Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

WIFI Predajná

WiFi4EU – Bezplatné Wi-Fi pre obyvateľov EÚ aj v obci Predajná
Iniciatíva WiFi4EU podporuje myšlienku bezplatného pripojenia Wi-Fi pre občanov vo verejných priestoroch, ako sú parky, námestia, verejné budovy, knižnice, zdravotnícke zariadenia, školy či múzeá v obciach v celej Európe.
Vďaka projektu Wifi4EU obec Predajná získala prostriedky v sume 15-tisíc eur z výzvy Európskej komisie WiFi4EU na budovanie sietí bezdrôtového internetu na verejných priestranstvách.
Obec Predajná poskytuje bezplatne WiFi signál na 11 verejných priestranstvách v obci po dobu nasledujúcich troch rokov.
Prístupové body sú umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách:

Vonkajšie body:

1. Obecný úrad
2. Námestie
3. Kostol
4. Dom smútku
5. Škola
6. Škola
7. Škola
8. Komunitné centrum

Vnútorné body:

9. Škola
10. Komunitné centrum
11. Komunitné centrum

Podmienky využívania služby verejnej WiFi siete „WIFI4EU“ (ďalej len ako „Podmienky“)

Tieto podmienky upravujú práva a povinnosti dotknutých strán, pri poskytovaní služby bezplatného prístupu na internet cez verejnú WiFi sieť s názvom „WIFI4EU“ na vyhradených miestach obce Predajná (ďalej „Služba“).

Pojmy
1.1. Služba je bezplatné pripojenie do WiFi siete s názvom WIFI4EU.
1.2. Poskytovateľom Služby je Obec Predajná, Nám. J. Pejku 67 , IČO: 00313751.
1.3. Technickým poskytovateľom WiFi siete podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov je spoločnosť Fost networking s.r.o.,Tulská 5339/113,97404 Banská Bystrica , IČO: 51 225 638.
1.4. Používateľom Služby sa rozumie akákoľvek osoba, ktorá používa Službu.

Podmienky pre využívanie Služby
2.1. Používateľ Služby prijatím týchto Podmienok pred začiatkom používania Služby potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto Podmienok a že ich prijíma.

2.2. Služba je poskytovaná bezplatne prostredníctvom zariadení umožňujúcich bezdrôtový prístup Používateľa Služby k internetu. Do WiFi siete WIFI4EU je povolené pripájať výlučne bežné klientske WiFi zariadenia v režime klient, ako sú mobilný telefón, tablet, prenosný počítač. Používateľ Služby nesmie do WiFi siete WIFI4EU pripájať iné bezdrôtové sieťové zariadenia, najmä WiFi smerovač, WiFi zosilňovač, WiFi opakovač, a iné zariadenia, ktoré by znemožňovali bezporuchovú činnosť siete WIFI4EU.

2.3. Používateľom Služby sa odporúča používať pri používaní Služby vo svojich zariadeniach vhodné bezpečnostné mechanizmy.

2.4. Používateľ Služby nesmie pri používaní Služby vykonávať žiadnu činnosť, ktorá ohrozuje alebo by mohla ohroziť, znemožniť alebo inak narušiť riadnu funkčnosť Služby alebo zariadení ostatných Používateľov Služby.
Zakázané je zámerné preťažovanie WiFi siete WIFI4EU, narušovanie funkčnosti Služby, vykonávanie akejkoľvek činnosti spôsobujúcej prenos alebo šírenie počítačových vírusov, prenos IP paketov s uvedením falošnej IP adresy alebo iných nepravdivých údajov, rozosielanie nevyžiadaných správ (spamov), šírenie poplašných správ a nepravdivých informácií, poškodzovať hardvér a softvér, prostredníctvom ktorého je poskytovaná Služba, ako aj vykonávanie ďalších činností, ktoré sú v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej Republiky.


2.5. Používateľ Služby je plne zodpovedný za obsah, ktorý prenesie počas pripojenia cez
WiFi sieť WIFI4EU.


2.6. Používateľ Služby berie na vedomie, že, vzhľadom na charakter WiFi siete WIFI4EU, bezporuchovosť, výkonnosť a funkčnosť WiFi siete WIFI4EU ani rýchlosť a kvalita prenosu dát nie sú zaručené. Používateľ Služby berie na vedomie, že pri používaní Služby môže dochádzať k oneskoreniam, výpadkom alebo občasnému rušeniu či spomaleniu prenosu dát, k
poruchám pripojenia, prípadne k strate dát Používateľa Služby v dôsledku týchto udalostí. Poskytovateľ Služby a Technický správca Služby nenesie v tejto súvislosti voči Používateľovi Služby žiadnu zodpovednosť za prípadný vznik akejkoľvek škody pri používaní Služby alebo v súvislosti s používaním Služby.

2.7. Poruchy WiFi siete WIFI4EU možno hlásiť na adrese hotline@fost.sk predmetom „WiFi4EU“.

2.8. Poskytovateľ Služby je oprávnený zablokovať, prerušiť alebo úplne zastaviť poskytovanie Služby smerom k Používateľovi Služby pri porušení podmienok Používateľom služby.
Podmienky nadobúdajú platnosť 1.5.2021 a účinnosť dňom zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.

Skip to content