Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Rozvoj obce

Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky – I/66 Predajná križovatka – nehodové miesto


Slovenská správa ciest (SSC) vybuduje nový most na ceste prvej triedy I/66 v okrese Brezno. Most by mal byť súčasťou križovatky, ktorá má spájať obce Predajná a Nemecká.

Účelom stavby je zvýšiť bezpečnosť, odstrániť zlý stavebno-technický stav komunikácie a objektov na nej, odstrániť nehodovú lokalitu v priestore križovatky na ceste I/66 medzi Nemeckou a Predajnou.

Realizácia projektu „Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji – I/66 Predajná križovatka – nehodové miesto“

Investorom stavby: Slovenská správa ciest Bratislava, investičná výstavba Banská Bystrica
Realizátor stavby: firma Skanska SK, a. s. v celkovej výške 8 083 888,84 eur s DPH.
Realizácia stavby bude trvať v zmysle zmluvy 18 mesiacov.

O obmedzeniach v doprave budú občania informovaní v dostatočnom predstihu.

⚠️ TLAČOVÁ SPRÁVA SSC – práce na ceste I/66 v úsekoch BB-Brezno od 2. 4. 2024

Rozširenie cintorína s urnovým hájom (rok 2023)

Rozšírenie cinotrína obec Predajná a výrub drevín v okolí Domu smútku – prípravné práce na projekte nového cintorína a sadových úprav

I. etapa projektu
Obec Predajná zrealizovala v okolí Domu smútku výrub drevín v zmysle Rozhodnutia o súhlase na výrub drevín vydaný Okresným úradom v Brezne, odbor starostlivosti o životné prostredie. Vydaniu súhlasu predchádzali prípravné práce na projekte nového cintorína a sadových úprav. Obci sa podarilo získať finančné zdroje na realizáciu výsadby cez národný projekt Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska. V zmysle realizačného projektu, ktorý vypracovala odborne spôsobilá osoba podľa §55 zákona 543 /2002 Z.Z. o ochrane prírody a krajiny.
Vysadených bude 80ks borievok malolistých, 7 ks lipa malolistá, 7 ks jaseň štíhly, 40kusov Tis obyčajný. Výsadba sa uskutoční v mesiaci november, firmou ktorá bola vysúťažená Ministerstvom životného prostredia SR prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia Banská Bystrica.

Na obrázkoch je návrh cintorína, urnový háj a rozptylová lúka a samotný výkres výsadby .

Nové autobusové zastávky I/66 (rok 2023)

Nové autobusové zastávky pozdlž cesty I/66 v obidvoch smeroch a rekonštrukcia spevnených plôch v ich okolí

Link na video: https://drive.google.com/file/d/19JrQzWrYAU4CKYTdugWcTG5oRQ-06PAA/view?usp=sharing

Obec Predajná získala finačný príspevok z eurofondov z Integrovaného operačného programu prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny Chopok -Juh

V obci sa v súčasnosti realizuje výstavba nových objektov autobusových zastávok v polohe existujúcich pozdlž cesty I/66 a to v obidvoch smeroch ako aj rekonštrukcia spevnených plôch v ich okolí.
Objekty zastávok sú navrhnuté pôdorysne ako pravidelné lichobežníky ,materiálovo ako kombinácia železobetonu a dreva. V projekte sa uvažuje s jednoduchým zasklením bočnej steny v smere prevládajúcich vetrov na obidvoch zastávkach. Zastávky sú navrhnuté s extenzívnou vegetačnou strechou,budú osvetlené a ich blízkosti budú osadené smetné koše.Stavebné práce realizuje firma PETERS ONE Jasenie ,ktorá vyhrala verejné obstrávanie . Verejné obstrávanie realizoval externý spolupracovník obce ,ktorý je odborne spôsobilý a má skúsenosti v oblasti verejného obstarávania. Súťaž prebiehala cez elektronicky kontraktačný systém ,,EKS“.
Autobusové zastávky by mali byť zrelizované dokonca novembra.V decembri by mala prebehnuť ich kolaudácia.

Podpora rozvoja obecnej knižnice Predajná (rok 2022)

V období od 05/2022 do 07/2022 obci realizovala projekt zameraný na rekonštrukciu vnútorných priestorov knižnice v spoločenskom dome. Projekt podporil nenávratnou dotáciou vo výške 6 5000,00 EUR Fond na podporu umenia v rámci ktorej boli zakúpené prvky interiérového vybavenia – nové stoly, stoličky, regálové zostavy, creative prvky, detský domček. V rámci projektu sme tiež realizovali nevyhnutné stavebno-technické práce (nová podlaha, osvetlenie, stierky..).

Projekt realizovaný formou dotácie zo ŠR – „Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“

Názov projektu: Podpora rozvoja obecnej knižnice Predajná
Výška poskytnutej dotácie: 6 500 EUR

Projekt bol realizovaný v apríli 2022


Fotogaléria z renovovanej knižnice a slávnostného odovzdania


Podopra opatrovatelskej služby II v obci Predajná (rok 2021 – 2023)

Projekt sa realizuje od 12/2021. V rámci projektu sú znova zamestnané 3 opatrovateľky na obdobie 24 kalendárnych mesiacov.
Na tento projekt obec získala nenávratný finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, vo výške 48 960,00 EUR.

Projekt Podopra opatrovatelskej služby II v obci Predajná
Projekt bol realizovaný od 12/2021 – 11/2023


Projekt Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Predajná (rok 2019 – 2020)

Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Predajná I. etapa + II. etapa (roky 2019 – 2021)

V roku 2019 bol realizovaný obcou projekt rekonštrukcie telocvične, ktorý obsahoval nasledovné práce:
1. Rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane náraďovňe
2. Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (
3. Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v telocvični
Na realizáciu projektu obec získala finančnú podporu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 134 384,00 EUR.

I. etapa (roky 2019 – 2020)II. etapa (roky 2021)

Fotogaléria z rekonštrukcie a slávnostného odovzdania telocvične


Projekt WIFI pre Teba v obci Predajná (rok 2020)

Projekt sa realizoval v čase od 05/2021 do 04/2022 a jeho cieľom bolo vybudovanie 8 kusov WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života v obci Predajná, ktoré poskytnú bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce Predajná k širokopásmovému internetu.
Realizácia projektu bola financovaná z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, v rámci ktorého Ministerstvo dopravy SR poskytlo obci nenávratný finančný príspevok vo výške 9747,00 EUR.

Nenávratný finančný príspevok: 9 747,00 EUR

Termín realizácie: 1/2020 – 12/2020


Vybraný článok

WIFI Predajná

27. mája 2021

WiFi4EU – Bezplatné Wi-Fi pre obyvateľov EÚ aj v obci Predajná
Iniciatíva WiFi4EU podporuje myšlienku bezplatného pripojenia Wi-Fi pre občanov vo verejných priestoroch, ako sú parky, námestia, verejné budovy, knižnice, zdravotnícke zariadenia, školy či múzeá v obciach v celej Európe.
Vďaka projektu Wifi4EU obec Predajná poskytuje bezplatne WiFi signál na 11 verejných priestranstvách v obci po dobu nasledujúcich troch rokov.

Viac

Skip to content