPP - spoplatnené revízie odberných plynových zariadení - prípady zavádzania obyvateľov 491 kB
Hide details for 14.05.201814.05.2018
Sadzobník
správnych poplatkov od r. 2018 851 kB
Hide details for 15.01.201815.01.2018
OZNÁMENIE
správy daní na rok 2018 70 kB
Hide details for 29.12.201729.12.2017
Zmluva
č. 15/01/2018/P na zabezpečenie úloh a povinností na úseku ochrany pred požiarmi prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce 2127 kB
Hide details for 28.09.201728.09.2017
ČISTENIE
KOMÍNOV - usmernenie 404 kB
ÚDRŽBA
KOMÍNOV - usmernenie 158 kB
Hide details for 10.07.201710.07.2017
Cena
vodného a stočného pre rok 2017 od 1. 7. 2017 386 kB
Hide details for 09.05.201709.05.2017
OZNAM
- Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR (ASRPO SR) 101 kB
Hide details for 30.03.201730.03.2017
Zmluva
č. 178/2017-OŽPSP-E-OZ o zriadení spoločného obecného úradu 233 kB
Hide details for 08.03.201708.03.2017
UPOZORNENIE
pre majiteľov psov 233 kB
Hide details for 01.02.201701.02.2017
Program
hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja obce v rámci mikroregiónu CHOPOK - JUH na roky 2015 – 2020 22768 kB
Hide details for 18.10.201618.10.2016
„Nebuďme
lenivý. Triedme odpad!“ 2286 kB
Hide details for 05.10.201605.10.2016
UPOZORNENIE
- KR PZ BB - Pre účastníkov cestnej premávky 82 kB
Hide details for 20.02.201620.02.2016
Záverečné
stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja" 1474 kB
Hide details for 21.12.201521.12.2015
OZNAM
- POLÍCIE - nahlasovanie tresnej činnosti a podozrivých osôb 140 kB
Hide details for 10.12.201510.12.2015
5/2015
VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 131 kB
Hide details for 13.11.201513.11.2015
OZNAM
- Charitatívnosociálne centrum Brezno NÁDEJ PRE BEZNÁDEJ OZ 3331 kB
Hide details for 03.11.201503.11.2015
OZNAM
- Denní stacionár - sociálna služba na určitý čas počas pracovných dní 391 kB
Hide details for 07.09.201507.09.2015
SMERNICA
- Interná smernica č. 2/2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 97 kB
Hide details for 02.09.201502.09.2015
OZNAM
- Register adries - Adresný bod 91 kB
Hide details for 29.07.201529.07.2015
UPOZORNENIE
- pre seniorov 92 kB
Hide details for 24.04.201524.04.2015
VÝZVA
na starostlivosť o pôdu 352 kB
Hide details for 23.04.201523.04.2015
DOTAZNÍK
PRE OBČANA - PHSR mikroregiónu Chopok juh na roky 2015 – 2020, s výhľadom do roku 2025 – základného strategického a rozvojového dokumentu mikroregiónu, ako aj jednotlivých obcí združených v ňom 132 kB
Hide details for 09.07.201409.07.2014
Z
Á S A D Y HOSPODÁRENIA S MAJETKOM OBCE PREDAJNÁ 135 kB
Hide details for 24.10.201324.10.2013
Zámer
- I/66 Podbrezová-obchvat 72 kB
Hide details for 05.09.201005.09.2010
ÚZEMNÝ
PLÁN OBCE PREDAJNÁ - TEXTOVÁ ČASŤ- zmena a doplnok č. 1 (August 2010) 300 kB
ÚZEMNÝ
PLÁN OBCE PREDAJNÁ - MAPY - zmena a doplnok č. 1 (August 2010) 3568 kBMAPOVÝ PORTÁL Cleerio

NOVINKY Z PREDAJNEJ

Predajnianske zvesti 5/2019
Obecné noviny
[10/14/2019]
Dedina ako záhrada. Medzinárodný deň zvierat, kompostovanie a iné zvesti zo života obce, škôl, seniorov, turistov a ... v čísle 5/2019 zvestí [čítaj viac]
- projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky ... [čítaj viac]
Recitál Martina VETRÁKA - 19. 10. 2019
Recitál Martina VETRÁKA
[09/26/2019]
Pri príležitosti MESIACA ÚCTY K STARŠÍM pozývame všetkých na slávnostný program do spoločenského domu od 16. 00 [čítaj viac]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Rekonštrukcia telocvične v obci Predajná" ... [čítaj viac]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Vodozádržné opatrenia v obci Predajná" ... [čítaj viac]
Nahliadnite do fotogalérie obce Predajná - sekcia - ZO JEDNOTA DÔCHODCOV - NOVÉ AKTIVITY - JÚN - JÚL 2019 [čítaj viac]
Jednota dôchodcov 2019 organizuje ...
ZO Jednota dôchodcov
[07/26/2019]
ZO JDS Predajná organizuje JÚN - JÚL: Výlety Bystrá, Kysuce, Čerín, Podkonice, predstavenie ŠOBB Carmen, šport + guľáš ...[čítaj viac]