Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Ako vybaviť

VYDANIE MATRIČNÝCH DOKLADOV
(nová verzia)

Vydanie matričných dokladov – rodných, sobášnych a úmrtných listov

 • matričný úrad vydá doklad po predložení občianskeho preukazu osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom jej rodiny (§ 18 zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách).

Poplatok: 5,- € za každý ďalší výpis (zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch). Nahliadnutie do matriky za každý zväzok 2 Eurá
Lehota na vybavenie: na počkanie

Narodenie dieťaťa

Vybavenie rodného listu pri narodení dieťaťa

 • zosobášení rodičia predložia: – sobášny list a občianske preukazy
 • nezosobášení rodičia môžu určiť otcovstvo súhlasným vyhlásením predložia:
  – občianske preukazy, pričom sa dohodnú aj na priezvisku dieťaťa (ak je matka rozvedená predloží právoplatný rozsudok o rozvode , vdova predloží úmrtný list bývalého manžela)
 • ak sa dieťa narodí žene do 300 dní od právoplatnosti rozsudku o rozvode do matriky sa zapíše predchádzajúci manžel matky – otcovstvo potom je možné zaprieť na súde do troch rokov od narodenia dieťaťa

Meno dieťaťa sa určuje dohodou rodičov a to podpisom otca a matky pri zápise o narodení dieťaťa. Ak otec v čase narodenia dieťaťa nebude prítomný na území SR, je možné urobiť dohodu o mene dieťaťa ešte pred jeho narodením a to vyhlásením na matričnom úrade.

Zák. č. 154/1994 Z.z. o matrikách § 85 zák. č. 36/2005 Z.z. o rodine Lehota na vybavenie: na počkanie a bez poplatku

Uzavretie manželstva

 • Pri podaní žiadosti o uzavretie manželstva snúbencami, ktorí chcú uzavrieť manželstvo pred orgánom štátu alebo orgánom cirkvi musia byt‘ prítomní obaja snúbenci.

Občania SR predložia tieto doklady:

 • rodné listy snúbencov
 • občianske preukazy snúbencov
 • rozvedení snúbenci predložia právoplatný rozsudok o rozvode
 • neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov predkladá právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo

Cudzinec predkladá najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva okrem vyššie uvedených dokladov

 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva, nie starší ako šesť mesiacov§ 27 a § 28 zák. č. 154/1994 Z.z. o matrikách

Cudzojazyčné doklady sa predkladajú preložené do slovenského jazyka súdnym tlmočníkom SR a opatrené príslušnými osvedčeniami, ak osobitný právny predpis alebo medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Miesto podania žiadosti snúbencami

 • Ak sa manželstvo uzatvára pred orgánom štátu žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden zo snúbencov trvalý pobyt .

Matričný úrad môže povoliť uzavretie manželstva aj pred iným matričným úradom tzv. delegáciou.

Ak sa manželstvo uzatvára pred orgánom cirkvi žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva.

Uzavretie manželstva štátnych občanov SR, ktoré nastalo na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo v lietadle mimo územia SR, území nepatriacom žiadnemu štátu sa zapisujú do osobitnej matriky na základe oznámenia.

Žiadosť o zápis uzavretia manželstva v cudzine sa podáva na:

 • zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte
 • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt
 • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt
 • ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území SR trvalý pobyt

Matričný úrad v Predajnej vybavuje žiadosti klientov, ktorí majú trvalý pobyt v územnom obvode matričného úradu t.j. – Predajná, Jasenie

Žiadosť možno podať osobne, alebo ju môže podať splnomocnená osoba, ktorá sa pri podaní žiadosti preukáže písomným splnomocnením s úradne osvedčeným podpisom splnomocňujúcej osoby.

Potrebné dokumenty

 • Platný doklad totožnosti oprávnenej osoby vybavujúcej zápis uzavretia manželstva v cudzine
 • Sobášny list:
  • ak je sobášny list vydaný v Českej republike – originál alebo osvedčená fotokópia, ktorá nemusí byť preložená do slovenského jazyka-
  • ak ak je sobášny list vydaný mimo štátov Európskej únie – za účelom uznania sobášneho listu orgánmi štátnej správy a samosprávy na území SR musí byť sobášny list opatrený predpísanými overeniami, t. j. musí obsahovať superlegalizáciu alebo APOSTILLE. Ak sobášny list obsahuje predpísané overenia, predloží sa jeho originál alebo notárom osvedčená fotokópia, zviazaná s úradným prekladom do slovenského jazyka vykonaným na Slovensku.
  • ak je sobášny listy vydaný v členských štátoch Európskej únie – po 16.02.2019 nemusí obsahovať vyššie overenie APOSTILLE – ak to medzinárodná zmluva vyžadovala. Predloží sa jeho originál alebo notárom osvedčená fotokópia zviazaná s úradným prekladom do slovenského jazyka vykonaným na Slovensku.

Upozornenie: Ak je však k sobášnemu listu priložený viacjazyčný štandardný formulár /VŠF/ vydaný na úrade, kde vydali aj sobášny list, nie je potrebné zadovážiť úradný preklad do slovenského jazyka na Slovensku.
Ak však klientovi VŠF v cudzine nepriložia k sobášnemu listu, musí si zadovážiť preklad sobášneho listu do slovenského jazyka u prekladateľa na Slovensku.

Informácia: V členských štátoch Európskej únie je možné požiadať o vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára – prekladového formulára a to podľa článku 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/1191 zo dňa 06.07.2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012.

Ak štátny občan SR uzavrel manželstvo ako rozvedený a jeho predchádzajúce manželstvo bolo rozvedené v cudzine, musí predložiť:

 • Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
  • ak je rozsudok o rozvode vydaný v Českej republike – originál alebo osvedčená fotokópia rozsudku, ktorá nemusí byť preložená do slovenského jazyka.
  • ak sú rozsudky o rozvode manželstva vydané súdmi Členských štátov Európskej únie, s výnimkou Dánska (nariadenie ES č. 2201/2003 o právomoci a uznaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností) – od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, t. j. 01.05.2004 sú rozsudky na území Slovenskej republiky akceptované bez ďalšieho konania. Ak bol rozsudok vydaný v členských štátoch Európskej únie pred 01.05.2004, aby bol platný na území Slovenskej republiky je potrebné, aby takýto rozsudok uznal Krajský súd v Bratislave.
  • ak sú rozsudky o rozvode manželstva vydané v štátoch mimo Európskej únie musia obsahovať vyššie overenie za účelom ich uznania orgánmi štátnej správy a samosprávy na území SR, t.j. superlegalizáciu alebo APOSTILLE a podliehajú uznávaciemu konaniu na Krajskom súde v Bratislave.

V osobitných prípadoch ďalšie doklady preukazujúce skutočnosť.

Matrikárka predložené doklady a verejné listiny prekontroluje, zaeviduje a spolu so žiadosťou o zápis uzavretia manželstva v cudzine zašle na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Osobitnú matriku. Osobitná matrika posúdi platnosť zaslaných cudzojazyčných matričných verejných listín vydaných v cudzine a na ich základe vystaví sobášny list. Sobášny list odošle na matriku, ktorá preberala žiadosť. Po jeho doručení na matriku si žiadateľ sobášny list môže prísť prevziať.

Poplatky
• správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

Kontakt: Renata Lányová , matrikárka 0905 215 766

Prijatie skoršieho priezviska po rozvode manželstva

K oznámeniu o prijatí skoršieho priezviska po rozvode je potrebné predložiť:

 • rozsudok o rozvode
 • občiansky preukaz
 • lehota na oznámenie je trojmesačná po právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva
 • oznámenie sa podáva na matričnom úrade, kde bolo rozvedené manželstvo uzavreté

§ 27 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine Bez poplatku

Úmrtie občana

Vybavenie úmrtia nebohého, ktorý zomrel v obvode matričného úradu Predajná

Je potrebné predložiť tieto doklady

 • list o prehliadke mŕtveho 2-3x, vystaveného prehliadajúcim lekárom
 • občiansky preukaz nebohého

Lehota na vybavenie: bez poplatku a na počkanie

Zápis matrične j udalosti občana SR, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky

Žiadosť o zápis do osobitnej matriky možno podať na matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan SR trvalý pobyt

Žiadosť o zápis do osobitnej matriky 10 Eur

Predkladá tieto doklady:

 • cudzozemský matričný doklad preložený súdnym tlmočníkom do jazyka slovenského
 • rodný list občana SR
 • občiansky preukaz prípadne cestovný pas
 • právopl. rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva, ak osobný stav občana bol rozvedený
 • občania, ktorým bolo udelené štátne občianstvo SR aj listinu o udelení ŠO SR Zoznam prekladateľov je uverejnený na stránke www.justice.gov.sk/prekladatelia Lehota na vybavenie: do troch mesiacov a bez poplatku

Zápis do Osobitnej matriky v Bratislave sa vykonáva do troch mesiacov

O S V E D Č O V A N I E

Osvedčovanie podpisov a listín

 • k osvedčeniu podpisu je potrebná osobná prítomnosť osoby, ktorej sa podpis osvedčuje a platný občiansky preukaz.
 • k osvedčeniu listiny je potrebné predložiť originál listiny, prefotenú kópiu listiny a občiansky preukaz osoby, ktorá žiada o osvedčenie

Obec nevykonáva osvedčenie

 • listín, ktoré majú byt‘ použité v cudzine
 • občianskych preukazov, služobných preukazov, technických preukazov apod.
 • geodetických informácií katastra nehnuteľnosti
 • listín, na ktoré je potrebné odborné posúdenie – mapy, geometrické plány
 • ak sa listina nezhoduje s originálom
 • listín v inom ako štátnom jazyku, nevzťahuje sa na český jazyk

VNÚTORNÁ SPRÁVA

 • Matričný doklad -vyhotovenie výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj začatú stranu (prvý výpis je zdarma)
  7,00 €
 • Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík
  3,00 €
 • Žiadosť o zápis matričnej udalosti , ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky
  15,00 €
 • Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt
  30,00 €
 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby
  30,00 €
 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti
  100,00 €
 • Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom
  100,00 €
 • Uzavretie manželstva medzi cudzincami
  280,00 €
 • Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt
  280,00 €
 • Potvrdenie o trvalom pobyte
  5,00 €

VŠEOBECNÁ SPRÁVA

 • Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis
  2,00 €
 • Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku
  2,00 €
 • Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku
  2,00€
 • Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára podľa osobitného predpisu
  7,00€
 • Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zsielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike
  15,00€

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA
Prihlásenie na trvalý pobyt – na počkanie,bez poplatku

Doklady:
· list vlastníctva na byt alebo prevod vlastníctva práv bytu
· občiansky preukaz
· rodný list
· sobášny list
· v prípade rozvodu zohodnutie o rozvode
·
Prihlásenie prechodného pobytu – na počkanie, bez poplatku

Doklady:
· list vlastníctva
· v prípade podnájmu alebo prenájmu súhlas od vlastníka bytu
· občiansky preukaz
· rodný list

Potvrdenie o trvalom pobyte – na počkanie + 3,32 €

Doklady:
· občiansky preukaz
· potvrdenie o uhradení poplatku
· v prípade vydania potvrdenie pre sociálne účely ja žiadateľ od poplatku oslobodený


ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU NA NÁVRH OBČANA

Zrušenie trvalého pobytu na návrh občana:
Ohlasovňa pobytu zruší záznam o trvalom pobyte:
• na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva
• na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. (Návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu)
• ak budova zanikla

Potrebné doklady:

1. Občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti
2. List vlastníctva budovy alebo jej časti, nie starší ako 3 mesiace
3. Právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
4. Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva
5. Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy
6. Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
7. Právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní
8. Doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad
9. Právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby
10. Skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú
11. Dohodu o ukončení nájmu

Kontakt:
Renáta Lányová, tel.: 0905215766, E-mail: obecpredajna@gmail.com


Poplatok:
 bez poplatku

Sociálne služby sú jednou z foriem sociálnej pomoci pre ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií. Sociálne služby sú zakotvené v Zákone o sociálnych službách č. 448/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2009. Existujú rôzne druhy a formy poskytovania sociálnych služieb.

Druh sociálnej služby, na ktorú sa občan môže dať posúdiť obcou sú:

 • Opatrovateľská služba ( II. – VI. stupeň odkázanosti)
 • zariadenie pre seniorov (IV. – VI. stupeň odkázanosti)
 • zariadenie opatrovateľskej služby (II. – VI. stupeň odkázanosti)
 • denný stacionár (III. – VI. stupeň odkázanosti)

Sociálne služba sa poskytuje:

 • fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona (posudková činnosť)
 • fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona

Podmienky pre poskytnutie sociálnej služby:

 • trvalý pobyt na území obce
 • podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu s potrebnými prílohami na Obecnom úrade Predajná, prípadne na Spoločný obecný úrad so sídlom vo Valaskej, adresa kancelárie: Nám. M.R.Štefánika Brezno, PhDr. Soňa Ďalaková, t.č. 048/6306244, 0911913566
 • posúdenie odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby posudkovým lekárom
 • prešetrenie sociálnej a rodinnej situácie občana
 • vydanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
 • uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby medzi klientom a poskytovateľom

Postup pri podaní žiadosti o posúdenie na sociálnu službu

1. Podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a jej príloh
Tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ vyplní a podpíše občan – žiadateľ. K žiadosti priloží tlačivo „Lekársky nález“ aj s kópiami aktuálnych odborných lekárskych vyšetrení, nie starších ako 6 mesiacov. Tlačivo „Lekársky nález“ vyplní obvodný zmluvný lekár (dátum vyplnenia na tlačive musí byť aktuálny, tzn. – nie starší ako 6 mesiacov).

 • V prípade hospitalizácie občana ošetrujúci lekár vystaví prepúšťaciu alebo predbežnú prepúšťaciu správu, ktorú občan priloží k tlačivu „Lekársky nález“. Občan môže priložiť aj iné odborné nálezy (nie staršie ako 6 mesiacov).
 • V prípade, že sa občan nedokáže sám podpísať, v bode č. 11 „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu„ je potrebné lekárske potvrdenie o neschopnosti podpisu.

2. Vyhotovenie Sociálneho posudku
Po doručení riadne vyplnenej Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu so všetkými jeho prílohami na adresu Obec Predajná, resp. na Spoločný obecný úrad, Nám. M.R. Štefánika č.1, Brezno sa pristúpi k posudkovej činnosti. Sociálna referentka spoločného obecného úradu za účelom vypracovania Sociálneho posudku vykoná návštevu občana v domácnosti a ďalej postupuje podľa § 50 zákona.

3. Vyhotovenie Lekárskeho posudku
Sociálna referentka spoločného obecného úradu taktiež zabezpečí vypracovanie Lekárskeho posudku u zmluvného lekára obce.

4. Vydanie Rozhodnutia o odkázanosti FO na sociálnu službu
Na základe Sociálneho posudku a Lekárskeho posudku sociálna referentka vypracuje Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý sa stane podkladom pre vyhotovenie Rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.
Zákon upravujúci poskytovanie sociálnych služieb, financovanie a dohľad:
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Poskytovanie opatrovateľskej služby:
Jednou z najčastejších sociálnych služieb je terénna sociálna služba – opatrovateľská služba, ktorá sa vykonáva v domácom prostredí klienta opatrovateľskej služby. Žiadateľ o poskytovanie opatrovateľskej služby postupuje podľa vyššie uvedených informácií. V zmluve o poskytovaní sociálnej služby sa zmluvné strany dohodnú (obec ako poskytovateľ – žiadateľ ako prijímateľ sociálnej služby – opatrovateľskej služby), aké úkony sa budú poskytovať a určí sa rozsah poskytovania opatrovateľskej služby v hodinách.

Úkony opatrovateľskej služby:

 • pomoc pri sebaobslužných úkonoch
 • pomoc pri úkonoch starostlivosti o domácnosť
 • sprievod pri základných sociálnych aktivitách
 • dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách

Úhrada za poskytované sociálne služby:
Výška úhrady za opatrovateľskú službu sa určí pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa rozsahu poskytovaných úkonov podľa prílohy č. 4 zákona 448/2008 Z. z. v závislosti od času a doby poskytovania V zmysle VZN č. 2/2013 o poskytovaní opatrovateľskej služby v obci Predajná.
Úhrada za hodinu poskytovanie opatrovateľskej služby je v obci Predajná 1,17 €.

Doba vybavenia: do 30 dní

Vybavuje: Spoločný obecný úrad – PhDr. Soňa Ďalaková, kontakt: 048/6306244, 0911 913 566

POSTUP PRI VYBAVOVANÍ POHREBU SVOJICH BLÍZKYCH

 1. Zavolať lekára, aby urobil obhliadku mŕtveho a vyhotovil lekársku správu o príčine smrti.
 2. Na základe správy vám na OcÚ v Predajnej na matrike vystavia úmrtný list. Nesmiete zabudnúť doniesť občiansky preukaz, kartičku poistenca, rodný a sobášny list.
  V prípade, že zosnulý zomrel v nemocnici , musíte zájsť so všetkými spomínanými dokladmi na matriku príslušného MsÚ /mestský úrad/
 3. Vyhľadáte pracovníčku obce Renátu Lányovú, tel.č. 0905 215 766,
  ktorá určí miesto hrobu.
 4. Vyhľadáte Oľgu Kubišovú, tel. č. 0915 820 17, ktorá odovzdá kľúče
  od domu smútku na čas uloženia zosnulého.
  Dohodnete, alebo jej oznámite dátum a čas pohrebu.
  Vzhľadom na to, že obec nemá pohrebnú službu, vykopanie hrobu si zabezpečujú pozostalí sami.
 5. OcÚ Predajná nedisponuje s pohrebným vozidlom, uvádzame adresy pohrebných služieb, na ktoré sa môžete obrátiť :

Pohrebné služby :
MILAN HALUŠKA kontakt: 0905 944 462, 0905 410 28
Prevádzky: BREZNO, Chalupkova 8

IRIS kontakt: 0905 327 720
so sídlom v Brezno na adresách:
Rázusova 11 tel.č. 048/6112194
Štúrova 21 tel.č. 0905 881 306

Vážení spoluobčania, veríme, že Vám tieto informácie pomôžu pri vybavení všetkých formalít a náležitostí, ktoré sa týkajú vybavenia pohrebu.

ÚZEMNÉ KONANIE

Územné konanie začína stavebný úrad na základe návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov.

Podľa výsledkov územného konania vydá stavebný úrad navrhovateľovi územné rozhodnutie.

Potrebné doklady:

Návrh na vydanie územného rozhodnutia
List vlastníctva
Doklad o uhradení správneho poplatku
Kópia z katastrálnej mapy
Zoznam známych účastníkov územného konania
Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a mesta
Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nemá vlastnícke alebo iné právo k pozemku
Dokumentácia pre územné rozhodnutie 2x
Doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu


Kontakt: Spoločný obecný úrad

Pohorelská Alena, Ing., tel.: 048/6306 287, e-mail: alena.pohorelska@brezno.sk
Ing. Dagmar Mikovínyová, tel.: 48/6306282, e-mail: mikovinyova.sou@brezno.sk
Dzubak Milan, tel.: 048/6306 287, e-mail: milan.dzubak@brezno.sk
Dzubáková Gabriela, Ing., tel.: 048/6306 282, e-mail: gabriela.dzubakova@brezno.sk
Andrišek Miroslav, tel.: 048/6306 288, e-mail: miroslav.andrisek@brezno.sk
Štulrajterová Barbora, Ing., tel.: 048/6306 288, e-mail: barbora.stulrajterova@brezno.sk


Doba vybavenia: 
30 – 60 dní

Poplatok:
 Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov  

 
STAVEBNÉ KONANIE

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkmi stavebného konania sú: stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov; stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu.

Potrebné doklady:

Žiadosť o stavebné povolenie 
Prílohy podľa tlačiva žiadosti o stavebné povolenie

Kontakt: Spoločný obecný úrad

Pohorelská Alena, Ing., tel.: 048/6306 287, e-mail: alena.pohorelska@brezno.sk
Ing. Dagmar Mikovínyová, tel.: 48/6306282, e-mail: mikovinyova.sou@brezno.sk
Dzubak Milan, tel.: 048/6306 287, e-mail: milan.dzubak@brezno.sk
Dzubáková Gabriela, Ing., tel.: 048/6306 282, e-mail: gabriela.dzubakova@brezno.sk
Andrišek Miroslav, tel.: 048/6306 288, e-mail: miroslav.andrisek@brezno.sk
Štulrajterová Barbora, Ing., tel.: 048/6306 288, e-mail: barbora.stulrajterova@brezno.sk

Doba vybavenia: 30-60 dní

Poplatok:
 Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a rozpočtového nákladu

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia alebo ohlásenia jednoduchej stavby s určením kolaudácie (po predchádzajúcej písomnej žiadosti stavebníka), vydá príslušný stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie, ktoré je dokladom, že stavbu možno užívať na účel, pre ktorý bola povolená.

Stavebný úrad pri kolaudácii skúma, či bola stavba postavená podľa dokumentácie, overenej v stavebnom konaní alebo ohlásení a podľa podmienok stavebného povolenia alebo ohlásenia.

Kolaudačné konanie začína na návrh stavebníka. Účastníkom kolaudačného konania je stavebník, vlastník stavby ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.

Potrebné doklady:

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (tlačivo)
Prílohy podľa tlačiva návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia


Kontakt: Spoločný obecný úrad

Pohorelská Alena, Ing., tel.: 048/6306 287, e-mail: alena.pohorelska@brezno.sk
Ing. Dagmar Mikovínyová, tel.: 48/6306282, e-mail: mikovinyova.sou@brezno.sk
Dzubak Milan, tel.: 048/6306 287, e-mail: milan.dzubak@brezno.sk
Dzubáková Gabriela, Ing., tel.: 048/6306 282, e-mail: gabriela.dzubakova@brezno.sk
Andrišek Miroslav, tel.: 048/6306 288, e-mail: miroslav.andrisek@brezno.sk
Štulrajterová Barbora, Ing., tel.: 048/6306 288, e-mail: barbora.stulrajterova@brezno.sk

Doba vybavenia: 30-60 dní

Poplatok:
 Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a rozpočtového nákladu

 
ZMENA STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM

Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením.


Potrebné doklady:

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením (tlačivo)
Prílohy podľa tlačiva žiadosti o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením


Kontakt: Spoločný obecný úrad

Pohorelská Alena, Ing., tel.: 048/6306 287, e-mail: alena.pohorelska@brezno.sk
Ing. Dagmar Mikovínyová, tel.: 48/6306282, e-mail: mikovinyova.sou@brezno.sk
Dzubak Milan, tel.: 048/6306 287, e-mail: milan.dzubak@brezno.sk
Dzubáková Gabriela, Ing., tel.: 048/6306 282, e-mail: gabriela.dzubakova@brezno.sk
Andrišek Miroslav, tel.: 048/6306 288, e-mail: miroslav.andrisek@brezno.sk
Štulrajterová Barbora, Ing., tel.: 048/6306 288, e-mail: barbora.stulrajterova@brezno.sk

Doba vybavenia: 30 dní

Poplatok: 
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a rozpočtového nákladu

 
POVOLENIE ZMENY V UŽÍVANÍ STAVBY

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.

Konanie o zmene užívania stavby začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti – návrhu stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene užívania stavby.

Potrebné doklady:

Žiadosť o povolenie na zmenu účelu užívania stavby (tlačivo)
Prílohy podľa tlačiva žiadosti o povolenie na zmenu účelu užívania stavby


Kontakt: Spoločný obecný úrad

Pohorelská Alena, Ing., tel.: 048/6306 287, e-mail: alena.pohorelska@brezno.sk
Ing. Dagmar Mikovínyová, tel.: 48/6306282, e-mail: mikovinyova.sou@brezno.sk
Dzubak Milan, tel.: 048/6306 287, e-mail: milan.dzubak@brezno.sk
Dzubáková Gabriela, Ing., tel.: 048/6306 282, e-mail: gabriela.dzubakova@brezno.sk
Andrišek Miroslav, tel.: 048/6306 288, e-mail: miroslav.andrisek@brezno.sk
Štulrajterová Barbora, Ing., tel.: 048/6306 288, e-mail: barbora.stulrajterova@brezno.sk

Doba vybavenia: 30-60 dní

Poplatok: 
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a rozpočtového nákladu

 
ODSTRÁNENIE STAVBY

Na odstránenie stavby je potrebné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby. Toto rozhodnutie vydá stavebný úrad na základe písomnej žiadosti vlastníka stavby.

Potrebné doklady:

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (tlačivo)
Prílohy podľa tlačiva žiadosti o povolenie na odstránenie stavby


Kontakt: Spoločný obecný úrad

Pohorelská Alena, Ing., tel.: 048/6306 287, e-mail: alena.pohorelska@brezno.sk
Ing. Dagmar Mikovínyová, tel.: 48/6306282, e-mail: mikovinyova.sou@brezno.sk
Dzubak Milan, tel.: 048/6306 287, e-mail: milan.dzubak@brezno.sk
Dzubáková Gabriela, Ing., tel.: 048/6306 282, e-mail: gabriela.dzubakova@brezno.sk
Andrišek Miroslav, tel.: 048/6306 288, e-mail: miroslav.andrisek@brezno.sk
Štulrajterová Barbora, Ing., tel.: 048/6306 288, e-mail: barbora.stulrajterova@brezno.sk

Doba vybavenia: 30-60 dní

Poplatok: 
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a rozpočtového nákladu

 
OHLÁSENIE JEDNODUCHÝCH STAVIEB

Pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Jednoduchými stavbami sú bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie; stavby na individuálnu rekreáciu; oporné múry; prízemné stavby, stavby zariadenia staveniska a podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, resp. hĺbka 6 m, užívané pre najviac 30 osôb.

Stavebník je povinný uskutočnenie jednoduchej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať jednoduchú stavbu môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Potrebné doklady:

Ohlásenie jednoduchej stavby (tlačivo)
Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku alebo k stavbe
Kópia katastrálnej mapy
Projektovú dokumentáciu stavby v dvoch vyhotoveniach
Vyjadrenia príslušných správcov siete k pripojeniu, príp. dotknutých orgánov 
Pri uskutočňovaní jednoduchej stavby svojpomocne vyhlásenie kvalifikovanej osoby


Kontakt: Spoločný obecný úrad

Pohorelská Alena, Ing., tel.: 048/6306 287, e-mail: alena.pohorelska@brezno.sk
Ing. Dagmar Mikovínyová, tel.: 48/6306282, e-mail: mikovinyova.sou@brezno.sk
Dzubak Milan, tel.: 048/6306 287, e-mail: milan.dzubak@brezno.sk
Dzubáková Gabriela, Ing., tel.: 048/6306 282, e-mail: gabriela.dzubakova@brezno.sk
Andrišek Miroslav, tel.: 048/6306 288, e-mail: miroslav.andrisek@brezno.sk
Štulrajterová Barbora, Ing., tel.: 048/6306 288, e-mail: barbora.stulrajterova@brezno.sk

Doba vybavenia: 30 dní

Poplatok
: bez poplatku

URČENIE A ZRUŠENIE SÚPISNÉHO A ORIENTAČNÉHO ČÍSLA

Obec Predajná v súlade s § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, v zastúpení primátorom mesta ako príslušným správnym orgánom podľa § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva:
k určeniu súpisného a orientačného čísla:
Rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla – k vydaniu takéhoto rozhodnutia je potrebné vypísať: Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla.

k zrušeniu súpisného a orientačného čísla:
Rozhodnutie o zrušení súpisného a orientačného čísla – k vydaniu tohto rozhodnutia je potrebné vypísať:
Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla

Tabuľku so súpisným číslom (štvormiestne číslo) obstaráva na vlastné náklady obec Predajná. Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník. Stavebník zabezpečuje tiež pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľku s orientačným číslom.

Potrebné doklady:

Žiadosť o určenie/zrušenie súpisného a orientačného čísla na budovu (tlačivo) 
Kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačenou právoplatnosťou / rozhodnutie o odstránení stavby alebo doklad o odstránení stavby
Doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku (list vlastníctva) – aktuálny s 3 € kolkom z katastra
Geometrický plán /zameranie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia/, ak došlo k zmene parcelného čísla

Kontakt:
Ing. Mariana Kňazovická, tel.: 048/6192119, E-mail: obecpredajna@gmail.com


Doba vybavenia:
 30 dní 

OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY

Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Drobné stavby sú:

 • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m a podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m
 • oplotenie, prípojky stavieb a pozemkov
 • špecifikované stavby na lesnej pôde
 • špecifikované komunikácie.

Ohlásenie stavebnému úradu postačí aj pri špecifikovaných stavbách elektronických komunikačných sietí a pri ich výmene, alebo doplnené, keď nedôjde k zmene stavby.

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenie mesta, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Potrebné doklady:

 • Ohlásenie drobnej stavby (tlačivo)
 • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku
 • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
 • Jednoduchý situačný výkres a stavebné riešenie stavby v dvoch vyhotoveniach
 • Jednoduchý technický opis stavby v dvoch vyhotoveniach
 • Pre prípojky stavieb a pozemkov vyjadrenie príslušného správcu siete k pripojeniu
 • Pri uskutočňovaní na poľnohospodárskej pôde stanovisko Obvodného pozemkového úradu
 • Pri uskutočňovaní drobnej stavby svojpomocne vyhlásenie kvalifikovanej osoby (tlačivo)
 • Pri použití susedných nehnuteľností vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti

OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV

Pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti postačí ohlásenie stavebnému úradu.
Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať stavebné úpravy môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.
Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.


Potrebné doklady:

 • Ohlásenie stavebných úprav (tlačivo)
 • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe
 • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
 • Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravy uskutočňuje nájomca
 • Jednoduchý nákres, náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach
 • Jednoduchý technický opis úprav v dvoch vyhotoveniach
 • Pri úpravách pamiatky alebo stavby v pamiatkovej zóne stanovisko Krajského pamiatkového úradu

OHLÁSENIE UDRŽIAVACÍCH PRÁC

Pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad, alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo sa nachádza v pamiatkovej zóne, je potrebné ohlásenie stavebnému úradu.
Pri bežných udržiavacích prácach na ktoré sa nevzťahuje predchádzajúce ustanovenie, nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.

Udržiavacie práce sú najmä:

 • opravy fasády,
 • opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech,
 • výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov,
 • opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa;
 • oprava a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok obkladov stien, podláh a dlažby, komínov okien, dverí a schodiskových zábradlí;
 • údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia, ani nezhorší vplyv stavby na okolie, alebo životné prostredie najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov;
 • výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň;
 • maliarske a natieračské práce.

Stavebník je povinný vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu uskutočnenie udržiavacích prác, pri ktorých je potrebné ohlásenie a začať uskutočňovať tieto udržiavacie práce môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Potrebné doklady:

 • Ohlásenie udržiavacích prác (tlačivo)
 • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe
 • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
 • Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak práce uskutočňuje nájomca
 • Jednoduchý technický opis prác v dvoch vyhotoveniach
 • Pri prácach na pamiatke alebo stavbe v pamiatkovej zóne stanovisko Krajského pamiatkového úradu

Poplatok: podľa platného sadzobníka správnych

Doba vybavenia
: do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia


Kontakt:

Spoločný stavebný úrad Beňuš
Ing. Emil Caban odborne spôsobilá osoba
0907 566 440

VYDANIE RYBÁRSKEHO LÍSTKA
Rybárske lístky vydáva Obecný úrad obce Predajná. Správny poplatok za vydanie rabárskeho lístka je stanovený Zákonom 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Potrebné doklady:
Doklad totožnosti – občiansky preukaz, cestovný pas
Kontakt: Ing. Mariana Kňazovická
Tel. č. 048/6192 119, E-mail:obecpredajna@gmail.com

Doba vybavenie: na počkanie

Poplatok:
Vybavenie rybárskeho lístka:
ročný 7, – €
trojročný 17, – €

Od poplatku sú oslobodení:
– žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva,
– zamestnanci štátnejsprávy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva,
– odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve,
– zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž,
– osoby do 15 rokov.

VÝRUB DREVINY PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV

VÝRUB DREVINY Z PôVODU ZLÉHO STAVU ALEBO OHROZOVANIA ZDRAVIA MAJETKU OBČANOV A VYRÚBANIE OVOCNÝCH DREVÍN
Výrub dreviny z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku je potrebné oznámiť Obecnému úradu obce Predajná najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu.

Oznámiť vyrub stromu je povinný ten kto:
a) obnovuje produkčne ovocné dreviny, ak sa výsadba nových drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu
b) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku

Vysvetlenie:
Obnovou produkčnej ovocnej dreviny sa rozumie výmena ovocnej dreviny s jednoznačnou funkciou produkcie ovocia na účel výsadby nových ovocných stromov, pričom nemusí ísť o výsadbu drevín tých istých ovocných rodov a druhov.

Bezrpostredným ohrozením zdravia a majetku sa rozumie stav, ktorý je vyvolaný nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou od ľudskej vôle s následkami ohrozenia zdravia, života človeka alebo spôsobenia značnej škody na majetku (stonásobok minimálnej mzdy). Ide o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie, život alaebo majetok človeka.

Potrebné doklady:
Oznámenie o vyrúbaní dreviny z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny alebo ohrozenia občanov
Oznámenie o vyrúbaní ovocných drevín pri obnove
List vlastníctva
Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom
Kópia katastrálnej mapy, alebo situačný nákres.

Kontakt: Ing. Tatiana Čontofalská
Tel. č. 048/6192 345, 048 /6192 119

Poplatok: bez poplatku

VÝRUB DREVINY NA SÚKROMNOM POZEMKU
Výrub dreviny povľuje na základe písomnej žiadosti obec Predajná.
Súhlas orgánu ochrany prírody sa nevyžaduje (len oznámenie) na nasledovné výruby drevín: – stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, a krovitých porastov s výmerou do 10 metrov štvorcových,
– obnova produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu,
– stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách

Potrebné doklady:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (tlačivo)
Kópia katastrálnej mapy
List vlastníctva na pozemok, kde drevina rastie
Zaplatenie správneho poplatku

Kontakt: Ing. Tatiana Čontofalská
Tel. č. 048/6192 345, 
048 /6192 119, E-mailobecpredajna@gmail.com

Doba vybavenia: v súlade s platnými právnymi predpismi

Poplatok: podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov
Fyzicke osoby 10, – €
Právnické osoby 100, – €

ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA ZVLÁŠTNE UŽÍVANIE MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE NA ÚZEMÍ OBCE PREDAJNÁ – ROZKOPÁVKOVÉ PRÁCE

Povolenie rozkopávky na miestnych komunikáciách na území obce za účelom zriadenia podzemného (nadzemného) vedenia v telese komunikácie vydáva cestný správny orgán – obec Predajná na základe písomnej žiadosti. 

Potrebné doklady:
Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie podzemného (nadzemného) vedenia, alebo zariadenia v telese komunikácie (tlačivo)
Prílohy uvedené v žiadosti 

Kontakt:  
Renata Lányová, tel.: 0905251766, E-mail: obecpredajna@gmail.com

Doba vybavenia: do 30 dní
Poplatok:
 podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

ŽIADOSŤ O POVOLENIE ZVLÁŠTNEHO UŽÍVANIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE NA ÚZEMÍ OBCE PREDAJNÁ

Povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie na území obce Predajná, za účelom:
– zariadenie staveniska
– umiestnenie kontajneru
– umiestnenie lešenia
– pristavenie vozidla, alebo strojného zariadenia na výkon stavebných prác.

Kontakt:
Renata Lányová, tel.: 0905251766, E-mail: obecpredajna@gmail.com

Postup na vybavenie žiadosti:
Vyplniť formulár
K žiadosti priložiť doklady (pozri prílohy podľa formulára )
Kompletnú žiadosť odovzdať osobne, alebo poslať poštou na Obecnom úrade v Predajnej
Zaplatiť správny poplatok pred vydaním rozhodnutia (podľa sadzobníka správnych poplatkov)
Žiadosť je potrebné podať minimálne 30 dní pred požadovaným termínom. 

UPOZORNENIE:

Na rozhodovanie o povoľovaní zvláštneho užívania miestnych komunikácií sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s týmito odchýlkami:
§ 1, 7, 8, 14 a § 18 ods. 3 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) sa nepoužijú.

Doba vybavenia: 
podľa správneho poriadku 30 dní, vo zvlášť zložitých prípadoch 60 dní.

ŽIADOSŤ O POVOLENIE UZÁVIERKY, OBCHÁDZKY, ODKLONU

Povolenie uzávierky miestnych komunikácií na území mesta vydáva cestný správny orgán – obec Predajná na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady:
Žiadosť na vydanie povolenia uzávierky miestnej komunikácie (tlačivo)
Prílohy uvedené na žiadosti

Kontakt:
Renata Lányová, tel.: 0905251766, E-mail: obecpredajna@gmail.com

Doba vybavenia: do 30 dní

Poplatok: podľa zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

ŽIADOSŤ O POVOLENIE ZVLÁŠTNEHO UŽÍVANIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE NA ÚZEMÍ OBCE PREDAJNÁ

Povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie na území obce Predajná za účelom:
– umiestnenie predajných zariadení (stánkový a ambulantný predaj)
– konanie zhromaždení, mítingov, petičných akcií
– konanie kultúrnych podujatí
– konanie športových podujatí
– konanie propagačno – komerčných podujatí
– informačné stánky záujmových združení
– nakrúcanie filmov, televíznych programov
– umiestnenie prenosovej techniky (TV, R)
– umiestnenie letných terás.
Kontakt:
Renata Lányová, tel.: 0905251766, E-mail: obecpredajna@gmail.com

Postup na vybavenie žiadosti:
Vyplniť formulár
K žiadosti priložiť doklady(pozri prílohy podľa formulára ).
Kompletnú žiadosť odovzdať osobne, alebo poslať poštou na Obecný úrad v Predajnej.
Zaplatiť správny poplatok pred vydaním rozhodnutia (podľa Sadzobníka správnych poplatkov).
Žiadosť je potrebné podať minimálne 30 dní pred požadovaným termínom. 

UPOZORNENIE:

Na rozhodovanie o povoľovaní zvláštneho užívania miestnych komunikácií sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s týmito odchýlkami:
§ 1, 7, 8, 14 a § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) sa nepoužijú.

Lehota
 pre rozhodnutie je podľa správneho poriadku 30 dní, vo zvlášť zložitých prípadoch 60 dní.

ŽIADOSŤ O POVOLENIE ZRIADENIA VJAZDU Z MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE NA SUSEDNÉ NEHNUTEĽNOSTI

O pripájaní miestnych komunikácií, zriaďovaní vjazdov z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia a vjazdov z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti rozhoduje príslušný cestný správny orgán – obec Predajná. Povolenie vydáva obec Predajná na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady:
Žiadosť na vydanie povolenia na pripojenie na MK resp. zriadenie vjazdu z MK (tlačivo)
Prílohy uvedené v žiadosti

Kontakt:
Renata Lányová, tel.: 0905251766, E-mail: obecpredajna@gmail.com

Doba vybavenia: do 30 dní

Poplatok: podľa zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Skip to content