Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenia

OZNÁMENIE o strategickom dokumente ,,Program na zlepšenie kvality ovzdušia zóna Banskobystrický kraj“


⚠️ UPOZORNENIE pre vlastníkov, správcov, užívateľov pozemkov – starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

Upozornenie pre vlastníkov, správcov, užívateľov pozemkov – starostlivosť
o poľnohospodársku pôdu
.

Bližšie informácie vo VÝZVE nižšie:!!! 🧸 UPOZORNENIE na výskyt MEDVEĎA HNEDÉHO v intraviláne obce PREDAJNÁ !!!

Upozorňujeme občanov, aby boli ostražití nakoľko sa v intraviláne obce pod Kalváriou a v priestoroch medzi Domom smútku a Jasenianskym potokom pohyboval dňa 6.5.2024 vo večerných hodinách medveď hnedý .


V prípade spozorovania pohybu medveďa hnedého v intraviláne obce volajte tiesňovú linku 158 alebo 112.


Bližšie informácie, čo robiť v prípade výskytu medveďa hnedého, sú uverejnené na webovej stránke https://zasahovytim.sopsr.sk/, pre okres Brezno je príslušný zásahový tím JUH.


⚠️🧸 VYHLÁSENIE mimoriadnej situácie v spojitosti s výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého v zastavaných územiach miest a obcí a v ich bezprostrednom okolí

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia vydal dňa 22. marca 2024 príkaz prednostu okresného úradu č. 2/2024 na vyhlásenie mimoriadnej situácie v spojitosti s výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého (Ursus arctos) v zastavaných územiach miest a obcí a v ich bezprostrednom okolí. Mimoriadna situácia je vyhlásená od polnoci 22. marca 2024 na území Banskobystrického kraja v okresoch Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Zvolen, Žiar nad Hronom.

V zmysle uvedeného príkazu Vás upozorňujeme na možný prípadný výskyt medveďa hnedého v intraviláne obce.

V prípade spozorovania pohybu medveďa v našom katastrálnom území (to znamená v obci, nie v lese) je potrebné kontaktovať tiesňovú linku 158 alebo 112.

Bližšie informácie, čo robiť v prípade výskytu medveďa hnedého, sú uverejnené na webovej stránke https://zasahovytim.sopsr.sk/, pre okres Brezno je príslušný zásahový tím JUH.Príkaz prednostu Okresného úradu Banská Bystrica č. 2/2024 o výhlasení mimoriadnej situácie v spojitosti s výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého v zastavaných územiach miest a obcí a v ich bezprostrednom okolí


⚠️ PRÍKAZ prednostu OUBB č. 3/2024 o vyhlásení mimoriadnej situácie z dôvodu pohromy premnoženia lykožrútov

Mimoriadna situácia vyhlásená 22. 4. 2024 o 00:00 hod. na území okresu Brezno, Revúca, Detva.⚠️ TLAČOVÁ SPRÁVA SSC – práce na úsekoch cesty I/66 Banská Bystrica – Brezno od 2. 4. 2024


🔥 USMERNENIE – Preventívne opatrenia na zníženie požiarovosti pri vypaľovaní suchých porastov

Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a platenia poplatku za komunálny odpad v roku 2023

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce Predajná 2023

👉 Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu (KO) a platenia poplatku za KO v roku 2023 (6. 03. 2024)

👉 Oznámenie úrovne vytriedenia odpadov v obci Predajná za rok 2023 (6. 03. 2024)
Obec Predajná v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia KO za predchádzajúci kalendárny rok.
Úroveň vytriedenia KO  je za rok 2023 vo výške 47,05 %. Úroveň  vytriedenia KO bola vypočítaná  v zmysle Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Sadzba za uloženie zmesového KO a objemného odpadu na skládku odpadov určená v zmysle Prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov od 1. 3. 2024 – 28. 2. 2025 je 18,00 EUR/tonu.
Obec Predajná vyprodukovala v roku 2023:  455,925 ton KO, z toho:- 161,20  ton zmesového KO, vyseparovalo sa 214,52 ton odpadu
(r. 2022: – 563,881 ton KO, z toho: – 180,52  ton zmesového KO,  vyseparovalo sa 278,10 ton odpadu)

👌 OZNAM – Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

Oznámenie k dani z nehnuteľnosti

Váže spoluobčania:

V zmysle zákona č. 582/2004  Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a podľa platného VZN č. 7/2023 Vám ozna1nujeme, že ak ste v katastrálnom území obce Predajná v roku 2023 nadobudli ti·kúpili, ale aj predali nehnuteľnosť ste povinný do 31.01.2024 podať na obci Predajná daňové priznanie.

Ak ste nadobudli psa, ktorý je starší ako 90 dní prípadne už psa nemáte aj tieto skutočnosti ste povinný nahlásiť do 31.01.2024.

Tlačivo na daňové priznanie je možné stiahnuť aj na webovej stránke obce Predajná v časti: Ako vybavíte -správa daní a poplatkov. Zároveň sa tam nachádza aj návod na jeho vyplnenie.

Ak ste sa v roku 2023 nezdržiavali v mieste trvalého pobytu viac ako 90 dní je možné si za komunálne odpady uplatniť úľavy a to (študenti, občanía pracujúci v zahraničí, alebo občanía pracujúci mimo trvalého bydliska). Je však nutné, mať vyplnené potrebné doklady (čestné prehlásenie, potvrdeníe od zamestnávateľa alebo potvrdenie o návšteve školy) a dornčiť ich na obecný úrad v Predajná do 31.01.2024.

Daňové priznanía , ako aj potrebné doklady k úľave je možné aj vhodiť do poštovej schránky na Obecnom úrade v Predajnej, prípadne poslať poštou, alebo e-mailom na obecpredajna@gmail.sk. Ak nám doklady donesiete po tomto dátume bude ťažké zmeny prepočítať . Potvrdenía na úľavy je potrebné doniesť každý rok znova.

Na základe tohto oznámenia vás upozorňujeme, že nepodanie daňového priznania môže byť pokutované v zmysle zákona!

Skip to content