Copyright Obecný úrad PREDAJNÁ
Upozornenie týkajúce sa užívania obsahu stránky
www.predajná.sk

Prístupom na stránky World Wide Web obce Predajná súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami. Pokiaľ s týmito podmienkami nesúhlasíte, vezmite prosím na vedomie, že Vám nie je dovolené používať stránky informačného webu obce Predajná.

Obsahy stránok obce Predajná sú chránené Copyright © Obecný úrad PREDAJNÁ 2009. Všetky práva, ktoré tu nie sú vyslovene udelené, sú vyhradené. Reprodukcia, prevod, rozširovanie, alebo ukladanie častí, alebo celého obsahu v akejkoľvek podobe bez predchádzjúceho písomného súhlasu obce Predajná je zakázané. Obec Predajná Vám dáva súhlas k prehliadaniu svojich stránok na Vašom počítači, alebo k tlačeniu kópie výňatkov z týchto stránok len pre Vašu osobnú potrebu, ale nie pre ďalšie rozširovanie bez písomného súhlasu obce Predajná. Jednotlivé dokumenty na našich stránkach World Wide Web môžu byť podrobené ďalším podmienkam, uvedeným v týchto dokumentoch.


Používanie týchto webových stránok a ich obsahu, je povolené pre osobné, neobchodné použitie. Použitie tlačových správ a ďalších dokumentov, označených za verejné je dovolené vo verejnom styku, pokiaľ je uvedený zdroj týchto informácií.

Tieto webové stránky a ich obsah sú Vám poskytované pre Vašu potrebu. Obsahy stránok obce Predajná sú poskytované na základe "tak ako sú" a "ako sú prístupné". Obec Predajná neposkytuje záruku, že jej Web stránky budú neprerušené, alebo bez chýb. Obec Predajná si vyhradzuje právo kontrolovať stránky, alebo kedykoľvek k nim odobrať prístup.

Žiadna záruka akéhokoľvek druhu, ako výslovná, alebo implikovaná vrátane, avšak bez obmedzenia na záruky a práva, alebo nezasahovania do práva, alebo implikované záruky predajnosti, alebo vhodnosti pre určitý účel, nie je poskytovaná vo vzťahu k dostupnosti, presnosti, spoľahlivosti, alebo obsahu týchto stránok. Obec Predajná nie je zodpovedná za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, zvláštne alebo následné škody, stratu na výnose alebo za prerušenie obchodovania v dôsledku použitia, alebo nemožnosti použitia tejto služby aj keď obce Predajná bola oznámená možnosť týchto škôd. Niektoré právne systémy nedovoľujú vylúčenie určitých záruk alebo obmedzenia zodpovednosti, preto je možné, že niektoré z vyššie uvedených obmedzení, alebo výnimiek sa na Vás nemusia vzťahovať. Zodpovednosť obce Predajná sa v takomto prípade obmedzuje na najväčší rozsah obmedzení povolený zákonom.


Pre uľahčenie prístupu môže obec Predajná zahrnúť spojenie na ďalšie webové stránky na Internete, ktoré sú vlastnené, alebo prevádzkované tretími stranami. Spojenie s týmito webovými stránkami tretích strán skontrolujete a odsúhlasíte pravidlá ich použitia pred ich použitím. Taktiež odsúhlasíte, že obec Predajná nemá kontrolu nad obsahom týchto webových stránok a nemôže na seba vziať žiadnu zodpovednosť za material vytvorený alebo uverejnený na týchto webových stránkach tretích strán. Ďalej, spojenie s inými webovými stránkami (site) ako stránkami obce Predajná neznamená, že obec Predajná schvaľuje tieto webové stránky, výrobky, alebo služby, uvedené na takýchto webových stránkach tretej strany.


Odoslaním materiálu akémukoľvek serveru, napríklad e-mailom alebo prostredníctvom stránok obce Predajná súhlasíte, že