Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Rozvoj obce

Projekt Modernizácia technického vybavenia ZŠ s MŠ Predajná (rok 2019)

V rámci realizácie projektu, ktorý prebiehal v čase od 03/2019 do 08/2020 boli v základnej škole realizované nevyhnutné stavebno-technické úpravy odborných tried (jazyková, učebňa informatiky, biologicko-chemická učebňa a polytechnická učebňa) a boli obstarané kompletné didaktické/učebné pomôcky.
Projekt umožnil komplexné inovovanie a zefektívnenie obsahu a metód výučby v základnej škole s dôrazom na skvalitnenie výstupov vzdelávania. Projekt bol zameraný na zvýšenie kvality vzdelávania žiakov základnej školy, ktorí budú schopní pracovať s neustále novými informáciami, produkovať nové poznatky a využívať ich v ďalšom štúdiu.
Realizácia projektu bola financovaná z Integrovaného operačného programu, v rámci ktorého Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR poskytlo obci nenávratný finančný príspevok vo výške 151 734,93 EUR.

Modernizácia odborných učební a vybavenia ZŠ s MŠ Predajná

Fotogaléria zo slávnostného odovzdania učební


Projekt Rozšírenie požiarnej zbrojnice (rok 2019)

Typ a názov projektu: Rozšírenie požiarnej zbrojnice – zmena dokončenej stavby v Predajnej

V lete a na jeseň roku 2019 bol realizovaný projekt rozšírenia požiarnej zbrojnice. Projekt riešil rozšírenie a zateplenie pôvodného priestoru (tzn. prístavby k obecnému úradu) v ktorom má svoje sídlo DHZ obce. Tento priestor je pristavaný k budove obecného úradu a slúži najmä pre účely garážovania hasičského automobilu a zároveň aj ako základňa DHZ.
Tento projekt podporilo Ministerstvo vnútra SR vo výške 29 937,22 EUR.

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 95%

Výška poskytnutej dotácie: 29 937,22 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyPodopra opatrovatelskej služby v obci Predajná (rok 2019 – 2021)

Obec realizovala v období od 02/2019 do 03/2021 projekt opatrovateľskej služby v rámci ktorého boli zamestnané na obci 3 opatrovateľky, ktoré poskytovali občanom obce opatrovateľskú službu.
Tento projekt bol podporený Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, vo výške 24 591,90 EUR.

Projekt Podopra opatrovatelskej služby v obci Predajná
Projekt bol realizovaný od 02/2019 – 03/2021


Podopra zamestnanosti v obci Predajná (rok 2011 – 2018)

Podopra zamestnanosti – projekty realizované v spolupráci s ÚPSVR Brezno z finančných prostriedkov štátu a
Európskeho sociálneho fondu
( roky 2011 – 2018)
Projekt Komunitné centrum Predajná (rok 2017 – 2020)

Obec v termíne od 05/2019 do 12/2020 realizovala projekt Komunitné centrum Predajná v rámci ktorého bola zrekonštruovaná existujúca obecná budova na ulici Bečov za účelom vybudovania zariadenie pre poskytovanie sociálnych a komunitných služieb v obci s cieľom napomôcť zapojeniu občanov do ekonomického, sociálneho a kultúrneho života a to nielen v samotnej obci Predajná ale aj v regióne a celej spoločnosti.
Realizácia projektu bola financovaná z Operačného programu Ľudské zdroje v rámci ktorého Ministerstvo vnútra SR poskytlo obci nenávratný finančný príspevok vo výške 169 203,23 EUR.

Projekty „Rozvoj obce“

Fotogaléria z rekonštrukcie


Projekt trvalé dopravné značenie (rok 2017)

Projekt realizovaný formou dotácie zo ŠR

Výška poskytnutej dotácie: 8 000 EUR
Spoluúčasť obce: 5 859,22 EUR

Projekt bol realizovaný v celej obci po uliciach od 7.11.2017 do 10.11.2017 (montovanie trvalé dopravné značenie).
Obec tento projekt realizuje s prostriedkov Ministerstva financií SR ,ktoré získalo formou dotácie a z obecného rozpočtu .

Projekt bol vypracovaný autorizovanym projektantom a odsúhlasený Okresným dopravným inšpektorátom v Brezne a Okresným úradom Brezno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií . Zároveň bol obstaraný verejnou obchodnou súťažou ako zákazk a s nízkou hodnotou§117 zák.č.343/2015 o verejnom obstarávaní.
Dopravné značenie bude slúžiť na vizuálne usmerňovanie vozidiel a ostatných účastníkov premávky na pozemných komunikáciách a na zvýšenie bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách.


Modernizácia obecnej knižnice (rok 2017)

„Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“

Názov projektu: Modernizácia obecnej knižnice – Obec Predajná

Podpora: 1 500,00 €

Obstarané zariadenia:
2x PC vrátane monitoru, klávesnice a myši,
1x Multifunkčmé laserové zariadenie, 1x wi fi router
Knižničný systém a pripojenie na wi fi

Projekt realizovaný formou dotácie zo ŠR

Výška poskytnutej dotácie: 1 500 EUR
Spoluúčasť obce: 82,50 EUR

Projekt bol realizovaný v apríli 2017


Skip to content