Obec PREDAJNÁ - História
vyhľadávanie 
Domáca stránka

História


Vznik mena Predajná
Vznik mena Predajná

Tak ako dieťa dostáva meno od rodičov tak dostala meno aj Predajná. Odvodzuje sa z latinského slova „predium“ v prenájme. Prastaré listiny však hovoria, že sa stáročiami menil: napr. na darovacej listine – bulle – od Bellu IV. z 25. 08. 1284 pomenúva chotár našej obce menom Predynich. V dokumentoch z roku 1358 je to Prydenya a v roku 1424 Predania. Druhá stará listina hovorí, že pánovi Ľupčianskeho zámku sa najlepšie poľovalo v údolí potoka a aby sa bohatstvo lesov a potokov nebodaj nezmocnil iný pán dal zemepán na brehu potoka postaviť hájovňu a nasťahoval do nej hájnika. Toto miesto pán často navštevoval a preto dovolil sluhom postaviť si pred hájovňou halúpky. Tak vznikla osada menom Predhájňa, z toho neskôr vniklo Predajná.


Ďalšie foto

Beta Poničanová_08 Beta Poničanová_09 Predajna - história_miestna časť Burgondia – ľudová architektúra Predajna - história_starý pivovar

NOVINKY Z PREDAJNEJ

Obec Predajná v zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z.z. , ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 20,69 %. výška sadzieb za uloženie odpadov bude obec pre rok 2020 platiť 22 eur za tonu /Sekológ Brezno/. Obec Predajná vyprodukovala v roku 2019: 258,28 ton komunálneho odpadu, 1,13 ton objemného odpadu, vyseparovalo sa len 67,66 ton odpadu . [čítaj viac]
Voľby NR SR 2020 - 29. 2.
Voľby do NR SR 2020
[02/25/2020]
Oznámenie o čase a mieste konania volieb 2020 do NR SR - VYHLÁSENIE VOLIEB predsedom NR SR ... [čítaj viac]
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ... [čítaj viac]
VYHLÁŠKA o začatí katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná dňom: 14-03-2020 ... [čítaj viac]
Predajnianske zvesti 1/2020
Obecné noviny
[02/25/2020]
Ukončenie rekonštrukcie telocvične ZŠ s MŠ, Fašiangy v obci a iné zvesti zo života obce, škôl, seniorov, hasičov, turistov a ... v čísle 1/2020 zvestí [čítaj viac]
PROJEKT „Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Predajná“,. Dotácie na rekonštrukciu boli poskytnuté MŠVVaŠ SR (134 384,00€) [čítaj viac]
VYHLÁŠKA o začatí katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná dňom: 14-03-2020 ... [čítaj viac]