Obec PREDAJNÁ - Verejné obstarávanie
vyhľadávanie 

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:
Obec Predajná

Sídlo: Námestie Juraja Pejku 67, 976 63 Predajná

IČO: 00313751

DIČ: 2021169986

Bankové spojenie: Prima banka, a.s., pobočka Brezno

Číslo účtu: 2000710001/5600

Štatutárny zástupca: Ing. Tatiana Čontofalská - starostka obce

e-mail: obecpredajna@stonline.sk, contofalska@stonline.sk

Telefón: +421 048/6192 345, 6192 119

Fax: +421 048/ 6192 119

Obec Predajná je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.
Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

Hide details for Verejné obstarávanieVerejné obstarávanie
Hide details for 20192019
Show details for Rekonštrukcia telocvične v obci PredajnáRekonštrukcia telocvične v obci Predajná
Show details for Vodozádržné opatrenia v obci PredajnáVodozádržné opatrenia v obci Predajná
Show details for Rozšírenie požiarnej zbrojnice - PredajnáRozšírenie požiarnej zbrojnice - Predajná
Show details for Modernizácia technického vybavenia ZŠ s MŠ (didaktické pomôcky) v obci PredajnáModernizácia technického vybavenia ZŠ s MŠ (didaktické pomôcky) v obci Predajná
Show details for 20182018
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20132013
Show details for OVSOVS