Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Samospráva

Kompetencie a poskytovanie služieb obcou, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov

Obec v zmysle § 15 písm. d) Výnosu č. 55 zo 4. marca 2014 Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy uvádza na svojom webovom sídle informácie týkajúce sa kompetencií a poskytovaných služieb, ktoré pre obec vyplývajú z osobitných predpisov:

 • vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
 • zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
 • rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
 • usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
 • utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
 • zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
 • zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
 • utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
 • plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
 • obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
 • vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
 • zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
 • organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
 • zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
 • plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny,
 • zabezpečuje používanie štátnych symbolov a symbolov obce,
 • zabezpečuje používanie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb,
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • zabezpečuje vnútroštátnu a medzinárodnú spoluprácu,
 • zabezpečuje práva a povinnosti občanov pri hlásení ich pobytu,
 • prijíma oznámenie o zhromaždení občanov,
 • prijíma a vybavuje petície občanov,
 • prijíma, eviduje, prešetruje, vybavuje a kontroluje vybavovanie sťažností fyzických osôb a právnických osôb,
 • zabezpečuje usporadúvanie verejných zbierok,
 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona:
  • spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní platnom znení
  • voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
  • voľbách do Európskeho parlamentu
  • voľbách do orgánov samosprávnych krajov
  • voľbách do orgánov samosprávy obcí
  • spôsobe vykonania referenda
 • poskytuje súčinnosť súdnemu exekútorovi v rámci exekučného konania,
 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na obce vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií,
 • určuje so súhlasom okresného dopravného inšpektorátu použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľuje vyhradené parkoviská,
 • zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy,
 • zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku vodného hospodárstva,
 • zabezpečuje plnenie úloh civilnej ochrany,
 • zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku vedenia matrík,
 • prijíma doklady predložené občanmi, ktorí chcú uzavrieť manželstvo, preveruje okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva, zabezpečuje na základe žiadosti občanov uzavretie manželstva,
 • zabezpečuje plnenie úloh na úseku sociálnych služieb, na úseku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratele a pomoci v hmotnej núdzi,
 • zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku územného plánovania stavebného poriadku s pôsobnosťou stavebného úradu,
 • zabezpečuje výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny,
 • plní úlohy zriaďovateľa škôl a školských zariadení,
 • zabezpečuje výkon štátnej správy v školstve územnej samosprávy v rozsahu prenesenej pôsobnosti z orgánov štátnej správy,
 • v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy utvára podmienky na rozvoj telesnej kultúry, najmä na rozvoj športu pre všetkých a podporuje organizovanie telovýchovných, turistických a športových podujatí, vykonáva výstavbu, údržbu a správu športových obecných zariadení,
 • v rámci samosprávnej pôsobnosti obec prijíma písomné oznámenia o zámere organizátorov zorganizovať na území obce verejné telovýchovné, športové a turistické podujatia,
 • v rámci samosprávnej pôsobnosti obec prijíma písomné oznámenie usporiadateľa o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území obce, dozerá či sa podujatie koná v súlade s oznámením,
 • v rámci samosprávnej pôsobnosti na úseku divadelnej činnosti môže zriaďovať alebo zakladať a zrušovať profesionálne divadlá ako právnické osoby, podporovať divadelné aktivity,
 • v rámci samosprávnej pôsobnosti môže zriadiť alebo založiť múzeum alebo galériu,
 • v rámci samosprávnej pôsobnosti môže zriadiť osvetové zariadenie,
 • v rámci samosprávnej pôsobnosti môže zriadiť obecnú knižnicu,
 • vykonáva štátnu správu vo veciach tvorby a ochrany životného prostredia,
 • plní úlohy vyplývajúce z programu odpadového hospodárstva, zodpovedá za nakladanie, s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce,
 • zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia,
 • v zmysle info zákona sprístupňuje informácie, ktoré má k dispozícii,
 • zabezpečuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach,
 • zabezpečuje plnenie úloh na úseku hazardných hier,
 • zabezpečuje ochranu osobných údajov,
 • zabezpečuje dodržiavanie metód a postupov verejného obstarávania,
 • zabezpečuje plnenie povinností obce na úseku ochrany pred požiarmi,
 • zabezpečuje plnenie prevádzkovania pohrebiska,
 • zapisuje samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie obce,
 • vyjadruje sa k žiadosti o vykonanie ohňostrojných prác, ktoré povoľuje obvodný banský úrad,
 • upravuje podmienky na držanie psov,
 • vytvára podmienky ochrany ľudí pred škodlivými účinkami fajčenia.

Skip to content