Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Rozvoj obce

Rozširenie cintorína s urnovým hájom (rok 2023)
Prebiehajúce Projekty Rozvoj obce

Rozširenie cintorína s urnovým hájom (rok 2023)

Rozšírenie cinotrína obec Predajná a výrub drevín v okolí Domu smútku – prípravné práce na projekte nového cintorína a sadových úprav I. etapa projektuObec Predajná zrealizovala v okolí Domu smútku výrub drevín v zmysle Rozhodnutia o súhlase na výrub drevín vydaný Okresným úradom v Brezne, odbor starostlivosti o životné prostredie. Vydaniu súhlasu predchádzali prípravné práce na projekte nového cintorína a sadových úprav. Obci sa podarilo získať finančné zdroje na realizáciu výsadby cez národný projekt Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska. V zmysle realizačného projektu, ktorý vypracovala odborne spôsobilá […]

Nové autobusové zastávky I/66 (rok 2023)
Prebiehajúce Projekty Rozvoj obce

Nové autobusové zastávky I/66 (rok 2023)

Nové autobusové zastávky pozdlž cesty I/66 v obidvoch smeroch a rekonštrukcia spevnených plôch v ich okolí Link na video: https://drive.google.com/file/d/19JrQzWrYAU4CKYTdugWcTG5oRQ-06PAA/view?usp=sharing Obec Predajná získala finačný príspevok z eurofondov z Integrovaného operačného programu prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny Chopok -Juh V obci sa v súčasnosti realizuje výstavba nových objektov autobusových zastávok v polohe existujúcich pozdlž cesty I/66 a to v obidvoch smeroch ako aj rekonštrukcia spevnených plôch v ich okolí.Objekty zastávok sú navrhnuté pôdorysne ako pravidelné lichobežníky ,materiálovo ako kombinácia železobetonu a dreva. V projekte sa uvažuje s jednoduchým zasklením bočnej steny v smere prevládajúcich vetrov na obidvoch […]

Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky – I/66 Predajná križovatka – nehodové miesto
Prebiehajúce Projekty Rozvoj obce Infoservis

Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky – I/66 Predajná križovatka – nehodové miesto

Slovenská správa ciest (SSC) vybuduje nový most na ceste prvej triedy I/66 v okrese Brezno. Most by mal byť súčasťou križovatky, ktorá má spájať obce Predajná a Nemecká. Účelom stavby je zvýšiť bezpečnosť, odstrániť zlý stavebno-technický stav komunikácie a objektov na nej, odstrániť nehodovú lokalitu v priestore križovatky na ceste I/66 medzi Nemeckou a Predajnou. Realizácia projektu „Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji – I/66 Predajná križovatka – nehodové miesto“ Investorom stavby: Slovenská správa ciest Bratislava, investičná výstavba Banská BystricaRealizátor stavby: firma Skanska SK, a. […]

Podpora rozvoja obecnej knižnice Predajná (rok 2022)
Projekty Rozvoj obce

Podpora rozvoja obecnej knižnice Predajná (rok 2022)

V období od 05/2022 do 07/2022 obci realizovala projekt zameraný na rekonštrukciu vnútorných priestorov knižnice v spoločenskom dome. Projekt podporil nenávratnou dotáciou vo výške 6 5000,00 EUR Fond na podporu umenia v rámci ktorej boli zakúpené prvky interiérového vybavenia – nové stoly, stoličky, regálové zostavy, creative prvky, detský domček. V rámci projektu sme tiež realizovali nevyhnutné stavebno-technické práce (nová podlaha, osvetlenie, stierky..). Projekt realizovaný formou dotácie zo ŠR – „Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“ Názov projektu: Podpora rozvoja obecnej knižnice PredajnáVýška poskytnutej dotácie: 6 500 EUR Projekt bol […]

Podopra opatrovatelskej služby II v obci Predajná (rok 2021 – 2023)
Projekty Rozvoj obce

Podopra opatrovatelskej služby II v obci Predajná (rok 2021 – 2023)

Projekt sa realizuje od 12/2021. V rámci projektu sú znova zamestnané 3 opatrovateľky na obdobie 24 kalendárnych mesiacov.Na tento projekt obec získala nenávratný finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, vo výške 48 960,00 EUR. Projekt Podopra opatrovatelskej služby II v obci PredajnáProjekt bol realizovaný od 12/2021 – 11/2023

Projekt WIFI pre Teba v obci Predajná (rok 2020)
Projekty Rozvoj obce

Projekt WIFI pre Teba v obci Predajná (rok 2020)

Projekt sa realizoval v čase od 05/2021 do 04/2022 a jeho cieľom bolo vybudovanie 8 kusov WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života v obci Predajná, ktoré poskytnú bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce Predajná k širokopásmovému internetu.Realizácia projektu bola financovaná z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, v rámci ktorého Ministerstvo dopravy SR poskytlo obci nenávratný finančný príspevok vo výške 9747,00 EUR. Nenávratný finančný príspevok: 9 747,00 EUR Termín realizácie: 1/2020 – 12/2020

WIFI Predajná
Infoservis

WIFI Predajná

WiFi4EU – Bezplatné Wi-Fi pre obyvateľov EÚ aj v obci Predajná
Iniciatíva WiFi4EU podporuje myšlienku bezplatného pripojenia Wi-Fi pre občanov vo verejných priestoroch, ako sú parky, námestia, verejné budovy, knižnice, zdravotnícke zariadenia, školy či múzeá v obciach v celej Európe.
Vďaka projektu Wifi4EU obec Predajná poskytuje bezplatne WiFi signál na 11 verejných priestranstvách v obci po dobu nasledujúcich troch rokov.

Projekt Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Predajná (rok 2019 – 2020)
Projekty Rozvoj obce

Projekt Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Predajná (rok 2019 – 2020)

Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Predajná I. etapa + II. etapa (roky 2019 – 2021) V roku 2019 bol realizovaný obcou projekt rekonštrukcie telocvične, ktorý obsahoval nasledovné práce:1. Rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane náraďovňe2. Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (3. Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v telocvičniNa realizáciu projektu obec získala finančnú podporu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 134 384,00 EUR. I. etapa (roky 2019 – 2020) II. etapa (roky 2021) Fotogaléria z rekonštrukcie a slávnostného odovzdania telocvične

Podopra opatrovatelskej služby v obci Predajná (rok 2019 – 2021)
Projekty Rozvoj obce

Podopra opatrovatelskej služby v obci Predajná (rok 2019 – 2021)

Obec realizovala v období od 02/2019 do 03/2021 projekt opatrovateľskej služby v rámci ktorého boli zamestnané na obci 3 opatrovateľky, ktoré poskytovali občanom obce opatrovateľskú službu.Tento projekt bol podporený Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, vo výške 24 591,90 EUR. Projekt Podopra opatrovatelskej služby v obci PredajnáProjekt bol realizovaný od 02/2019 – 03/2021

Projekt Rozšírenie požiarnej zbrojnice (rok 2019)
Projekty Rozvoj obce

Projekt Rozšírenie požiarnej zbrojnice (rok 2019)

Typ a názov projektu: Rozšírenie požiarnej zbrojnice – zmena dokončenej stavby v Predajnej V lete a na jeseň roku 2019 bol realizovaný projekt rozšírenia požiarnej zbrojnice. Projekt riešil rozšírenie a zateplenie pôvodného priestoru (tzn. prístavby k obecnému úradu) v ktorom má svoje sídlo DHZ obce. Tento priestor je pristavaný k budove obecného úradu a slúži najmä pre účely garážovania hasičského automobilu a zároveň aj ako základňa DHZ.Tento projekt podporilo Ministerstvo vnútra SR vo výške 29 937,22 EUR. Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej […]

Projekt Modernizácia technického vybavenia ZŠ s MŠ Predajná (rok 2019)
Projekty Rozvoj obce

Projekt Modernizácia technického vybavenia ZŠ s MŠ Predajná (rok 2019)

V rámci realizácie projektu, ktorý prebiehal v čase od 03/2019 do 08/2020 boli v základnej škole realizované nevyhnutné stavebno-technické úpravy odborných tried (jazyková, učebňa informatiky, biologicko-chemická učebňa a polytechnická učebňa) a boli obstarané kompletné didaktické/učebné pomôcky.Projekt umožnil komplexné inovovanie a zefektívnenie obsahu a metód výučby v základnej škole s dôrazom na skvalitnenie výstupov vzdelávania. Projekt bol zameraný na zvýšenie kvality vzdelávania žiakov základnej školy, ktorí budú schopní pracovať s neustále novými informáciami, produkovať nové poznatky a využívať ich v ďalšom štúdiu.Realizácia projektu bola financovaná z Integrovaného operačného programu, v rámci […]

Projekt Komunitné centrum Predajná (rok 2017 – 2020)
Projekty Rozvoj obce

Projekt Komunitné centrum Predajná (rok 2017 – 2020)

Obec v termíne od 05/2019 do 12/2020 realizovala projekt Komunitné centrum Predajná v rámci ktorého bola zrekonštruovaná existujúca obecná budova na ulici Bečov za účelom vybudovania zariadenie pre poskytovanie sociálnych a komunitných služieb v obci s cieľom napomôcť zapojeniu občanov do ekonomického, sociálneho a kultúrneho života a to nielen v samotnej obci Predajná ale aj v regióne a celej spoločnosti.Realizácia projektu bola financovaná z Operačného programu Ľudské zdroje v rámci ktorého Ministerstvo vnútra SR poskytlo obci nenávratný finančný príspevok vo výške 169 203,23 EUR. Projekty „Rozvoj obce“ Fotogaléria z rekonštrukcie

Projekt trvalé dopravné značenie (rok 2017)
Projekty Rozvoj obce

Projekt trvalé dopravné značenie (rok 2017)

Projekt realizovaný formou dotácie zo ŠR Výška poskytnutej dotácie: 8 000 EURSpoluúčasť obce: 5 859,22 EUR Projekt bol realizovaný v celej obci po uliciach od 7.11.2017 do 10.11.2017 (montovanie trvalé dopravné značenie).Obec tento projekt realizuje s prostriedkov Ministerstva financií SR ,ktoré získalo formou dotácie a z obecného rozpočtu . Projekt bol vypracovaný autorizovanym projektantom a odsúhlasený Okresným dopravným inšpektorátom v Brezne a Okresným úradom Brezno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií . Zároveň bol obstaraný verejnou obchodnou súťažou ako zákazk a s nízkou hodnotou§117 zák.č.343/2015 o verejnom obstarávaní.Dopravné značenie bude slúžiť […]

Modernizácia obecnej knižnice (rok 2017)
Projekty Rozvoj obce

Modernizácia obecnej knižnice (rok 2017)

„Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“ Názov projektu: Modernizácia obecnej knižnice – Obec Predajná Podpora: 1 500,00 € Obstarané zariadenia:2x PC vrátane monitoru, klávesnice a myši,1x Multifunkčmé laserové zariadenie, 1x wi fi routerKnižničný systém a pripojenie na wi fi Projekt realizovaný formou dotácie zo ŠR Výška poskytnutej dotácie: 1 500 EURSpoluúčasť obce: 82,50 EUR Projekt bol realizovaný v apríli 2017

Projekt rekonštrukcia Námestia Juraja Pejku (rok 2012)
Projekty Rozvoj obce

Projekt rekonštrukcia Námestia Juraja Pejku (rok 2012)

Názov projektu: Rekonštrukcia Námestia Juraja PejkuOperačný program: Regionálny operačný program ,Opatrenie 4.1. Regenerácia sídiel Spolufinancovaný z Europskeho fondu regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR Cieľ projektu: Cestou investovania do hmotnej infraštruktúry v centre obce zvýšiť jej atraktivitu a zvýšiť bezpečnosť ľudí na námestí Revitalizáciou námestia obce dosiahnuť vznik dôstojného mnohoúčelového centra obce   Celý projekt je zaradený do dlhodobých rozvojových plánov obce.Projekt prispeje k zlepšeniu životného prostredia v obci a bude mať pozitívny vplyv  aj na spoločenský a kultúrny život v obci.Predmetom projektu je rekonštrukcia verejných priestranstiev. Rekonštrukciou spevnenej plochy v centrálnej zone  námestia  vznikne viacúčelový priestor na organizovanie kulturno-spoločenských podujatí. […]


Projekt rekonštrukcia ZŠ Predajná (rok 2010)
Projekty Rozvoj obce

Projekt rekonštrukcia ZŠ Predajná (rok 2010)

Názov projektu : Rekonštrukcia ZŠ PredajnáOperačný program : Regionálny operačný programOpatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania Spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátny rozpočet SR a z rozpočtu obce Predajná. Cieľ projektu:Celý projekt je zaradený do dlhodobo rozvojových plánov obce Predajná.Cieľom projektu je skvalitnenie a rozšírenie vyučovacieho procesu revitalizáciou priestorov školy. Zvýšiť kvalitu vzdelávania obstaraním informačno- komunikačných technológií (vybavenie počítačmi) a ďalšieho vybavenia školy (nábytok do tried), znížiť energetické nároky prevádzky školy pomocou stavebnej realizácie budov. Základná škola Predajná využíva 3 budovy, ktoré boli postavené v 60. rokoch min.storočia s prístavbou materskej škôlky a jedálne v 90. rokoch. Počas tohto obdobia na budovách neboli vykonávané prakticky žiadne stavebné […]Skip to content