Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Projekty

Zručnosti pre trh práce – kurzy MISERICORDIA – ZDARMA

Národný projekt „Zručnosti pre trh práce“

Nezisková organizácia MISERICORDIA n.o. organizuje akreditované vzdelávacie kurzy, ktorým bola akreditácia udelená Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.
V neziskovej organizácii MISERICORDIA n.o. ponúkame možnosť absolvovať kurz:

 • Kurz opatrovania
 • Kurz inštruktora sociálnej rehabilitácie
 • Kurz účtovníctva
 • Kurz lektora
 • Kurz mediátora

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny spustila Národný projekt Zručnosti pre trh práce prostredníctvom, ktorého si môžete dať kurz preplatiť či ste nezamestnaný, zamestnaný, na rodičovskej alebo materskej dovolenke.

Využite možnosť ZADARMO sa rekvalifikovať a zvýšiť si tak svoj potenciál na trhu práce.

Pre viac informácií môžete kontaktovať MISERICORDIU n.o. na telefónnom čísle 0915 165 800 alebo na emailovej adrese k kurzy@misericordia.sk, ale potrebné informácie dostanete aj na príslušných Úradoch práce sociálnych vecí a rodiny.

S kurzom určite neotáľajte, pretože finančné  prostriedky sa vyčerpajú  rýchlo.

Termíny kurzu opatrovania je od 28. 5. 2024 – 2. 7. 2024

kurzu inštruktora sociálnej rehabilitácie od 29. 5. 2024 – 3. 7. 2024

Žiadosť musí byť podaná na ÚPSVaR  podľa trvalého bydliska minimálne 30 dní vopred. O termínoch ostatných  kurzov sa môžete informovať na uvedenom telefónnom čísle alebo osobne na adrese Nálepkova 7, Brezno.

Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky – I/66 Predajná križovatka – nehodové miesto


Slovenská správa ciest (SSC) vybuduje nový most na ceste prvej triedy I/66 v okrese Brezno. Most by mal byť súčasťou križovatky, ktorá má spájať obce Predajná a Nemecká.

Účelom stavby je zvýšiť bezpečnosť, odstrániť zlý stavebno-technický stav komunikácie a objektov na nej, odstrániť nehodovú lokalitu v priestore križovatky na ceste I/66 medzi Nemeckou a Predajnou.

Realizácia projektu „Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji – I/66 Predajná križovatka – nehodové miesto“

Investorom stavby: Slovenská správa ciest Bratislava, investičná výstavba Banská Bystrica
Realizátor stavby: firma Skanska SK, a. s. v celkovej výške 8 083 888,84 eur s DPH.
Realizácia stavby bude trvať v zmysle zmluvy 18 mesiacov.

O obmedzeniach v doprave budú občania informovaní v dostatočnom predstihu.

⚠️ TLAČOVÁ SPRÁVA SSC – práce na ceste I/66 v úsekoch BB-Brezno od 2. 4. 2024

Rozširenie cintorína s urnovým hájom (rok 2023)

Rozšírenie cinotrína obec Predajná a výrub drevín v okolí Domu smútku – prípravné práce na projekte nového cintorína a sadových úprav

I. etapa projektu
Obec Predajná zrealizovala v okolí Domu smútku výrub drevín v zmysle Rozhodnutia o súhlase na výrub drevín vydaný Okresným úradom v Brezne, odbor starostlivosti o životné prostredie. Vydaniu súhlasu predchádzali prípravné práce na projekte nového cintorína a sadových úprav. Obci sa podarilo získať finančné zdroje na realizáciu výsadby cez národný projekt Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska. V zmysle realizačného projektu, ktorý vypracovala odborne spôsobilá osoba podľa §55 zákona 543 /2002 Z.Z. o ochrane prírody a krajiny.
Vysadených bude 80ks borievok malolistých, 7 ks lipa malolistá, 7 ks jaseň štíhly, 40kusov Tis obyčajný. Výsadba sa uskutoční v mesiaci november, firmou ktorá bola vysúťažená Ministerstvom životného prostredia SR prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia Banská Bystrica.

Na obrázkoch je návrh cintorína, urnový háj a rozptylová lúka a samotný výkres výsadby .

Nové autobusové zastávky I/66 (rok 2023)

Nové autobusové zastávky pozdlž cesty I/66 v obidvoch smeroch a rekonštrukcia spevnených plôch v ich okolí

Link na video: https://drive.google.com/file/d/19JrQzWrYAU4CKYTdugWcTG5oRQ-06PAA/view?usp=sharing

Obec Predajná získala finačný príspevok z eurofondov z Integrovaného operačného programu prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny Chopok -Juh

V obci sa v súčasnosti realizuje výstavba nových objektov autobusových zastávok v polohe existujúcich pozdlž cesty I/66 a to v obidvoch smeroch ako aj rekonštrukcia spevnených plôch v ich okolí.
Objekty zastávok sú navrhnuté pôdorysne ako pravidelné lichobežníky ,materiálovo ako kombinácia železobetonu a dreva. V projekte sa uvažuje s jednoduchým zasklením bočnej steny v smere prevládajúcich vetrov na obidvoch zastávkach. Zastávky sú navrhnuté s extenzívnou vegetačnou strechou,budú osvetlené a ich blízkosti budú osadené smetné koše.Stavebné práce realizuje firma PETERS ONE Jasenie ,ktorá vyhrala verejné obstrávanie . Verejné obstrávanie realizoval externý spolupracovník obce ,ktorý je odborne spôsobilý a má skúsenosti v oblasti verejného obstarávania. Súťaž prebiehala cez elektronicky kontraktačný systém ,,EKS“.
Autobusové zastávky by mali byť zrelizované dokonca novembra.V decembri by mala prebehnuť ich kolaudácia.

Nestrať prácu vzdelávaj sa – kurzy aj pre zamestnaných MISERICORDIA

Tento projekt dáva príležitosť priamo jednotlivcom – zamestnancom, ktorí sa chcú odborne dovzdelať, získať nové odborné vedomosti a skúsenosti a tak si nájsť nové, možno lepšiezamestnanie. Je určený aj pre mamičky na materskej, predĺženej rodičovskej dovolenke pre SZČO a vlastne pre všetkých ľudí, ktorý nemajú status „nezamestnaný“, nakoľko pre skupinu nezamestnaných stále prebieha možnosť preplatenia kurzov cez Repas.
Podmienkou je
 zaevidovať sa na úrade práce ako „Záujemca o zamestnanie“, tým sa dostanete do evidencie záujemcov a následne môžete si podať Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie. Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie je potrebné predložiť Úradu práce 21 dní pred začatím požadovaného kurzu.

Nezisková organizácia MISERICORDIA n.o. organizuje akreditované vzdelávacie kurzy, ktorým bola akreditácia udelená Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.
V neziskovej organizácii MISERICORDIA n.o. ponúkame možnosť absolvovať kurz:

 • Opatrovania (v rozsahu 236 hodín/prezenčnou formou, vrátane praxe)
 • Účtovník (v rozsahu 240 hodín, spojenie teórie s praxou)
 • Inštruktor sociálnej rehabilitácie (v rozsahu 150 hodín vrátane praxe)
 • Lektor (v rozsahu 100 hodín)
 • Mediátor (v rozsahu 200 hodín)

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete pýtať na telefónnych číslach uvedených na plagáte,
ale aj na našom telefónnom čísle: 📞+421 915 165 800

Národný projekt „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“

Tento projekt je jedinečný v tom, že dáva príležitosť priamo jednotlivcom – zamestnancom, ktorí sa chcú odborne dovzdelať, získať nové odborné vedomosti a skúsenosti a tak si nájsť nové, možno lepšie zamestnanie. Každý záujemca tak môže doslova vziať osud do vlastných rúk.“
-Boris Sloboda, generálny riaditeľ Sekcie fondov EÚ na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny

 • ČO je cieľom projektu?
  cieľom projektu je podpora zamestnanosti, a to možnosťou cieleného vzdelávania jednotlivcov – zamestnancov pre ich lepšie uplatnenie sa na meniacom trhu práce. Projekt budú realizovať úrady práce po celom Slovensku a jeho financovanie je zabezpečené prostredníctvom štrukturálnych a investičných fondov EÚ.
 • Pre KOHO je projekt určený?
  projekt je určený pre záujemcov o zamestnanie (ZoZ), ktorí sa chcú vzdelávať či rozvíjať svoje zručnosti v súlade s aktuálnymi potrebami trhu práce. Teda pre tých občanov, ktorí neboli zaradení do evidencie na úrade práce ako nezamestnaní, ale v súčasnosti sú zamestnancami napríklad malej firmy a hľadajú si iné zamestnanie. Prípadne majú záujem o kurz/vzdelávanie z dôvodu zmien na aktuálnom trhu práce.
 • KTO pre Vás vyberá kurzy?
  Kurzy si vyberáte Vy. Znamená to, že občan si sám vyberie z ponuky kurzov na trhu, podľa vlastnej potreby, bez ohľadu na vôľu zamestnávateľa. Vzdelávacie kurzy sú verejne dostupné a záujemca sa mu bude venovať vo svojom voľnom čase, v rámci spolupráce s úradom práce.
 • KDE a AKO podať žiadosť?
  Záujemca o zamestnanie (ZoZ) písomne požiada úrad o schválenie požadovaného vzdelávania formou Žiadosti o poskytnutie príspevku na vzdelávanie ZoZ. Všetky potrebné tlačivá získate na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny na Oddelení poradenstva a vzdelávania. Vašu žiadosť bude spracovávať a následne uzatvárať dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie vždy úrad, v ktorého územnom obvode máte trvalý pobyt.
 • KTO Vám PORADÍ?
  kontakt a bližšie informácie:
  ÚPSVR Komárno, Oddelenie poradenstva a vzdelávania
  Mgr. Matej Marchyn – 📞 035/2444452 📧 Matej.Marchyn@upsvr.gov.sk
  Mgr. Iveta Mužiček – 📞 035/2444452 📧 Iveta.Muzicek@upsvr.gov.sk

Podpora rozvoja obecnej knižnice Predajná (rok 2022)

V období od 05/2022 do 07/2022 obci realizovala projekt zameraný na rekonštrukciu vnútorných priestorov knižnice v spoločenskom dome. Projekt podporil nenávratnou dotáciou vo výške 6 5000,00 EUR Fond na podporu umenia v rámci ktorej boli zakúpené prvky interiérového vybavenia – nové stoly, stoličky, regálové zostavy, creative prvky, detský domček. V rámci projektu sme tiež realizovali nevyhnutné stavebno-technické práce (nová podlaha, osvetlenie, stierky..).

Projekt realizovaný formou dotácie zo ŠR – „Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“

Názov projektu: Podpora rozvoja obecnej knižnice Predajná
Výška poskytnutej dotácie: 6 500 EUR

Projekt bol realizovaný v apríli 2022


Fotogaléria z renovovanej knižnice a slávnostného odovzdania


Podopra opatrovatelskej služby II v obci Predajná (rok 2021 – 2023)

Projekt sa realizuje od 12/2021. V rámci projektu sú znova zamestnané 3 opatrovateľky na obdobie 24 kalendárnych mesiacov.
Na tento projekt obec získala nenávratný finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, vo výške 48 960,00 EUR.

Projekt Podopra opatrovatelskej služby II v obci Predajná
Projekt bol realizovaný od 12/2021 – 11/2023


Projekt Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Predajná (rok 2019 – 2020)

Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Predajná I. etapa + II. etapa (roky 2019 – 2021)

V roku 2019 bol realizovaný obcou projekt rekonštrukcie telocvične, ktorý obsahoval nasledovné práce:
1. Rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane náraďovňe
2. Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (
3. Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v telocvični
Na realizáciu projektu obec získala finančnú podporu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 134 384,00 EUR.

I. etapa (roky 2019 – 2020)II. etapa (roky 2021)

Fotogaléria z rekonštrukcie a slávnostného odovzdania telocvične


Skip to content