Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Súčasnosť

Najnovšie dejiny obce v dátumoch

2023
Obec realizuje a pripravuje nasledovné projekty:

Podpora opatrovateľskej II služby v obci Predajná
Projekt sa realizuje od 12/2021. V rámci projektu sú znova zamestnané 3 opatrovateľky na obdobie 24 kalendárnych mesiacov.
Na tento projekt obec získala nenávratný finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, vo výške 48 960,00 EUR.

Projekt rekonštrukcie autobusových zastávok pri hlavnej ceste I/66
Obec má pripravený projekt rekonštrukcie obidvoch autobusových zastávok a spevnených plôch (chodníky, nástupné plochy) v okolí zastávok pri hlavnej ceste I/66. Predpokladané investičné náklady sú na úrovni okolo 70 000 EUR.
Obec sa bude s týmto projektom uchádzať o podporu v rámci Výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu.

Obstaranie traktora s príslušenstvom za účelom realizácie triedeného zberu
komunálneho odpadu

Obec má taktiež pripravený projekt obstarania traktora, ktorým by chcela v obci realizovať zber triedeného komunálneho odpadu. Predpokladané investičné náklady sú na úrovni okolo 90 000 EUR.
Obec sa bude s týmto projektom uchádzať o podporu v rámci plánovaných Výziev Environmentálneho fondu.

Rekonštrukcie spoločenského domu
Obec má v pláne realizovať projekt obnovy a rekonštrukcie spoločenského domu.
V súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia. Predpokladané investičné náklady sú vo výške …………………………. EUR.
Uvedený projekt bude predložený v rámci pripravovaných výziev cez Plán obnovy a odolnosti.

2022
Podpora rozvoja obecnej knižnice Predajná
V tomto roku v období od 05/2022 do 07/2022 obci realizovala projekt zameraný na rekonštrukciu vnútorných priestorov knižnice v spoločenskom dome. Projekt podporil nenávratnou dotáciou vo výške 6 5000,00 EUR Fond na podporu umenia v rámci ktorej boli zakúpené prvky interiérového vybavenia – nové stoly, stoličky, regálové zostavy, creative prvky, detský domček. V rámci projektu sme tiež realizovali nevyhnutné stavebno-technické práce (nová podlaha, osvetlenie, stierky..).

2021 – 2022
Wifi pre Teba v obci Predajná
Projekt sa realizoval v čase od 05/2021 do 04/2022 a jeho cieľom bolo vybudovanie 8 kusov WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života v obci Predajná, ktoré poskytnú bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce Predajná k širokopásmovému internetu.
Realizácia projektu bola financovaná z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, v rámci ktorého Ministerstvo dopravy SR poskytlo obci nenávratný finančný príspevok vo výške 9747,00 EUR.

2019 – 2021
Podpora opatrovateľskej služby v obci Predajná
Obec realizovala v období od 02/2019 do 03/2021 projekt opatrovateľskej služby v rámci ktorého boli zamestnané na obci 3 opatrovateľky, ktoré poskytovali občanom obce opatrovateľskú službu.
Tento projekt bol podporený Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, vo výške 24 591,90 EUR.

2019 – 2020
Modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej
V rámci realizácie projektu, ktorý prebiehal v čase od 03/2019 do 08/2020 boli v základnej škole realizované nevyhnutné stavebno-technické úpravy odborných tried (jazyková, učebňa informatiky, biologicko-chemická učebňa a polytechnická učebňa) a boli obstarané kompletné didaktické/učebné pomôcky.
Projekt umožnil komplexné inovovanie a zefektívnenie obsahu a metód výučby v základnej škole s dôrazom na skvalitnenie výstupov vzdelávania. Projekt bol zameraný na zvýšenie kvality vzdelávania žiakov základnej školy, ktorí budú schopní pracovať s neustále novými informáciami, produkovať nové poznatky a využívať ich v ďalšom štúdiu.
Realizácia projektu bola financovaná z Integrovaného operačného programu, v rámci ktorého Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR poskytlo obci nenávratný finančný príspevok vo výške 151 734,93 EUR.

Komunitné centrum Predajná
Obec v termíne od 05/2019 do 12/2020 realizovala projekt Komunitné centrum Predajná v rámci ktorého bola zrekonštruovaná existujúca obecná budova na ulici Bečov za účelom vybudovania zariadenie pre poskytovanie sociálnych a komunitných služieb v obci s cieľom napomôcť zapojeniu občanov do ekonomického, sociálneho a kultúrneho života a to nielen v samotnej obci Predajná ale aj v regióne a celej spoločnosti.
Realizácia projektu bola financovaná z Operačného programu Ľudské zdroje v rámci ktorého Ministerstvo vnútra SR poskytlo obci nenávratný finančný príspevok vo výške 169 203,23 EUR.

2019
Rekonštrukcia telocvične v obci Predajná
V roku 2019 bol realizovaný obcou projekt rekonštrukcie telocvične, ktorý obsahoval nasledovné práce:
1. Rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane náraďovňe
2. Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (
3. Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v telocvični
Na realizáciu projektu obec získala finančnú podporu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 134 384,00 EUR.

Rozšírenie požiarnej zbrojnice – zmena dokončenej stavby
V lete a na jeseň roku 2019 bol realizovaný projekt rozšírenia požiarnej zbrojnice. Projekt riešil rozšírenie a zateplenie pôvodného priestoru (tzn. prístavby k obecnému úradu) v ktorom má svoje sídlo DHZ obce. Tento priestor je pristavaný k budove obecného úradu a slúži najmä pre účely garážovania hasičského automobilu a zároveň aj ako základňa DHZ.
Tento projekt podporilo Ministerstvo vnútra SR vo výške 29 937,22 EUR.

2018
OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI PREDAJNÁ – ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

2009
Vydanie monografie obce

Realizácia projektu „Rekonštrukcia Základnej školy Predajná“

Podanie projektu „Rekonštrukcia Námestia Juraja Pejku Predajná“ na eurofondy

Vykonávanie menších obecných služieb financovaných z európskeho sociálneho fondu

2008
Projekt rekonštrukcie ZŠ Predajná, – podporené z eurofondov (investičný náklad 16 mil. Sk)

Schválenie územného plánu obce – podporené z eurofondov

Schválenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Vydanie propagačnej brožúry „ Vitajte v mikroregióne Chopok – Juh“

Čiastočná výmena okien v Spoločenskom dome a knižnici v hodnote 180 tisíc Sk

Vykonávanie menších obecných služieb financovaných z Európskeho sociálneho fondu

Propagácia obce v rámci projektu „ Spoznaj svoj kraj“ ktorého výsledkom je filmová upútavka

2007
3. augusta sa konal prvý ročník obecných osláv Dní obce Predajná organizovaných pri príležitosti vysvätenia obecných symbolov

Rekonštrukcia sociálnych zriadení v spoločenskom dome

Vypracovanie projektu dopravného značenia v obci

Grantový program pre občanov obce pod názvom „Sami sebe“

Realizácia elektroinštalácie stolárskej dielne

Rekonštrukcia elektrickej prípojky a elektrických rozvádzačov v Základnej škole a telocvični

2006
28. januára bol prvýkrát udelený titul čestný občan obce rodákovi, brigádnemu generálovi Ing. Vendelínovi Leitnerovi

Po 85 rokoch sa vo farnosti konali sväté misie duchovnej obnovy veriacich farnosti

Matej Kazár, rodák z Predajnej, reprezentoval Slovensko v biatlone na ZOH v Turíne

Dokončenie rekonštrukcie budovy fary

2005
17. septembra boli majstrovstvá Slovenska v letnom biatlone v biatlonovom areáli Pod Šimánom – Predajná

2004
13. až 14. augusta sa konali oslavy 720. výročia prvej písomnej zmienky o obci a 60. výročia SNP

2003
1. mája bola spojená základná škola s materskou školou

Leto – rekonštrukcia budovy fary

2001
Obnovenie predajnianskych bálov – 1. Ročník Maškarného bálu

2000
Rekonštrukcia budovy obecného úradu

Vysviacka symbolov obce – erb, koruhva

1999
Začali vychádzať obecné noviny Predajnianske zvesti

1997
24. apríla bolo vydané stavebné povolanie na 1. Etapu plynofikácie obce, s výstavbou sa nezačalo

Spustenie Malej vodnej elektrárni Predajná do prevádzky

Máj – začiatok výstavby 1. Etapy plynofikácie obce

Nové symboly obce – erb a koruhva

1996
4. júla bola ukončená oprava mosta cez Hron

1995
Rekonštrukcia lavice cez Jaseniansky potok

Oslavy 110. Výročia založenia Dobrovoľného požiarneho zboru

Prebiehala oprava interiéru kostola

Začiatok rekonštrukcie mosta cez Hron

1993
Marec – ukončenie opravy privádzača vody do MVE v Dubovej

Obnovenie predajnianskej púte na Kalváriu

1992
28. februára sa rozdelil ŠM Podbrezová na ŠM Zámostie, Predajná, H. Lehota a Valaská

12. septembra biskup Mons. Rudolf Baláž vysvätil nový kalvársky kostol a krížovú cestu

1991
Vznik Urbariátu pozemkového spoločenstva Predajná

Jar – príprava výstavby kalvárie – krížové cesty a nového kostolíka

25. mája vznikla Jednota dôchodcov v Predajnej

Jún – boli dokončené tenisové kurty v areáli ZŠ

30. septembra boli zrušené detské jasle

15. decembra bol do užívania odovzdaný dom smútku

1990
Zriadenie zdravotného strediska

1988
1. júla začala výstavba domu smútku

1987
1. júla boli sprevádzkované detské jasle

1984
Úprava námestia

1983
Generálna oprava železničnej zástavky

ŠM zrealizoval opravu MVE v mlyne v Kramlišti

ŠM si vybudoval náhradný vodovod z prameňa Sihoť

1982
Regulácia Jasenianskeho potoka pri Peťovom Vŕšku

Dobudovanie dvoch bytoviek s 18 bytmi

1981
V zozname Okresného pamiatkového úradu v Banskej Bystrici, v ktorom boli zapísané nehnuteľné kultúrne pamiatky v obci, bola chránená rímskokatolícka fara a evidovaná bola pamätná tabuľa SNP na budove ZŠ, pomník padlým v 1. Svetovej vojne, rodný dom Š. Lehockého, starý pivovar, rodný dom J. Pejku, vahadlová studňa na dvore č. d. 217, rodný dom B. Poničanovej a hrob a náhrobník J. Pejku

1980
Vybudovanie vodovodu v Kramlišti

ŠM Predajná vybudoval dve bytovky s 18 novými bytmi

1979
Regulácia Jasenianskeho potoka v časti ulička medzi ulicami Zabečov a Farskou ulicou

Úprava katastrálnej hranice – Predajná stratila tri domy v Kramlišti a jeden dom v Podbôrovom, ktoré pripadli do Jasenia

1978
Železiarne Podbrezová realizovali generálnu opravu hate na Jasenianskom potoku

20. až 21. mája požiar v budove bývalého kina Tatra urýchlil jej asanáciu, na vzniknutý pozemok bolo rozšírené námestie ( budova kina bola postavená v roku 1821 ako krčma a „haláš“, neskôr sa tu od roku 1920 hrávali divadlá, v roku 1932 tu vzniklo kino Tatra a v roku 1950 tu bola dočasne umiestnená aj stredná škola)

1977
Ukončenie dvojročnej rekonštrukcie bývalého domu obecného pastiera, v ktorom sídli pošta

Zrekonštruovanie budovy Jednoty

1976
Reorganizácia ŠM Podbrezová – na hospodárstve v Predajnej bolo zriadené stredisko rastlinnej výroby

V chatovej oblasti „Pod Horou“ boli vybudované tri chaty

1975
Dobudovanie spoločenského domu

Petrochema Dubová začala budovať v lokalite Hôrky skládku gudrónov ( Predajná II.)

1974
ŠM vybudoval na ulici Podhrádok štyri bytovky so šiestimi bytmi

Na budove základnej školy bola odhalená pamätná tabuľa s menami padlých účastníkov protifašistického odboja

Katastrofálna povodeň, vylial sa Hron aj Jaseniansky potok

1972
MNV prijal nové číslovanie domov a zaviedol názvy ulíc – Farská ulica, Borgondia, Bečov, Zabečov, Zábrežná, Kalvárska, Podhrádok, Školská a Kramlište, domy boli číslované v poradí podľa ulíc

1971
Začala sa stavba spoločenského domu pri ihrisku

Petrochema Dubová začala budovať v lokalite Hôrky skládku gudrónov ( Predajná )

1969
Začala sa výstavba nového mosta cez Hron

1968
Ústav slovenského jazyka SAV z Bratislavy vykonal súpis chotárnych názvov v katastrálnom území obce za pomoci kronikára R. Filipka

Pokračuje budovanie novej hlavnej cesty, začala sa výstavba mostov

17. marca bolo posledné predstavenie ochotníckeho divadla

( hra „Matka svojich detí“ v réžii Štefana Čumu)

1967
ŠM Predajná vybudoval v obci bytovku so šiestimi bytmi

Hlavné ulice obce boli vyasvaltované

1966
Obnovená činnosť mlyna v Kramlišti

1965
1. januára bolo JRD Družba Predajná pričlenené k štátnemu majetku (ŠM) Podbrezová

Obec bola pripojená na skupinový vodovod Jasenie – Petrochema Dubová, doterajší zdroj prameň Sihoť bol odstavený

1964
Dokončenie budovy telocvične v areáli školy

12. apríla sa konali oslavy pri príležitosti 45. Výročia založenia ochotníckeho divadla

1963
30. augusta bola skolaudovaná novopostavená budov školy

Na vodovod bola pripojená Farská ulica

1962
1. Marca boli zlúčené JRD Predajná a Zámostie

Leto – do užívania bola odovzdaná bytovka pre učiteľov v areály školy

V centre obce bol postavený nový železobetónový most cez Jaseniansky potok

1. novembra bola zrušená píla v Kramlišti

1961
September –začalo sa s výstavbou budovy školy a školského areálu

1960
25. júla sa po dlhotrvajúcich dažďoch vylial Jaseniansky potok a Hron

1959
Zrušenie kováčskej vyhne, ktorá pracovala od roku 1926

Dobrovoľný hasičský zbor si zakúpil motorovú striekačku

November – začala sa celodenná starostlivosť o deti v materskej škole

1958
Na sídlisku Petrochemy Dubová bolo dokončených 7 bytov pre miestny národný výbor ( MNV)

29. marca bolo založené JRD III. typu

Začala sa výstavba budov novozaloženého JRD

Na vodovod, ktorý fungoval od roku 1919 na Kalvárskej ulici a na ulici Bečov, bola pripojená ulica Zabečov a „Sídlisko“

1957
September – začiatok výstavby sídliska Petrochemy Dubová

December – začal sa budovať miestny rozhlas

1956
Vybudovanie mostíka cez Jaseniansky potok v časti Borgondia

Júl – hlavná cesta prechádzajúca cez obec bola spevnená asfaltom

1955
Postavenie mosta cez Jaseniansky potok pod Kalváriou

1954
Zriadenie obchodného domu

1951
Zánik miestneho odboru Matice slovenskej

Vznik pobočky Slovenskej ovocinárskej spoločnosti

1950
18. júna vzniklo JRD 1. typu

1. septembra bola v budove „haláša“ – kina Tatra zriadená stredná škola

Obyvateľstvo

V obci žije 1 291 obyvateľov (1. 9. 2023).

V obci žije 1 300 obyvateľov (r.2020).

PredajnáOBYVATEĽSTVO
31. 12. 2020
Muži664Prisťahovaní25Narodení10
Ženy636Odsťahovaní26Zomrelí18
spolu1300spolu-1spolu-8

V obci žije 1 377 obyvateľov ( 700 žien) (r.2009). Obyvateľov v produktívnom veku je viac ako 50%, čo je pozitívny ukazovateľ.

PredajnáOBYVATEĽSTVOSPOLU
predproduktívneproduktívnepoproduktívne
Muži171368105644
Ženy181316205702
spolu3526843101346

Prirodzený prírastok obyvateľstva má vyrovnaný alebo len mierne klesajúci charakter. Znamená to, že tento kopíruje menšiu pôrodnosť v štáte.

Rok1998199920002001200220032004200520062007
Nar.141116611151213710
Zomr.111581415142215169
+/-3-48-8-41-10-2-91

Migrácia obyvateľstva: prevažuje počet osôb prisťahovaných nad počtom osôb vysťahovaných. Poloha obce je výhodná pre kúpu domu, alebo stavebného pozemku vzhľadom k blízkosti krajského mesta Banská Bystrica (29 km).

Rok199419951996199719981999200020012002200320042005
Prist.27810123418182938461624
Vyst.331015231414212120162019

Skip to content