Obec PREDAJNÁ - Základné informácie
vyhľadávanie 
Domáca stránka

Základné informácie


Chránené oblasti, rastliny a živočíchy
Chránené oblasti

Časť extravilánu obce na severe leží v ochrannom pásme Národného parku nízke Tatry a v južnej časti zas v ochrannom pásme CHKO Poľana.
Pod Slovenským rudohorím „Pod horou“ sa nachádza slatinská mokraď „Morské oko“. Je tu významné mokraďné spoločenstvo rastlín a živočíchov. Od roku 1983 je tento priestor vyhlásení za chránené územie Štátna prírodná rezervácia Predajnianska slatina (chránený celok o výmere 11,35 ha). Ďalej prírodné pamiatky Jajkovská suť (chránené územie bolo vyhlásené na ochranu prechodného rašeliniska ako zriedkavého typu biotopu, 4ha) a Predajnianske vodopády (sú v nadmorskej výške 725 m n. m., prvý s výškou 5 m a druhý s výškou 2,5 m. Nachádzajú sa v doline Predajnianske Čelno pod tunelom – vedie k nim značkovaná cesta. Ich výmera je 11,70 ha. Súčasťou tejto prírodnej pamiatky je aj technická pamiatka Kelemenov tunel, jediný tunel v strednej Európe na lesnej ceste.).
V piatom stupni ochrany sa nachádza 74 ha katastra, čo sú 3% územia. Ostatné územie sa nachádza v druhom stupni (pravý – severný breh Hrona, masív Nízke Tatry) a v prvom stupni ochrany prírody (ľavý – južný breh Hrona, masív Slovenské rudohorie).
Severnú časť vypĺňajú lúčiny, oráčiny a pasienky, kultúrne porasty tvoria obilniny, zemiaky. Žijú tu vzácne druhy voľne žijúcej zveriny, jelenia a srnčia zver, diviaky, medvede, rysy, jazvece, hlucháne, jariabky, líšky, kuny, atď.

Chránené rastliny a živočíchy
Na území je chránených viac ako 90 druhov rastlín a viac ako 280 živočíchov.
Zoogeograficky územie patrí do západokarpatského úseku podproviencie karpatských pohorí. Žijú tu takmer všetky západokarpatské horské a vysokohorské druhy, z ktorých viaceré sú endemické a reliktné. Domov tu nachádzajú vzácne druhy hmyzu a iného drobného živočíšstva, ale i veľké cicavce, vzácne šelmy a početné vtáctvo.
Nízke Tatry a Slovenské rudohorie patria k oblastiam s najvyšším počtom rastlinných druhov na Slovensku. Pre svoje botanické hodnoty sú časti území zaradené medzi významné botanické územia Slovenska. Vo flóre národného parku Nízke Tatry prevažujú horské druhy, ale významné zastúpenie majú aj vysokohorské (alpínske) rastliny. Do častí územia nachádzajúcich sa v údolí Hrona (prenikajú tiež druhy teplomilné a sucho znášajúce druhy.


Ďalšie foto

Predajna - pohlad na obec_03 Predajna - pohlad na obec_04 Predajnianske vodopády_03 Predajnianske vodopády_04 Predajna_2013_001 Predajna_2013_002 Predajna_2013_003 Predajna_2013_004

MAPOVÝ PORTÁL Cleerio

NOVINKY Z PREDAJNEJ

Výpožička kompostérov v obci Predajná
Kompostéry - výpožička
[06/07/2019]
Obec, získala z OP „Kvalita životného prostredia“ kompostéry, ktoré je možné po splnení určitých podmienok získať do výpožičky ... [čítaj viac]
OZNÁMENIE aglomerácia Nemecká - Predajná, Nemecká, Jasenie - kanalizácia a ČOV - zmena navrhovanej činnosti[čítaj viac]
SSE distribúcia oznamuje. že 26. 6. 2019 v čase od 8.00 - 15.15 hod. bude prerušená distribúcia elektriny [čítaj viac]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej – didaktické pomôcky" ... [čítaj viac]
Predseda NR SR vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu na 25. 5. 2019 + VÝSLEDKY ... [čítaj viac]
MUDr. Peter Zlevský - NEORDINUJE od 6. 6. - 22. 6. 2019 dovolenka /zastupovať bude MUDr. Eva Zlevská na OZS Podbrezová/ [čítaj viac]
Program odpadového hospodárstva obce Predajná na roky 2016-2020 ... [čítaj viac]