Obec PREDAJNÁ - Súčasnosť
vyhľadávanie 
Domáca stránka

Súčasnosť


Súčasnosť
Najnovšie dejiny obce v dátumoch

2009
Vydanie monografie obce

Realizácia projektu „Rekonštrukcia Základnej školy Predajná“

Podanie projektu „Rekonštrukcia Námestia Juraja Pejku Predajná“ na eurofondy

Vykonávanie menších obecných služieb financovaných z európskeho sociálneho fondu

2008
Projekt rekonštrukcie ZŠ Predajná, - podporené z eurofondov (investičný náklad 16 mil. Sk)

Schválenie územného plánu obce – podporené z eurofondov

Schválenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Vydanie propagačnej brožúry „ Vitajte v mikroregióne Chopok – Juh“

Čiastočná výmena okien v Spoločenskom dome a knižnici v hodnote 180 tisíc Sk

Vykonávanie menších obecných služieb financovaných z Európskeho sociálneho fondu

Propagácia obce v rámci projektu „ Spoznaj svoj kraj“ ktorého výsledkom je filmová upútavka

2007
3. augusta sa konal prvý ročník obecných osláv Dní obce Predajná organizovaných pri príležitosti vysvätenia obecných symbolov

Rekonštrukcia sociálnych zriadení v spoločenskom dome

Vypracovanie projektu dopravného značenia v obci

Grantový program pre občanov obce pod názvom „Sami sebe“

Realizácia elektroinštalácie stolárskej dielne

Rekonštrukcia elektrickej prípojky a elektrických rozvádzačov v Základnej škole a telocvični

2006
28. januára bol prvýkrát udelený titul čestný občan obce rodákovi, brigádnemu generálovi Ing. Vendelínovi Leitnerovi

Po 85 rokoch sa vo farnosti konali sväté misie duchovnej obnovy veriacich farnosti

Matej Kazár, rodák z Predajnej, reprezentoval Slovensko v biatlone na ZOH v Turíne

Dokončenie rekonštrukcie budovy fary

2005
17. septembra boli majstrovstvá Slovenska v letnom biatlone v biatlonovom areáli Pod Šimánom – Predajná

2004
13. až 14. augusta sa konali oslavy 720. výročia prvej písomnej zmienky o obci a 60. výročia SNP

2003
1. mája bola spojená základná škola s materskou školou

Leto – rekonštrukcia budovy fary

2001
Obnovenie predajnianskych bálov – 1. Ročník Maškarného bálu

2000
Rekonštrukcia budovy obecného úradu

Vysviacka symbolov obce – erb, koruhva

1999
Začali vychádzať obecné noviny Predajnianske zvesti

1997
24. apríla bolo vydané stavebné povolanie na 1. Etapu plynofikácie obce, s výstavbou sa nezačalo

Spustenie Malej vodnej elektrárni Predajná do prevádzky

Máj – začiatok výstavby 1. Etapy plynofikácie obce

Nové symboly obce – erb a koruhva

1996
4. júla bola ukončená oprava mosta cez Hron

1995
Rekonštrukcia lavice cez Jaseniansky potok

Oslavy 110. Výročia založenia Dobrovoľného požiarneho zboru

Prebiehala oprava interiéru kostola

Začiatok rekonštrukcie mosta cez Hron

1993
Marec – ukončenie opravy privádzača vody do MVE v Dubovej

Obnovenie predajnianskej púte na Kalváriu

1992
28. februára sa rozdelil ŠM Podbrezová na ŠM Zámostie, Predajná, H. Lehota a Valaská

12. septembra biskup Mons. Rudolf Baláž vysvätil nový kalvársky kostol a krížovú cestu

1991
Vznik Urbariátu pozemkového spoločenstva Predajná

Jar – príprava výstavby kalvárie – krížové cesty a nového kostolíka

25. mája vznikla Jednota dôchodcov v Predajnej

Jún – boli dokončené tenisové kurty v areáli ZŠ

30. septembra boli zrušené detské jasle

15. decembra bol do užívania odovzdaný dom smútku

1990
Zriadenie zdravotného strediska

1988
1. júla začala výstavba domu smútku

1987
1. júla boli sprevádzkované detské jasle

1984
Úprava námestia

1983
Generálna oprava železničnej zástavky

ŠM zrealizoval opravu MVE v mlyne v Kramlišti

ŠM si vybudoval náhradný vodovod z prameňa Sihoť

1982
Regulácia Jasenianskeho potoka pri Peťovom Vŕšku

Dobudovanie dvoch bytoviek s 18 bytmi

1981
V zozname Okresného pamiatkového úradu v Banskej Bystrici, v ktorom boli zapísané nehnuteľné kultúrne pamiatky v obci, bola chránená rímskokatolícka fara a evidovaná bola pamätná tabuľa SNP na budove ZŠ, pomník padlým v 1. Svetovej vojne, rodný dom Š. Lehockého, starý pivovar, rodný dom J. Pejku, vahadlová studňa na dvore č. d. 217, rodný dom B. Poničanovej a hrob a náhrobník J. Pejku

1980
Vybudovanie vodovodu v Kramlišti

ŠM Predajná vybudoval dve bytovky s 18 novými bytmi

1979
Regulácia Jasenianskeho potoka v časti ulička medzi ulicami Zabečov a Farskou ulicou

Úprava katastrálnej hranice – Predajná stratila tri domy v Kramlišti a jeden dom v Podbôrovom, ktoré pripadli do Jasenia

1978
Železiarne Podbrezová realizovali generálnu opravu hate na Jasenianskom potoku

20. až 21. mája požiar v budove bývalého kina Tatra urýchlil jej asanáciu, na vzniknutý pozemok bolo rozšírené námestie ( budova kina bola postavená v roku 1821 ako krčma a „haláš“, neskôr sa tu od roku 1920 hrávali divadlá, v roku 1932 tu vzniklo kino Tatra a v roku 1950 tu bola dočasne umiestnená aj stredná škola)

1977
Ukončenie dvojročnej rekonštrukcie bývalého domu obecného pastiera, v ktorom sídli pošta

Zrekonštruovanie budovy Jednoty

1976
Reorganizácia ŠM Podbrezová – na hospodárstve v Predajnej bolo zriadené stredisko rastlinnej výroby

V chatovej oblasti „Pod Horou“ boli vybudované tri chaty

1975
Dobudovanie spoločenského domu

Petrochema Dubová začala budovať v lokalite Hôrky skládku gudrónov ( Predajná II.)

1974
ŠM vybudoval na ulici Podhrádok štyri bytovky so šiestimi bytmi

Na budove základnej školy bola odhalená pamätná tabuľa s menami padlých účastníkov protifašistického odboja

Katastrofálna povodeň, vylial sa Hron aj Jaseniansky potok

1972
MNV prijal nové číslovanie domov a zaviedol názvy ulíc – Farská ulica, Borgondia, Bečov, Zabečov, Zábrežná, Kalvárska, Podhrádok, Školská a Kramlište, domy boli číslované v poradí podľa ulíc

1971
Začala sa stavba spoločenského domu pri ihrisku

Petrochema Dubová začala budovať v lokalite Hôrky skládku gudrónov ( Predajná )

1969
Začala sa výstavba nového mosta cez Hron

1968
Ústav slovenského jazyka SAV z Bratislavy vykonal súpis chotárnych názvov v katastrálnom území obce za pomoci kronikára R. Filipka

Pokračuje budovanie novej hlavnej cesty, začala sa výstavba mostov

17. marca bolo posledné predstavenie ochotníckeho divadla

( hra „Matka svojich detí“ v réžii Štefana Čumu)

1967
ŠM Predajná vybudoval v obci bytovku so šiestimi bytmi

Hlavné ulice obce boli vyasvaltované

1966
Obnovená činnosť mlyna v Kramlišti

1965
1. januára bolo JRD Družba Predajná pričlenené k štátnemu majetku (ŠM) Podbrezová

Obec bola pripojená na skupinový vodovod Jasenie – Petrochema Dubová, doterajší zdroj prameň Sihoť bol odstavený

1964
Dokončenie budovy telocvične v areáli školy

12. apríla sa konali oslavy pri príležitosti 45. Výročia založenia ochotníckeho divadla

1963
30. augusta bola skolaudovaná novopostavená budov školy

Na vodovod bola pripojená Farská ulica

1962
1. Marca boli zlúčené JRD Predajná a Zámostie

Leto – do užívania bola odovzdaná bytovka pre učiteľov v areály školy

V centre obce bol postavený nový železobetónový most cez Jaseniansky potok

1. novembra bola zrušená píla v Kramlišti

1961
September –začalo sa s výstavbou budovy školy a školského areálu

1960
25. júla sa po dlhotrvajúcich dažďoch vylial Jaseniansky potok a Hron

1959
Zrušenie kováčskej vyhne, ktorá pracovala od roku 1926

Dobrovoľný hasičský zbor si zakúpil motorovú striekačku

November - začala sa celodenná starostlivosť o deti v materskej škole

1958
Na sídlisku Petrochemy Dubová bolo dokončených 7 bytov pre miestny národný výbor ( MNV)

29. marca bolo založené JRD III. typu

Začala sa výstavba budov novozaloženého JRD

Na vodovod, ktorý fungoval od roku 1919 na Kalvárskej ulici a na ulici Bečov, bola pripojená ulica Zabečov a „Sídlisko“

1957
September – začiatok výstavby sídliska Petrochemy Dubová

December – začal sa budovať miestny rozhlas

1956
Vybudovanie mostíka cez Jaseniansky potok v časti Borgondia

Júl – hlavná cesta prechádzajúca cez obec bola spevnená asfaltom

1955
Postavenie mosta cez Jaseniansky potok pod Kalváriou

1954
Zriadenie obchodného domu

1951
Zánik miestneho odboru Matice slovenskej

Vznik pobočky Slovenskej ovocinárskej spoločnosti

1950
18. júna vzniklo JRD 1. typu

1. septembra bola v budove „haláša“ – kina Tatra zriadená stredná škola

Celá fotogaléria

2010_ObnovaSkoly_017 Predajna - pohlad na obec_tržnica a pódium_35 Predajna - pohlady na obec_obecny_urad_namestie_poRekonstrukcii2012_02 Predajná - Spoločenský dom_knižnica_02 Predajna_2013_001 Predajna_2013_002 Predajna_2013_003 Predajna_2013_004 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_007 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_009 Predajna_2018_nove-namestie-dlazba_001 Predajna_2018_nove-namestie-dlazba_002