Obec PREDAJNÁ - Odpady
vyhľadávanie 
Domáca stránka

Odpady

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce Predajná
2020
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce Predajná na rok 2020
Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu (KO) a platenia poplatku za KO

Obec Predajná v zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z.z. , ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 21,93%.
Podľa tabuľky z prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb za uloženie odpadov a podrobností súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, bude obec Predajná pre rok 2021 platiť sadzbu za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku odpadov Sekológ Brezno 27 eur za tonu. Obec Predajná vyprodukovala v roku 2020: - 218,90 ton komunálneho odpadu, vyseparovalo sa len 96,25 ton odpadu
Poplatky_za_odpad.pdf
Harmonogram zberu odpadu 2023
Harmonogram vrecového zberu PLASTOV a tuhého KOMUNÁLNEHO ODPADU
v obci PREDAJNÁ na rok 2023

2023-harmonogram-plasty-a-komunalny-odpad.pdf

Ďalšie foto