Obec PREDAJNÁ - Biatlon
vyhľadávanie 
Domáca stránka

Klub biatlonu Predajná

Klub biatlonu Predajná združuje aktívnych športovcov, mládež aj seniorov. Zameriava sa na športovú prípravu mládeže a organizuje športové podujatia v biatlone na strelnici Šimáň v Predajnej.

História klubu: v roku 2009 sme pre zlepšenie efektívnosti príprav športových podujatí v Biatlone vytvorili občianske združenie: Klub Biatlonu Predajná. Klub združoval rozhodcov, trénerov a nadšencov biatlonu aktívnych pri strelnici Šimáň v Predajnej. Členovia KB aktívne nadviazali na dvadsaťpäť ročnú tradíciu usporadúvania športových podujatí v Predajnej.

V roku 2012 sa do klubu pridalo viacero aktívnych športovcov od žiackych po veteránske kategórie a tak sme spolu s trénermi, organizátormi a rozhodcami vytvorili personálne silné zoskupenie. Naše športové úspechy v zimnej sezóne 2012/2013 dokladuje siedme miesto v celkovom hodnotení klubov vo Viessmann slovenskom pohári. V štatistike získaných medailí na Majstrovstvách SR sme sa vďaka menovaným a ostatným členom KB zaradili na desiate miesto s bilanciou 1 zlatá, 5 strieborných a 6 bronzových medailí (Spravodaj SZB, 2013). Členmi klubu sú reprezentanti SR v Biatlone Peter Kazár (muži A - B tím) a Rudolf Michalovský (Juniori) a viacerí držitelia I. výkonnostnej triedy Radovan Hasilla (Muži A), Horniak Pavol (Muži B), Eva Lehotská (Ženy A) a Zuzana Longauerová (Žiačky B). V klube sa usilujeme nielen o športové výsledky ale aj o celkové zlepšenie pohybových schopností a harmonický vývoj organizmu mladých detí a ostatných športovcov združených pri KB Predajná.

WWW stránka Klub biatlonu Predajna

Logo klubu:

Logo klubu biatlonu Predajná


Informatívny výpis z registra občianskych združení (Register OZ, 2013)

Názov združenia: Klub BIATLONU Predajná

Sídlo: Strelnica Šimáň, Podhrádok, 97663 Predajná, Slovenská republika

IČO: 45028630

Dátum vzniku: 24.06.2009

Osoby oprávnené konať v mene združenia (Fyzické osoby): Peter Kazár, Klementína Štricová, Viera Kubacká

Oblasť činnosti: Kluby

Číslo účtu 0305079426/0900 SLSP, a.s.

Klub biatlonu Predajná je registrovaný ako aktívny športový klub. v Slovenskom zväze biatlonu (Biathlon.sk, 2013) a v Slovenskej lyžiarskej asociácii v úseku bežeckého lyžovania (Slovak-ski.sk, 2013).


Základňa mládeže pri Klube biatlonu Predajná

Slovenský zväz biatlonu realizuje v rámci rastu športovej disciplíny projekt rozvoja mládežníckej základne SZB "V bielej stope olympijsých medailistov". Víziou projektu je vybudovanie komplexného, dlhodobo udržateľného, efektívne fungujúceho systému výberu, výchovy a práce s talentovanou mládežou.

Základným článkom systému prípravy a výchovy mládeže sú športové kluby a v nich vytvorené základne mládeže. V klube sa usilujeme o komplexný a harmonický rozvoj mladého organizmu zverencov s dôrazom na ich pohybové schopnosti.

Na zabezpečení fungovania základne mládeže sa podieľajú: Klub biatlonu Predajná, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom Slovenského zväzu biatlonu, Základná škola s materskou školou v Predajnej, rodičia, sponzori a podporovatelia klubu.

Kompletné informácie o projekte tu: biathlon.sk/files/szb/publikacie/biatlon/bsom.pdf


ODKAZY

BIATHLON.sk: Slovenský zväz biatlonu [online]. Banská Bystrica, 2013

REGISTER OZ: Register občianskych združení [online]. Bratislava: Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2013.

SLOVAK-SKI.sk: Slovenská Lyžiarska asociácia [online]. Bežecké lyžovanie, 2013.

SPRAVODAJ SZB: Zima 2012/2013 [online]. Banská Bystrica: Slovenský zväz biatlonu, 2013.

NOVINKY Z PREDAJNEJ

Obec Predajná v zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z.z. , ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 20,69 %. výška sadzieb za uloženie odpadov bude obec pre rok 2020 platiť 22 eur za tonu /Sekológ Brezno/. Obec Predajná vyprodukovala v roku 2019: 258,28 ton komunálneho odpadu, 1,13 ton objemného odpadu, vyseparovalo sa len 67,66 ton odpadu . [čítaj viac]
Voľby NR SR 2020 - 29. 2.
Voľby do NR SR 2020
[02/25/2020]
Oznámenie o čase a mieste konania volieb 2020 do NR SR - VYHLÁSENIE VOLIEB predsedom NR SR ... [čítaj viac]
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ... [čítaj viac]
VYHLÁŠKA o začatí katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná dňom: 14-03-2020 ... [čítaj viac]
Predajnianske zvesti 1/2020
Obecné noviny
[02/25/2020]
Ukončenie rekonštrukcie telocvične ZŠ s MŠ, Fašiangy v obci a iné zvesti zo života obce, škôl, seniorov, hasičov, turistov a ... v čísle 1/2020 zvestí [čítaj viac]
PROJEKT „Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Predajná“,. Dotácie na rekonštrukciu boli poskytnuté MŠVVaŠ SR (134 384,00€) [čítaj viac]
VYHLÁŠKA o začatí katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná dňom: 14-03-2020 ... [čítaj viac]