Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Rozvoj obce

Projekt rekonštrukcia Námestia Juraja Pejku (rok 2012)

Názov projektu: Rekonštrukcia Námestia Juraja Pejku
Operačný program: Regionálny operačný program ,Opatrenie 4.1. Regenerácia sídiel

Spolufinancovaný z Europskeho fondu regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR

Cieľ projektu:

  • Cestou investovania do hmotnej infraštruktúry v centre obce zvýšiť jej atraktivitu a zvýšiť bezpečnosť ľudí na námestí
  • Revitalizáciou námestia obce dosiahnuť vznik dôstojného mnohoúčelového centra obce  

Celý projekt je zaradený do dlhodobých rozvojových plánov obce.
Projekt prispeje k zlepšeniu životného prostredia v obci a bude mať pozitívny vplyv  aj na spoločenský a kultúrny život v obci.
Predmetom projektu je rekonštrukcia verejných priestranstiev.

Rekonštrukciou spevnenej plochy v centrálnej zone  námestia  vznikne viacúčelový priestor na organizovanie kulturno-spoločenských podujatí.

Celkovou obnovou prvkou verejnej zelene  s predmetmi drobnej architektúry v parkoch (lavičky, smetné koše)  a autobusových zastávkach vzniknú oddychové zony  vhodné pre matky s detmi, ale aj pre cestujúcich.

Rekonštrukciou miestnej komunikácie sa vyrieši problém výškového zosúladenia plôch na námestí, vylepší sa pohyb a bezpečnosť  chodcov na námestí.

Rekonštrukciou verejného osvetlenia a doplnením svietidiel sa zvýši, bezpečnosť chodcov na námestí  najmä vo večerných hodinách.

Projekt aktívne rieši aj problém pohybu vozíčkarov a imobilných občanov,pretože všetky vybudované chodníky a rekonštruované spevnené plochy budú realizované zásadne bezbarierovo.

Projekt je v súlade s územným plánom obce  ,s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja VÚC BBSK a Mikroregionu Chopok –Juh.

Celková cena za dielo s DPH : 619 557,60 Eur
Rekonštrukcia námestia bola ukončená v auguste 2012

http://interval.cz/clanek.asp?article=3411

Fotogaléria z rekonštrukcie


Projekt rekonštrukcia ZŠ Predajná (rok 2010)

Názov projektu : Rekonštrukcia ZŠ Predajná
Operačný program : Regionálny operačný program
Opatrenie1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátny rozpočet SR a z rozpočtu obce Predajná.
 
Cieľ projektu:
Celý projekt je zaradený do dlhodobo rozvojových plánov obce Predajná.
Cieľom projektu je skvalitnenie a rozšírenie vyučovacieho procesu revitalizáciou priestorov školy. Zvýšiť kvalitu vzdelávania obstaraním informačno- komunikačných technológií (vybavenie počítačmi) a ďalšieho vybavenia školy (nábytok do tried), znížiť energetické nároky prevádzky školy pomocou stavebnej realizácie budov.
 
Základná škola Predajná využíva 3 budovy, ktoré boli postavené v 60. rokoch min.storočia s prístavbou materskej škôlky a jedálne v 90. rokoch. Počas tohto obdobia na budovách neboli vykonávané prakticky žiadne stavebné úpravy. Okná sú v zlom stave vypadávajú a veľké škáry spôsobujú  tepelné úniky.
Budovy boli postavené z materiálov, ktoré nevyhovujú dnešným technickým normám a spôsobujú veľké tepelné úniky.Kotolňa je pôvodná na spaľovanie uhlia a nezodpovedá ekonomickým a ekologickým normám.
 
Úspešná realizácia projektu vyrieši uvedené problémy prevádzky školy a vyučovacieho procesu. Výmenou krytiny strechy, výmenou okien a zateplenie stien hlavnej budovy základnej školy a telocvične sa zabezpečí tepelná pohoda žiakov, štandardná prevádzka a úspora energií.
 
Nákupom nábytku a modernizáciou vybavenia tried zabezpečí obec ako zriadovateĺ štandardnú úroveň výchovno vzdelávacieho procesu .
Zariadením novej triedy s výkonnými počítačmi napojenými na internet sa zvýši kvalita vzdelávania.
 
Rekonštrukciou vykurovacích kotlov  v každom z 3 objektov budov školy bude vyriešená automatizovaná prevádzka so zníženými prevádzkovými nákladmi a znížením škodlivých emisií plynov vypúšťaných do ovzdušia.
 
Realizácia projektu prinesie skvalitnenie vyučovacieho procesu a zvýšenie kvality vedomostí žiakov.
Finančná úspora na energiách umožní skvalitniť úroveň vyučovania, zavedenie moderných postupov vo vyučovaní a zefektívnenie prevádzky všetkých priestorov školy.
 
Projekt je v súlade s Územným plánom obce Predajná s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK a Mikroregiónu Chopok Juh.
 
Celková cena za dielo s DPH: 547 918,85 €
 
Projekt Rekonštrukcie Základnej školy s Materskou školou Predajná bol zrealizovaný v Septembri v roku 2010


Fotogaléria z rekonštrukcie


Skip to content