Obec PREDAJNÁ - Výrub drevín
vyhľadávanie 

Výrub drevín

Obec Predajná, ako orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Predajná, Nám. Juraja Pejku 67, 976 63 Predajná, alebo elektronicky na adresu: contofalska@stonline.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Výrub drevín
Rozbaliť Rozbaľ Zbaliť Zbaľ
Názov
Dátum
Hide details for ŽiadosťŽiadosť
Search IconŽ I A D O S Ť na vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesných porastov (.pdf) [119 kB] [.pdf] ... Calendar Icon04/08/2019
Search IconŽ I A D O S Ť na vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesných porastov (.doc) [27 kB] [.pdf] ... Calendar Icon04/08/2019
Hide details for 20192019
Search IconOZNÁMENIE KONANIA 29. 3. 2019 - Výrub drevín - Peter Rybár - Kramlištie 330/37 - Predajná - Súhlas (2) [84 kB] [.pdf] ... Calendar Icon03/29/2019
Search IconOZNÁMENIE KONANIA 29. 3. 2019 - Výrub drevín - Peter Rybár - Kramlištie 330/37 - Predajná - Súhlas [84 kB] [.pdf] ... Calendar Icon03/29/2019
Search IconROZHODNUTIE - SÚHLAS na výrub drevín - Jana Kleskeňová - ul. Bečov 129 - Predajná [86 kB] [.pdf] ... Calendar Icon03/23/2019
Search IconROZHODNUTIE - SÚHLAS na výrub drevín - Peter Kohút - Farská 45 - Predajná [87 kB] [.pdf] ... Calendar Icon03/14/2019
Search IconOZNÁMENIE KONANIA 12. 3. 2019 - Výrub drevín - Jana Kleskeňová - ul. Bečov 129 - Predajná - Súhlas [85 kB] [.pdf] ... Calendar Icon03/12/2019
Hide details for 20182018
Search IconOZNÁMENIE KONANIA 08. 11. 2018 - Výrub drevín - PharmDr. Mária Marčáková - Jána Smreka 5 - Bratislava - Súhlas [85 kB] [.pdf] ... Calendar Icon11/08/2018
Search IconOZNÁMENIE KONANIA 26. 10. 2018 - Výrub drevín - Marta Veselovská - Bečov 34 - Súhlas [85 kB] [.pdf] ... Calendar Icon10/26/2018
Search IconOZNÁMENIE KONANIA 13. 9. 2018 - Výrub drevín - Jozef Pavlovský - Kramlište 312/41 - Súhlas [85 kB] [.pdf] ... Calendar Icon09/13/2018
Hide details for 20172017
Search IconOZNÁMENIE KONANIA 31. 3. 2017 - Výrub drevín - Helena Sedileková - Nám.SNP 14 - Bratislava - Súhlas [84 kB] [.pdf] ... Calendar Icon03/31/2017
Search IconOZNÁMENIE KONANIA 10. 1. 2017 - Výrub drevín - Rímskokatolícka cirkev - farnosť Predajná - Súhlas [84 kB] [.pdf] ... Calendar Icon01/10/2017
Hide details for 20162016
Search IconOZNÁMENIE KONANIA 9. 9. 2016 - Výrub drevín - Zuzana Povrazníková - Súhlas [86 kB] [.pdf] ... Calendar Icon09/09/2016
Search IconOZNÁMENIE KONANIA 7. 7. 2016 - Výrub drevín - Peter Reizer - Súhlas [254 kB] [.pdf] ... Calendar Icon07/07/2016

MAPOVÝ PORTÁL Cleerio

NOVINKY Z PREDAJNEJ

UPOZORNENIE - pre vlastníkov nehnuteľností, psov a poplatníkov TKO ... [čítaj viac]
Návrh rozpočtu obce Predajná na rok 2020 - 2022 ... [čítaj viac]
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ... [čítaj viac]
UPOZORNENIE SSD - ochranné pásmo elektrického vedenie ... [čítaj viac]
Voľby NR SR 2020 - 29. 2.
Voľby do NR SR 2020
[11/05/2019]
Oznámenie o čase a mieste konania volieb 2020 do NR SR - VYHLÁSENIE VOLIEB predsedom NR SR ... [čítaj viac]
Starostivosť o komíny
Komíny - údržba
[10/22/2019]
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov + protipožiarna bezpečnosť, lehoty čistenia a vykonávania kontrol ... [čítaj viac]
Predajnianske zvesti 5/2019
Obecné noviny
[10/14/2019]
Dedina ako záhrada. Medzinárodný deň zvierat, kompostovanie a iné zvesti zo života obce, škôl, seniorov, turistov a ... v čísle 5/2019 zvestí [čítaj viac]