Obec PREDAJNÁ - Kontrolór obce
vyhľadávanie 

Kontrolór obce

Ing. Miroslava Vaisová

E mail: kontrolorka.predajna@gmail.com

Funkčné obdobie: 1. 5. 2019 do 30. 4. 2025


Postavenie hlavného kontrolóra:
Povinnosť obce mať hlavného kontrolóra stanovuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Je zamestnancom obce. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti podľa osobitných predpisov.
Hide details for 20242024
Search IconPlán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2024 - NÁVRH [142 kB] [.pdf]
Hide details for 20232023
Search IconPlán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2023 - NÁVRH [168 kB] [.pdf]
Search IconPlán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023 [189 kB] [.pdf]
Hide details for 20222022
Search IconPlán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2022 [473 kB] [.pdf]
Search IconPlán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022 - NÁVRH [482 kB] [.pdf]
Hide details for 20212021
Search IconPlán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021 [455 kB] [.pdf]
Search IconPlán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021 [430 kB] [.pdf]
Hide details for 20202020
Search IconPlán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2020 [33 kB] [.pdf]
Search IconPlán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020 [509 kB] [.pdf]
Hide details for 20192019
Search IconPlán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2019 [340 kB] [.pdf]
Search IconPlán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2019 [39 kB] [.pdf]
Hide details for 20182018
Search IconPlán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2018 [37 kB] [.pdf]
Search IconPlán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2018 [29 kB] [.pdf]
Hide details for 20162016
Search IconPlán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2016 [42 kB] [.pdf]
Search IconPlán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2016 [338 kB] [.pdf]
Hide details for 20152015
Search IconPlán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2015 [39 kB] [.pdf]
Search IconPlán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2015 [43 kB] [.pdf]
Hide details for 20142014
Search IconPlán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2014 [61 kB] [.pdf]
Hide details for 20132013
Search IconPlán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2013 [38 kB] [.pdf]Rozsah kontrolnej činnosti:

Kontrolnou činnosťou sa rozumie:
1. kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce
2. kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
3. kontrola vybavovania sťažností a petícií
4. kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce
5. kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
6. kontrola dodržiavania interných predpisov obce
7. kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podlieha:
1. obecný úrad
2. rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou

Úlohy hlavného kontrolóra:
1. vykonáva kontrolu v rozsahu kontrolnej činnosti
2. predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti
3. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve
4. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
5. predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
6. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu
7. je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.