Obec PREDAJNÁ - VZN
vyhľadávanie 

VZN

VZN obce PREDAJNÁ

Hide details for platné VZNplatné VZN
5/2023VZN o podmienkach umiestňovania volebných plagátov na území obce 579 kB
4/2023VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 419 kB
3/2023VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2023 273 kB
2/2023VZN obce PREDAJNÁ o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 239 kB
1/2023VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Predajná 255 kB
5/2022VZN ktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 4 UPN obce Predajná mení a dopĺňa VZN č. 1/2008/6b, ktorým boli vyhlásené záväzné časti Územného plánu obce Predajná 274 kB
4/2022VZN o udržiavaní čistoty v obci 178 kB
3/2022VZN o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene v obci 177 kB
7/2021VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 291 kB
5/2021VZN o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj 207 kB
4/2021VZN o určení školského obvodu základnej školy Predajná 205 kB
2/2021VZN o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Predajná 177 kB
4/2020VZN o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre Predajná 106 kB
3/2020VZN ktorým sa podľa zmeny a doplnku č. 3 UPN obce Predajná mení a dopĺňa VZN č. 1/2008, ktorým boli vyhlásené záväzné časti Územného plánu obce Predajná 2564 kB
3/2019VZN ktorým sa podľa zmeny a doplnku č. 2 UPN obce Predajná mení a dopĺňa VZN č. 1/2008, ktorým boli vyhlásené záväzné časti Územného plánu obce Predajná 2627 kB
5/2018VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 91 kB
4/2018VZN - Trhový poriadok 96 kB
3/2018VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 73 kB
5/2016VZN o číslovaní stavieb a o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 107 kB
3/2015VZN o umiestňovaní volebných plagátov 143 kB
2/2015VZN o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov 518 kB
4/2014VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 109 kB
2/2013VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby 66 kB
5/2010VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku (mení a dopĺňa VZN 2/2007) 453 kB
3/2010VZN o spôsobe vykonania miestneho referenda 3081 kB
2/2010VZN ktorým sa podľa zmeny a doplnku č. 1 UPN obce Predajná mení a dopĺňa VZN č. 1/2008, ktorým boli vyhlásené záväzné časti Územného plánu obce Predajná 1306 kB
3/2009VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 1245 kB
1/2008VZN ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Predajná 7232 kB
2/2007VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku 82 kB
1/2006VZN o poskytovaní príspevku na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa 91 kB
5/2003VZN o symboloch obce a ich používaní 1829 kB
3/1999VZN pre prípad riešenia mimoriadnych situácií 729 kB
Hide details for zrušené VZNzrušené VZN
2/2022VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 169 kB
2/2022VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky - NÁVRH 117 kB
1/2022VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022 - NÁVRH 250 kB
1/2022VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022 249 kB
6/2021VZN obce PREDAJNÁ o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 274 kB
3/2021VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Predajná 258 kB
1/2021VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2021 1016 kB
2/2020VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 101 kB
1/2020VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2020 218 kB
5/2019VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 221 kB
4/2019VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 1477 kB
2/2019VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019 217 kB
1/2019VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 98 kB
8/2018VZN obce PREDAJNÁ o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Doplnok č.2 124 kB
7/2018VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 154 kB
6/2018VZN POŽIARNY PORIADOK OBCE PREDAJNÁ s prílohami - (bol zrušený uznesením OZ č.12/2019 zo dňa 7.3.2019) 1164 kB
6/2018VZN POŽIARNY PORIADOK OBCE PREDAJNÁ s prílohami - NAVRH 151 kB
5/2018VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - NÁVRH 98 kB
4/2018VZN - Trhový poriadok - NÁVRH 101 kB
3/2018VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb - NÁVRH 75 kB
2/2018VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018 - NÁVRH 389 kB
2/2018VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018 217 kB
1/2018VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky - NÁVRH 70 kB
1/2018VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 68 kB
3/2017VZN obce PREDAJNÁ o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - NÁVRH 80 kB
3/2017VZN obce PREDAJNÁ o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 77 kB
2/2017VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 98 kB
2/2017VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky - NÁVRH 98 kB
1/2017VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2017 - NÁVRH 217 kB
1/2017VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2017 217 kB
8/2016VZN o miestnom poplatku za rozvoj - NÁVRH 66 kB
7/2016VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia - NÁVRH 102 kB
7/2016VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 154 kB
5/2016VZN o číslovaní stavieb a o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev - NÁVRH 102 kB
4/2016VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2016 217 kB
4/2016VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2016 - NÁVRH 216 kB
3/2016VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 99 kB
2/2016VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - NÁVRH 140 kB
2/2016VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 130 kB
1/2016VZN - Trhový poriadok 135 kB
1/2016VZN - Trhový poriadok - NÁVRH 134 kB
6/2015VZN obce PREDAJNÁ o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 180 kB
5/2015VZN - Trhový poriadok - NÁVRH 134 kB
5/2015VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 131 kB
4/2015VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - NÁVRH 132 kB
1/2015VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2015 396 kB
6/2014VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 67 kB
5/2014VZN obce PREDAJNÁ o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 143 kB
2/2014VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2014 114 kB
1/2014VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 121 kB
4/2013VZN obce Predajná o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 82 kB
3/2013VZN obce Predajná, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Predajná č. 2/2012 z 16.12.2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 84 kB
1/2013VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 136 kB
5/2012VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 88 kB
4/2012VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013 73 kB
5/2009VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2008 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 92 kB
3/2008VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 84 kB
2/2008VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 97 kB
6/2004VZN o zmene a doplnení VZN č. 6/2003 z 12.12.2003 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 97 kB
7/2003VZN Trhový poriadok 139 kB