Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Kultúra a ZPOZ

Kultúra

V obci sa nezachovali pôvodné ľudové tradície a kroj, nakoľko Predajná svojím postavením a čiastočnými mestskými právami zastávala medzi okolitými obcami v minulosti administratívne a obchodné centrum a to spôsobovalo, že jej obyvatelia viedli modernejší spôsob života.
V minulosti sa v Predajnej usporadúvali významné jarmoky, ktoré boli zároveň príležitosťou pre kultúrne a spoločenské aktivity..
V obci sa pri rôznych príležitostiach konajú kultúrne a spoločenské podujatia, ktoré usporadúva obec, základná škola s materskou školou, miestna organizácia jednoty dôchodcov, dobrovoľný hasičsky zbor, miestni podnikatelia . V regióne sú známe najmä výstavy tvorivosti a šikovných rúk miestnych obyvateľov.
V obci v súkromnom vlastníctve sa nachádzajú technické pamiatky: pivovar, kováčska dielňa a národná kultúrna pamiatka vodný mlyn s mlynským náhonom.

Súpis historických a kultúrnych zariadení v obci

Názov objektu:Počet:Poznámka:
Kultúrny dom1Postavený v roku 1975
Knižnica1
Kostol1Postavený v roku 1606
Kaplnka3
Kalvária1
Farský úrad1Postavený v roku 1777
Park1
Archeologické nálezisko1
Technická pamiatka2Cestný tunel v Čelne
Významný hrob1Básnik Juraj Pejko

Kutlúrne podujatia v obci zastrešuje vo väčšej miere Kultúrna komisia pri Obecnom zastupiteľstve obce Predajná.
Členmi komisie sú: Pocklanová Eva – predseda ,členovia: Božena Šulková, Ľuboš Ofúkaný, Marta Dudová, , Anna Miklošková, Miroslava Beraxova .Mgr. Ľubica Gettingerová.
Väčšina kultúrno – spoločenských podujatí sa uskutočňuje v Spoločenskom dome v Predajnej.
Správkyňou Spoločenského domu je Božena Šulková .Okrem toho ,spoločenský dom slúži na poriadanie rôznych kultúrno – spoločenských podujatí, využívajú občania obce, ale i z okolitých obcí na poriadanie rôznych podujatí ako napr. rodinné oslavy, menšie svadby, kary, posedenia pri odchode do dôchodku a iné. Po materiálnej stránke je dobre vybavená aj kuchyňa, ktorá je naplno využívaná pri uvedených podujatiach.

ZPOZ

ZPOZ má v našej obci dlhú a dobrú tradíciu. Jeho predchodcom bol tzv. Aktív pre občianske záležitosti, ktorého počiatky siahajú doroku 1960. Tvorili ho zväčša pracovníci národného výboru a dobrovoľní členovia spoločenských organizácií. Medzi prvých patrili Elena Tokošová, Cyprian Siman. Prvou akciou aktívu bol ,,zlatý sobáš manželov Makovičovcov. Do kultúrneho programu sa zapojili aj žiaci a učitelia OSŠ v Predajnej. Potom nasledovali, občianske sobáše, rôzne životné jubileá, strieborný sobáš manželov Kindernayovcov a Michalčíkovcov. Prvé uvýtanie detí do života sa konalo 15. 04. 1961. Do radov obce boli uvítaní Mikuláš Tajboš, Božena Bartošová, Zuzana Lacková, Pavol Čunderlík, Eva Kološtová, Peter Mesiarik. V aktíve až do roku 1963 aktívne pracovali aj členky ,,Výboru žien“

V roku 1964 bol Aktív premenovaný na Zbor pre občianske záležitosti. Predsedkyňou sa stala Anna Gálová, organistom Leoš Gál, speváčky Božena Simanová, Jolka Fodorová, Šarlota Lacová, Emília Povrazníková. V roku 1975 žezlo predsedkyne ZPOZ prevzala Elena Cibulová. Ďalšími členmi boli Anna Lányová, Drahuša Peťková, Kveta Pindiaková, Šarlota Lacová, Melánia Citterbergová, Idka Čumová a Gregor Babka. Neskôr k nim pribudli Božena Šulková, Elena Foltányová, Mária Lasabová a Viera Pikulová. ZPOZ pod vedením E. Cibulovej dosiahol veľmi pekných cýsledkov, o čom svedčia mnohé vyznamenania jednotlivcov ale z celého kolketívu na celoštátnej úrovni. Od samotného vzniku ZPOZ sa v práci vystriedalo mnoho dobrovoľných a obetavých ľudí,o čom hovorí dlhý zoznam členov, ktorí boli starostkou obce Ing. Tatianou Čontofalskou pozvaní na slávnostné posedenie, ktoré sa konalo pri príležitosti 55. výročia založenia ZPOZ v SD v Predajnej dňa…

V súčasnosti činnosť ZPOZ pokračuje. Bol zriadený pri Obecnom zastupiteľstve obce Predajná. Jeho predsedkyňou je už 4 volebné obdobie B. Šulková. Členovia :Ing. Tatiana Čontofalská, ktorá je zároveňaj predsedkyňa Regionálneho ZPOZu okresu Brezno, matrikárka Renata Lányová, recitátorka.Anna Miklošková,spevokol- Anna Lányová,AnnaHrončeková, Mária Cibulová, MáriaVrbická, Ing. Mária Kňazovická. Pamätnú knihu vedie Mária Molčániová.
Z bohatej činnosti ZPOZu aspoň niektoré akcie: prijatie občanov pri rôznych životných jubileách, uvítanie detí doživota, prijatie učiteľov a školských pracovníkov pri príležitosti Dňa učiteľov, prijatie dobrovoľných darcov krvi, privítanie rôznych štát. návštev,rozlúčka s deviatakmi, občianske pohreby, dôstojné rozlúčky so zosnulými v obecnom rozhlase a iné.

Obecná knižnica

Obecná knižnica

Obecná knižnica

História obecnej knižnice začala v roku 1955, kedy knižnica sídlila v budove dnešného Obecného úradu v Predajnej.
Od roku 1975
, po výstavbe spoločenského domu, bola knižnica presťahovaná do jeho priestorov. Rok 2023 je 68. rok jej existencie. Počas tohto obdobia sa v nej vystriedali niekoľkí knihovníci, okrem iných p. Božena Lauková, p. Štefan Kuna, p. Jozef Nezbeda, p. Anna Germová, p. Margita Flašková, ktorá bola vo funkcii knihovníčky od roku 1976 do roku 2021, celých 45 rokov.
V súčasnosti knižnicu vedie p. Anita Fodorová.
V roku 2022 bola knižnica zrekonštruovaná
 a doplnená o nové knižné novinky – romány pre ženy, detektívne romány, detské knihy.

V knižnici sa konali akcie: Čaj o piatejAndersenova nocMarec mesiac knihy, v ktorých žiaci zo Základnej školy s materskou školou v Predajnej čítali knihy, súťažili v kvízoch.
V priestoroch knižnice pracuje aj literárny krúžok pod vedením Mgr. Evy Urbanovej PhD.
V roku 2023 knižnica disponuje 4119 knižnými jednotkami. V knižnici sa nachádza tlačiareň a počítač, s ktorými môžu pracovať členovia knižnice.
Výmena a požičiavanie kníh sa koná pravidelne každý utorok a piatok od 16:30 – 18:00 hod. Na jeden mesiac si možno vypožičať 5 kníh. Členský poplatok je 1 euro pre dospelého člena a 50 centov pre deti na jeden rok.
Finančné prostriedky za knihy uhrádza obec, ako i odmenu knihovníčke. Obecná knižnica má schválený obecným zastupiteľstvom štatút a výpožičný poriadok.


☎️ +421 48 6192 119
📧 obecpredajna@gmail.sk

Skip to content