Obec PREDAJNÁ - Voľby do NR SR 2020
vyhľadávanie 

Voľby do NR SR 2020

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
DELEGOVANIE ČLENA volebnej komisie
Oznámenie o delegovaní člena
a náhradníka do volebnej komisie


  Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú na účely delegovania do volebných komisií zverejní obec. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

  V listinnej forme
  možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana alebo koalícia rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

  Na adresu obce: Obec Predajná, obecný úrad
  Námestie Juraja Pejku č. 67
  976 63 Predajná

  Elektronicky
  sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu (odporúčame prijatie oznámenia o delegovaní overiť na obci telefonicky). Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.
  e-mail – obecpredajna@stonline.sk