Obec PREDAJNÁ - Úradná tabuľa
vyhľadávanie 

Úradná tabuľa


Aktuálne z obecného úradu
Elektronická úradná tabuľa - najnovšie informácie a dokumentyHide details for 04.02.202004.02.2020
ROZHODNUTIE
- SÚHLAS na výrub drevín - Martin Schuster - J. Murgaša 2 - Podbrezová - Lopej 86 kB
Hide details for 03.02.202003.02.2020
2/2020
VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 101 kB
Farské
oznamy - 4. nedeľa cez rok - Obetovanie Pána - 02.02.2020 161 kB
1/2020
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2020 218 kB
Zmluva
o poskytovaní fotografických služieb GOOGLE BUSINESS VIEW 1445 kB
Hide details for 31.01.202031.01.2020
VYHLÁŠKA
o začatí katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná dňom: 14. 03. 2020 3307 kB
Dodatok
č. 1 k zmluve o dielo 1136 kB
Hide details for 30.01.202030.01.2020
OZNÁMENIE
OÚ Brezno (katastrálny úrad) o začatí obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním 1013 kB
Hide details for 29.01.202029.01.2020
Ohlasovanie
činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka 2553 kB
Hide details for 27.01.202027.01.2020
ROZHODNUTIE
o prerušení konania - predĺženie (stavba Nagyovci) 523 kB
Hide details for 26.01.202026.01.2020
OZNAM
- autobusové spoje budú premávať od pondelka 27.1.2020, podľa platných CP v rámci okresu Brezno 60 kB
Hide details for 25.01.202025.01.2020
Aktuálne
informácie k dopravnej situácii v BBSK - 25-01-2020 537 kB
Hide details for 20.01.202020.01.2020
Žiadosť
o poskytnutie úľavy /oslobodenia/ za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 501 kB
Hide details for 17.01.202017.01.2020
Kúpna
zmluva č. 175/Gp/2019 5285 kB
Hide details for 16.01.202016.01.2020
Dodatok
č. 1 k zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 11/002/19 618 kB
Dodatok
č. 1 k zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 11/003/19 797 kB
Hide details for 14.01.202014.01.2020
PLATNÝ
ROZPOČET obce Predajná na roky 2020 - 2022 [schválený na zasadnutí OZ obce Predajná dňa 12. 12. 2019 uznesením č. 88/2019] 102 kB
Plán
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020 509 kB
Hide details for 17.12.201917.12.2019
Kúpna
zmluva č. 32/2019 - vnútorné vybavenie komunitného centra 1567 kB
Dodatok
2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - úprava zmluvných podmienok, prav a povinností k projektu "WIFI pre tebe v obci Predajná" 4117 kB
Zmluva
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - úprava zmluvných podmienok, prav a povinností k projektu "WIFI pre tebe v obci Predajná" 12306 kB
Hide details for 16.12.201916.12.2019
Odchody
autobusov zo zastávky Predajná, OcÚ (nastup. 1, nastup. 2) 1263 kB
Odchody
autobusov zo zastávky Predajná, pri moste (nastup. 1, nastup. 2) 344 kB
Odchody
autobusov zo zastávky Predajná, horáreň Kramlište 1247 kB
5/2019
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 221 kB
Hide details for 13.12.201913.12.2019
Poskytnutie
finančnej pomoci obyvateľom Prešova 57 kB
Hide details for 11.12.201911.12.2019
Kúpna
zmluva č. 20/KZ/MŠ/2019 7029 kB
Hide details for 03.12.201903.12.2019
UPOZORNENIE
- pre vlastníkov nehnuteľností, psov a poplatníkov TKO 192 kB
Hide details for 28.11.201928.11.2019
Príchody
a odchody vlakov zo železničnej zastávky Predajná 409 kB
Hide details for 21.11.201921.11.2019
UPOZORNENIE
- SSD - ochranné pásmo elektrického vedenia 783 kB
Hide details for 16.11.201916.11.2019
Zmluva
o dielo č. 29/2019 2867 kB
Hide details for 11.11.201911.11.2019
Dodatok
č. 1 ku zmluva o dielo "Rozšírenie požiarnej zbrojnice - zmena dokončenej stavby" 1087 kB
Hide details for 05.11.201905.11.2019
Zmluva
o účte Municipálneho úveru - Univerzál 659 kB
Rozhodnutie
predsedu NR SR zo dňa 4. 11. 2019 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 170 kB
Zmluva
o Municipálnom úvere - Univerzál - zmluva o úvere č. 11/012/19 1746 kB
Hide details for 31.10.201931.10.2019
Zmluva
o dielo na zhotovenie žiadosti o dotácie 1707 kB
Hide details for 29.10.201929.10.2019
Dodatok
č. 2 k zmluve o odvoze TKO od 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020 433 kB
Hide details for 25.10.201925.10.2019
Zmluva
o dielo č. 24/2019 2751 kB
Hide details for 24.10.201924.10.2019
Zmluva
o prenájme tlačových zariadení č.06/12/04/2019/013 3338 kB
Hide details for 15.10.201915.10.2019
Dodatok
č. 1 k zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy č. 11/005/18 195 kB
Hide details for 07.10.201907.10.2019
Zmluva
o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201912599 1497 kB
Hide details for 15.08.201915.08.2019
4/2019
VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 216 kB
Hide details for 11.07.201911.07.2019
ÚZEMNÝ
PLÁN OBCE PREDAJNÁ - TEXTOVÁ ČASŤ- zmena a doplnok č. 3 - NÁVRH (Máj 2019) 232 kB
ÚZEMNÝ
PLÁN OBCE PREDAJNÁ - MAPY - zmena a doplnok č. 3 - NÁVRH (Máj 2019) 85918 kB
Hide details for 14.06.201914.06.2019
Žiadosť
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 148 kB
Žiadosť
o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - OBEC PREDAJNÁ 57 kB
Lekársky
nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu 42 kB
Upovedomenie
účastníkov konania o začatí konania - určenie osoby povinnej zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestnených odpadov na nehnutelnosti - azbest 1257 kB
Upovedomenie
účastníkov konania o začatí konania - určenie osoby povinnej zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestnených odpadov na nehnutelnosti - skládka 1242 kB
Zmluva
o prevode vlastníctva 120 kB
Hide details for 05.06.201905.06.2019
OZNÁMENIE
aglomerácia Nemecká - Predajná, Nemecká, Jasenie - kanalizácia a ČOV - zmena navrhovanej činnosti 978 kB
Hide details for 27.05.201927.05.2019
Záverečný
účet obce 2018 3869 kB
Hide details for 19.05.201919.05.2019
Program
odpadového hospodárstva obce Predajná na roky 2016-2020 506 kB
Hide details for 07.05.201907.05.2019
Kúpna
zmluva č. 10A/2019 558 kB
Hide details for 06.05.201906.05.2019
Povinnosti
podnikateľských subjektov na území obce - tvorba odpadov - schéma 2117 kB
Informácia
pre podnikateľov, ktorí sú v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení následných noviel pôvodcami – držiteľmi odpadov legislatívny rámec 88 kB
Hide details for 09.04.201909.04.2019
3/2019
VZN ktorým sa podľa zmeny a doplnku č. 2 UPN obce Predajná mení a dopĺňa VZN č. 1/2008, ktorým boli vyhlásené záväzné časti Územného plánu obce Predajná 2627 kB
Hide details for 01.04.201901.04.2019
Odpis
zápisnice o výsledku voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 - 2.kolo 354 kB
Hide details for 11.03.201911.03.2019
Projekt
"Podpora opatrovateľskej služby v obci Predajná" 161 kB
Rozhodnutie
o schválení plánu prác na roky 2019-2023 na odstránenie enviromentálnej záťaže Predajná - skládka PO Predajná 3479 kB
Projekt
"Podpora opatrovateľskej služby v obci Predajná" - Formulár príkladov dobrej praxe ESF 421 kB
Hide details for 01.02.201901.02.2019
Zmluva
ZO/2019C9004-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 4662 kB
Hide details for 14.01.201914.01.2019
ZÁPISNICA
o vyhodnotení ponúk zákazky VO "Modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej – stavebná časť" 352 kB
Hide details for 29.11.201829.11.2018
OZNAM
- vlastníkom psov chovaných na území Slovenskej republiky POVINNOSŤ zabezpečiť TRVALÉ OZNAČENIE PSOV 130 kB
Hide details for 20.11.201820.11.2018
ROZHODNUTIE
územné rozhodnutie o stavbe "RFO BB - Brezno, optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s." 14330 kB
Hide details for 12.11.201812.11.2018
Zmluva
o dielo č. 25/2018 128 kB
Hide details for 11.09.201811.09.2018
OZNÁMENIE
o začatí územného konania a miestneho zisťovania "RFO BB - Brezno, optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s." 1965 kB
Hide details for 07.08.201807.08.2018
Projekt
- predchádzanie vzniku BRKO na území obcí mikroregiónu CHOPOK - JUH 104 kB
Hide details for 06.08.201806.08.2018
Zmluva
o zavedení a realizácii systému zberu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok v obci/meste 519 kB
Hide details for 02.07.201802.07.2018
Priority
rozvoja sociálnych služieb na roky 2017 – 2022 v obci Predajná 161 kB
Hide details for 29.06.201829.06.2018
UPOZORNENIE
- OR PZ BR - Dieťa v aute osamote - bez dozoru dospelej osoby 114 kB
Hide details for 14.05.201814.05.2018
Sadzobník
správnych poplatkov od r. 2018 851 kB
Hide details for 15.01.201815.01.2018
OZNÁMENIE
správy daní na rok 2018 70 kB
Hide details for 29.12.201729.12.2017
Zmluva
č. 15/01/2018/P na zabezpečenie úloh a povinností na úseku ochrany pred požiarmi prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce 2127 kB
Hide details for 28.09.201728.09.2017
ČISTENIE
KOMÍNOV - usmernenie 404 kB
ÚDRŽBA
KOMÍNOV - usmernenie 158 kB
Hide details for 09.05.201709.05.2017
OZNAM
- Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR (ASRPO SR) 101 kB
Hide details for 08.03.201708.03.2017
UPOZORNENIE
pre majiteľov psov 233 kB
Hide details for 01.02.201701.02.2017
Program
hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja obce v rámci mikroregiónu CHOPOK - JUH na roky 2015 – 2020 22768 kB
Hide details for 05.10.201605.10.2016
UPOZORNENIE
- KR PZ BB - Pre účastníkov cestnej premávky 82 kB
Hide details for 20.02.201620.02.2016
Záverečné
stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja" 1474 kB
Hide details for 21.12.201521.12.2015
OZNAM
- POLÍCIE - nahlasovanie tresnej činnosti a podozrivých osôb 140 kB
Hide details for 10.12.201510.12.2015
5/2015
VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 131 kB
Hide details for 13.11.201513.11.2015
OZNAM
- Charitatívnosociálne centrum Brezno NÁDEJ PRE BEZNÁDEJ OZ 3331 kB
Hide details for 03.11.201503.11.2015
OZNAM
- Denní stacionár - sociálna služba na určitý čas počas pracovných dní 391 kB
Hide details for 02.09.201502.09.2015
OZNAM
- Register adries - Adresný bod 91 kB
Hide details for 29.07.201529.07.2015
UPOZORNENIE
- pre seniorov 92 kB
Hide details for 23.04.201523.04.2015
DOTAZNÍK
PRE OBČANA - PHSR mikroregiónu Chopok juh na roky 2015 – 2020, s výhľadom do roku 2025 – základného strategického a rozvojového dokumentu mikroregiónu, ako aj jednotlivých obcí združených v ňom 132 kB
Hide details for 09.07.201409.07.2014
Z
Á S A D Y HOSPODÁRENIA S MAJETKOM OBCE PREDAJNÁ 135 kB
Hide details for 24.10.201324.10.2013
Zámer
- I/66 Podbrezová-obchvat 72 kB
Hide details for 05.09.201005.09.2010
ÚZEMNÝ
PLÁN OBCE PREDAJNÁ - TEXTOVÁ ČASŤ- zmena a doplnok č. 1 (August 2010) 300 kB
ÚZEMNÝ
PLÁN OBCE PREDAJNÁ - MAPY - zmena a doplnok č. 1 (August 2010) 3568 kBNOVINKY Z PREDAJNEJ

VYHLÁŠKA o začatí katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná dňom: 14-03-2020 ... [čítaj viac]
OZNÁMENIE OÚ Brezno (katastrálny úrad) o začatí obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním ... [čítaj viac]
Aktuálne informácie k dopravnej situácii v BBSK ... [čítaj viac]
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ... [čítaj viac]
Schválený rozpočtu obce Predajná na rok 2020 - 2022 ... [čítaj viac]
Voľby NR SR 2020 - 29. 2.
Voľby do NR SR 2020
[01/14/2020]
Oznámenie o čase a mieste konania volieb 2020 do NR SR - VYHLÁSENIE VOLIEB predsedom NR SR ... [čítaj viac]
Nahliadnite do fotogalérie obce Predajná - sekcia - ZO JEDNOTA DÔCHODCOV - NOVÉ AKTIVITY - JÚL - DEC 2019 [čítaj viac]